Käsitteet: G

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential, ominaislämmitysvaikutus) -kertoimet. Kasvihuonekaasuinventaariossa käytetään ilmastosopimuksen ja EU:n alaiseen raportointiin kulloinkin päätettyjä IPCC:n arviointiraporttien kertoimia. IPCC:n viidennen arviointiraportin (AR5) kertoimia käytetään EU-raportoinnissa vuodesta 2023 lähtien ja Pariisin sopimuksen mukaisessa inventaarioraportoinnissa vuodesta 2024 lähtien.

Lue käsitteen koko määritelmä

Geometrinen keskiarvo on yksi keskiluvuista, joka lasketaan n:n arvoltaan positiivisen havainnon tapauksessa n:ntenä juurena havaintojen tulosta. Sitä käytetään yleisesti indeksien muutosta arvioitaessa aikasarjasta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Gigawattitunti (GWh) on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh; 1 GWh = 3,6 TJ

Lue käsitteen koko määritelmä

Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.

Lue käsitteen koko määritelmä

Globaali tuotanto kattaa valmistuttamisen, välityskaupan ja tehtaattoman tuotannon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Valmistuttamisessa ulkomailla valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistajuus on ulkomaisella valmistuttajalla. Maksutasekirjaukset riippuvat siitä, onko kyseessä valmistuttaminen ulkomailla suomalaisen yksikön laskuun vai valmistuttaminen Suomessa ulkomaisen yksikön laskuun.

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa