Käsitteet: H

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

HRSTE-henkilöstöön (human resources in science and technology - education, korkeasti koulutetut) kuuluvat vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Korkea-asteen tutkinnoilla tarkoitetaan seuraavien koulutusasteiden tutkintoja
(Tilastokeskus: Koulutusluokitus 2003, käsikirjoja 1, Helsinki):
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 Tutkijakoulutusaste

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Hajontakuviolla viitataan pistepilveen joka syntyy, kun havaintoyksiköt sijoitetaan kahden muuttujan muodostamaan koordinaatistoon. Se antaa silmämääräisen käsityksen muuttujien välisen yhteyden voimakkuudesta ja muodosta.Lue käsitteen koko määritelmä

Hajontaluvut kuvaavat havaintoarvojen keskittymistä tai hajaantumista jakauman keskikohdan ympärille. Hajontalukuja ovat keskihajonta, varianssi, vaihteluväli, kvartiilipoikkeama ja variaatiokerroin.

.Lue käsitteen koko määritelmä

Hakemusasiassa vaaditaan jollekin toimelle oikeuden vahvistusta tai vaaditaan jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasia pannaan vireille hakemuksella tai ilmoituksella. Hakemusasiat ratkaistaan yleensä käräjäoikeuden kansliassa, jos kukaan ei vastusta hakemusta tai jos osapuolet ovat erimielisiä, niin asia ratkaistaan käräjäoikeuden istunnossa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Asunnot ryhmitellään hallintaperusteen mukaan seuraavasti:

Omistusasunto:
- asunnon haltija omistaa talon
- asunnon haltija omistaa asunto-osakkeet

Vuokra-asunto:
- aravavuokra-asunto
- korkotukivuokra-asunto
- muu vuokra-asunto

Asumisoikeusasunto

Muu hallintaperuste:
- esim. syytinki, sukulaisuus

Hallintaperuste tuntematon

Asuntokantatilastossa hallintaperuste on määritelty pääasiassa vain vakinaisesti asutuille asunnoille.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hallintayhtiöt ovat institutionaalisia yksiköitä, joiden päätehtävä on valvoa ja johtaa ryhmää tytäryhtiöitä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hallintokulut ovat erillisten yritysten kanssa laadittuun sopimukseen tai laskutukseen perustuvia yhtiön hallintoon kohdistuvia kuluja, esimerkiksi isännöintipalvelu-, kirjanpito-, tilintarkastus-, lakimies- ja hallinnon asiantuntijakulut. Hallintokuluihin luetaan myös taloyhtiön suoranaiset kulut, kuten toimisto- ja kokouskulut.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hallintolainkäyttöasioita käsittelevä tuomioistuin. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat
korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hallussapitovoitot ja -tappiot johtuvat varojen hintojen muutoksista. Niitä esiintyy kaikenlaisissa rahoitus- ja reaalivaroissa sekä veloissa. Hallussapitovoitot ja -tappiot syntyvät varojen ja velkojen omistajille pelkästä varojen ja velkojen hallussapidosta jonkin ajanjakson kuluessa ilman että niitä muutetaan millään tavoin.

Hallussapitovoittoja ja -tappioita, jotka mitataan käypiin markkinahintoihin, kutsutaan nimellisiksi hallussapitovoitoiksi ja -tappioiksi. Ne voidaan jakaa neutraaleiksi hallussapitovoitoiksi ja -tappioiksi, jotka heijastavat yleisen hintatason muutoksia ja reaalisiksi hallussapitovoitoiksi ja -tappioiksi, jotka heijastavat muutoksia varojen suhteellisissa hinnoissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Harkinnanvaraisessa poiminnassa tutkija valitsee tutkimuskohteet, alueet, kotitaloudet, yksilöt jne., oman harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Kohteiden valintaa ei tässä tapauksessa tehdä satunnaisesti, esim. satunnaislukujen avulla. Otantateorian käyttö edellyttää kuitenkin satunnaisotantaa. Harkinnanvarainen näyte sopii kuitenkin hyvin pienimuotoisiin sosiologisiin tutkimuksiin, joissa ei pyritä tulosten yleistämiseen suurempaan perusjoukkoon.
Lue käsitteen koko määritelmä

Havaintoaineisto on aineistonkeruun lopputuloksena syntynyt ja ns. havaintomatriisin muotoon järjestetty aineistomassa. Havaintomatriisissa kukin sarake edustaa yhtä muuttujaa ja kukin rivi yhden henkilön, kotitalouden tms. tietoja. Ennen kuin havaintoaineisto on valmis varsinaiseen analyysiin, tiedot tarkistetaan, puuttuvat tiedot täydennetään ja matriisia mahdollisesti täydennetään muista lähteistä saatavilla tiedoilla.
Lue käsitteen koko määritelmä

Ajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön
kuljettamiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottoriajoneuvo, joka ei ole mopo eikä moottoripyörä ja joka on tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen ja jossa on istumapaikka enintään yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna).

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilökilometri (passenger-kilometre) on mittayksikkö, joka kuvaa henkilöiden kuljetussuoritetta jollakin liikennevälineellä, joka voi olla henkilöauto, linja-auto, juna, laiva, lentokone tai mikä tahansa henkilöiden kuljettamiseen soveltuva liikenneväline. Jos kaksi henkilöä kulkee sillä viisi kilometriä, muodostuu kymmenen henkilökilometriä. Liikennesuorite kertaa keskimääräinen matkustajaluku .

Lue käsitteen koko määritelmä

Audiovisuaaliset palvelut, taidealan palvelut, koulutuspalvelut, terveyspalvelut, perinne- ja virkistyspalvelut sekä muut henkilökohtaiset palvelut. Elokuvien tuotantoon, radio- ja televisio-ohjelmiin ja musiikkiäänitteisiin liittyvät palvelut. Audiovisuaalisten ja niihin liittyvien tuotteiden vuokraus ja salauksella suojattujen televisiokanavien katseluoikeus, massatuotetut jatkuvaan käyttöön myytävät audiovisuaaliset tuotteet, jotka toimitetaan sähköisesti, esiintyvien taiteilijoiden, kirjailijoiden, säveltäjien jne. vastaanottamat palkkiot. Kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä suoritetut palvelut, jotka liittyvät koulutukseen, kuten kirjekurssit ja televisiossa tai internetissä annetun opetuksen, sekä opettajien ym. suoraan isäntätaloudessa tarjoamat palvelut. Lääkäreiden, sairaanhoitajien sekä terveydenhoitajien ja vastaavien ammattihenkilöiden tarjoamat palvelut sekä laboratorio- ja vastaavat palvelut, joko etäpalveluina tai paikalla suoritettuina. Museoihin ja muihin kulttuuri-, urheilu-, vedonlyönti- ja virkistystoimintaan liittyvät palvelut lukuun ottamatta palveluja, joihin liittyy asuinpaikkana olevan kansantalouden ulkopuolisia henkilöitä. Sosiaalipalvelut, kodinhoitopalvelut jne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilökunta ryhmitellään ylempiin toimihenkilöihin, muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin Liiketyönantajain keskusliiton palkkatilastonimikkeistön ja Tilastokeskuksen palkkatilastonimikkeistön avulla. Kummassakin nimikkeistössä eri ammattiryhmät jaetaan johto- ja esimiestehtäviin ja suorittaviin tehtäviin. Rajanvedon ylempiin ja muihin toimihenkilöihin ratkaisee kuitenkin viime kädessä yrityksen oma käytäntö. Työntekijöihin ryhmitellään pääasiassa vahtimestarit, siivoojat, talonmiehet, keittäjät, autonkuljettajat yms.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilömäärän yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, liikkuma kilometrimäärä. Yksikkö henkilökilometri.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksutaseessa (the Balance of Payments) henkilökuljetuspalvelut kattavat kaikki palvelut, jotka sisältyvät kansainvälisiin henkilökuljetuksiin tarkastelun kohteena olevan maan ja ulkomaiden välillä, tai kahden ulkomaisen toimijan välillä. Tarkastelun kohteena oleva maa saa tuloja kansainvälisistä kuljetuspalveluista, kun kotimaiset kuljetusyhtiöt kuljettavat ulkomaalaisia. Vastaavasti menot muodostuvat kun ulkomaiset kuljetusyhtiöt kuljettavat tarkastelun kohteena olevan maan asukkaita. Mukaan ei lasketa maan sisäisiä kuljetuspalveluja ulkomaalaisille, jotka kuuluvat matkailupalveluihin. Matkalippujen lisäksi kuljetukseen lasketaan mukaan matkatavaroista ja kulkuvälineistä perittävät lisämaksut sekä kaikki kulutus liikennevälineissä ruokiin, juomiin ja ostoksiin. Myös pakettimatkoihin sisältyvä kuljetus matkan kohteeseen ja takaisin lasketaan mukaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilön kotitalouteen lasketaan ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat tai jotka muuten käyttävät tulojaan hänen kanssaan yhdessä. Kotitalouden koko voi vaihdella yhden hengen taloudesta esimerkiksi usean sukupolven monijäseniseen talouteen.

Samaan kotitalouteen voidaan katsoa kuuluvaksi myös henkilöt, jotka asuvat suuren osan ajasta eri osoitteessa, jos he kuuluvat yhteisen rahankäytön piiriin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi:

-toisella paikkakunnalla esimerkiksi työn vuoksi asuvat henkilöt, jos he osallistuvat kotitalouden tulojen hankintaan
-varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat
-tilapäisesti sairaalahoidossa olevat henkilöt
-esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuvat opiskelijat, jos he kuuluvat saman tulonkäytön piiriin.

Samassa asunnossa voi kuitenkin myös asua henkilöitä, jotka eivät kuulu samaan kotitalouteen. He käyttävät tulojaan itse ja täten muodostavat oman kotitaloutensa. Tällaisia ovat esimerkiksi:
-alivuokralaiset, kotiapulaiset ja täyshoitolaiset
-sijaiskotilapset silloin kun sijaiskotitoiminta on ammattimaista eikä sijoitusjärjestely ole tarkoitettu pysyväksi
-esimerkiksi soluasunnoissa asuvat opiskelijat, paitsi jos he ovat naimisissa tai avoliitossa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityksessään ilman varsinaista palkkaa.

Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat ja sosiaaliturvamaksut.
Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly henkilöstömenoihin.
Palkkoihin luetaan kaikki tilikauden aikana tehdystä työstä henkilöstölle maksetut korvaukset, mukaan lukien ylimääräiset palkkiot, työolosuhteiden ja tuloksen perusteella maksettavat palkanlisät, vapaaehtoiset maksut, kolmannentoista kuukauden palkat (ja muut vastaavat kiinteät lisät), erorahat, majoitus-, matkustus- ja elinkustannuksista maksettavat korvaukset, perheavustukset, komissiot, osallistumismaksujen korvaukset, ylityökorvaukset, yötyökorvaukset, jne. sekä työntekijöiltä kannettavat verot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksut, jotka työnantaja pidättää työntekijän palkasta.
Sosiaaliturvamaksuihin luetaan yhtiön sellaisiin järjestelmiin suorittamat maksut, jotka on tarkoitettu muun muassa vanhuuseläkettä, sairautta, äitiyttä, työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia sekä perhe-etuuksia varten. Nämä kustannukset sisältyvät henkilöstömenoihin siitä riippumatta, ovatko ne lakisääteisiä, työehtosopimukseen perustuvia, sopimusperusteisia vai vapaaehtoisia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömääräindikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta uusimman ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Henkilöstömääräindikaattorista on poistettu optioiden ja bonuspalkkojen vaikutus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosi-työllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityksessään ilman varsinaista palkkaa.

Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstön lukumäärä sisältää ne yhtiön palveluksessa olevat työntekijät, joilla on työsopimus ja jotka saavat työstä palkkaa. Palkka voi olla kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus tai palkkio tai luontoismuotoinen korvaus. Lukuun sisältyvät kaikki henkilöt, joille suoritettavat maksut kirjataan yhtiön tuloslaskelman kohtaan henkilöstömenot, vaikka kaikissa tapauksissa ei olisikaan työsopimusta.
Henkilöstön lukumäärä sisältää osa-aikatyöntekijät, kausityöntekijät, lakossa olevat työntekijät sekä lyhyellä lomalla olevat työntekijät, mutta ei pitkällä lomalla olevia työntekijöitä.
Henkilöstön lukumäärään ei lueta tilapäistyövoimaa välittävän toimiston kautta hankittuja työntekijöitä.
Henkilöstön lukumäärä lasketaan vuotuisena keskimääränä käyttäen vähintään kunkin vuosineljänneksen tietoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstön suuruusluokka kuvaa yrityksen työntekijöiden määrää. Tämä muodostetaan henkilötyövuosien perusteella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen tai viraston henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on toimia työntekijöiden palkitsemismuotona ja siten lisätä henkilöstön työmotivaatiota ja edistää yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä. Henkilöstörahaston tehtävä on yrityksen tai viraston sille suorittamien voittopalkkierien ja muiden henkilöstörahastolain (15.9.1989/814) mukaisten varojen hallinta sekä jäsenten rahasto-osuuksien maksaminen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Luonnollisen, väestötietojärjestelmään rekisteröidyn henkilön henkilötunnus. Henkilötunnuksen muodostumiseen vaikuttavat henkilön syntymäaika, sukupuoli sekä se järjestys, jossa sama päivänä syntyneiksi merkityt henkilöt rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Muoto PPKKVVXNNNT, jossa PPKKVV=syntymäaika, X=syntymävuosisadan ilmaiseva välimerkki ('+'=1800-luku, '-'=1900-luku tai 'A'=2000-luku), NNN=juokseva numero väliltä 002-899 (naisilla parillinen ja miehillä pariton), T=laskennallisesti määriteltävä tarkistusmerkki, joka on numero 0-9 tai iso kirjain A-Y (ei G, I, O,Q).

Henkilötunnuksen uudet välimerkit otettiin käyttöön 19.12.2023. Ensimmäisenä uusista välimerkeistä otettiin käyttöön 1900-luvulla syntyneillä Y ja 2000-luvulla syntyneillä B. Nykyiset henkilötunnukset eivät muutu. Ne otettiin käyttöön henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseksi. Uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen henkilötunnus ei ole enää yksilöivä ilman välimerkkiä.

Uudistuksen jälkeen välimerkkinä on:
- vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
- 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
- 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä.

Luottamuksellinen muuttuja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika+ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansaajien keskimääräisillä palkatuilla tunneilla vuodessa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta. Henkistä väkivaltaa voi esiintyä esimerkiksi esimiehen tai työtovereiden, mutta myös asiakkaiden tai oppilaiden aiheuttamana.

Lue käsitteen koko määritelmä

Makroeditoinnin menetelmä, jossa käyvän alueen rajat lasketaan suoraan aineistosta ilman apumuuttujien muodostamista. Se käyttää robusteja tunnuslukuja, kuten mediaania ja kvartiileja keskiarvon ja keskihajonnan sijaan. Hidiroglou-Berthelot -menetelmä keskittyy epäilyttäviin arvoihin, jotka vaikuttavat merkittävästi populaation kokonaismääriin (population totals), mutta sen voi olla vaikea tunnistaa jakauman häntiin jääviä poikkeavia havaintoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hiili on muodostunut kasvien jäännöksistä satoja miljoonia vuosia sitten. Energiatilastoissa hiilellä tarkoitetaan energialähteenä käytettävää kivihiiltä (1211,1212), ruskohiiltä (1221), muuta hiiltä (1222,1228,1229), koksia (1230) sekä raudanvalmistuksesta sivutuotteena saatavaa masuuni- (1250) ja koksikaasua (1240).

Lue käsitteen koko määritelmä

Hiilidioksidi (CO2) on merkittävin ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista. Valtaosa ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineitten (mm. öljyn, kivihiilen ja maakaasun) käytöstä. Toinen merkittävä päästölähde on trooppisten metsien hävittäminen ja muut maankäytön muutokset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hiilimonoksidilla on välillisesti ilmastoa lämmittävä vaikutus, sillä se nostaa ilmakehän metaani- ja otsonipitoisuuksia. Hiilimonoksidia syntyy hiiltä sisältävien yhdisteiden osittaisessa hapettumisessa. Hiilimonoksidia käytetään laajalti kemianteollisuudessa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Lista, josta nähdään hyödykkeiden ja/tai aggregaattitasojen indeksien muutokset ja muutosten vaikutukset kokonaisindeksiin. Tarkasteluajankohtina muutokset edellisestä kuusta, edellisen vuoden joulukuusta ja edellisestä vuodesta tarkasteluajankohtaan. Saatavilla virallisesta kuluttajahintaindeksistä kuukausittain.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rahassa määritelty arvo

Lue käsitteen koko määritelmä

Hintasyrjinnästä on kysymys silloin, kun myyjät saattavat periä eri ostajaryhmiltä eri hintoja täysin samoissa olosuhteissa myydyistä samoista tuotteista ja palveluista. Hintasyrjintätapauksessa tiettyyn ostajaryhmään kuuluvan valinnan vapautta on rajoitettu tai sitä ei ole ollenkaan. Näihin tapauksiin sovellettavan periaatteen mukaan muutokset hinnassa kirjataan hintasyrjinnäksi, mikäli selvästi rajattavissa olevilla markkinoilla täysin samoissa olosuhteissa myydyistä keskenään täysin samanlaisista yksiköistä on veloitettu eri hinta. Hintasyrjinnästä johtuvat hintaerot eivät aiheuta eroja volyymissä.

Kuljetuksessa ym. palvelutoimialoilla on yleistä, että palvelujen tuottajat perivät pienempiä maksuja tietyiltä alempiin tuloluokkiin kuuluvilta käyttäjäryhmiltä, kuten eläkeläisiltä ja opiskelijoilta. Mikäli he voivat matkustaa minä tahansa haluamanaan ajankohtana, tätä on pidettävä hintasyrjintänä. Mikäli halvemman maksun ehtona on kuitenkin matkustaminen tiettyinä aikoina, yleensä ruuhka-aikojen ulkopuolella, heille tarjottua kuljetuspalvelua on pidettävä alempilaatuisena. Mikäli hintaerot ovat merkki laatueroista, eron on heijastuttava volyyminmuutoksiin eikä hintoihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hintatasoindeksi ilmoittaa eri maiden hintatasot suhteessa valittuun maahan tai maaryhmään (esim. Suomi=100, EU27=100). Jos maan hintatasoindeksi on korkeampi kuin 100, on maa keskiarvoa kalliimpi, ja päinvastoin. Hintatasoindeksi saadaan jakamalla ostovoimapariteetti euron ja ko. maan rahayksikön valuuttakurssilla.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille vuokratonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitas-asunnoilla tarkoitetaan kyseisen sääntelyjärjestelmän alaisia asuntoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Hotellin tai muun majoitusliikkeen huone on yhdestä tai useammasta huoneesta (huoneisto / sviitti) koostuva majoitusyksikkö, joka muodostaa yhden jakamattoman kokonaisuuden. Huoneet voivat olla yhden-, kahden tai useamman hengen huoneita riippuen siitä, ovatko ne pysyvästi varustettuja yhden tai useamman hengen majoitukseen. Myös huoneistot vastaava majoitusyksikköinä huonetta. Ne muodostuvat yhdestä tai useammasta huoneesta ja niissä on yleensä keittiö/keittokomero sekä oma kylpyhuone. Majoitustilastossa mökit, majat, bungalovit, loma-asunnot ja loma-osakkeet vastaavat yhtä majoitusyksikköä (huonetta).

Lue käsitteen koko määritelmä

Huippupalvelut ovat palveluja, jotka ovat luonteeltaan vaativia, edistyksellisiä, tulevaisuuteen suuntautuneita tai käänteentekeviä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 neliömetriä ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun ei yleensä sisälly keittiötä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tilastokeskuksen majoitustilastossa huoneen keskihinta osoittaa huoneen keskimääräistä hintaa vuorokaudessa (arvonlisävero mukaan lukien) eli sitä hintaa, jonka majoitusliikkeen asiakas on huoneesta maksanut. Huoneen keskihinta on laskettu jakamalla liikkeiden ilmoittama majoituksen myyntitulo (ALV mukaan lukien) käytössä olleiden huoneiden lukumäärällä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Huoneiden käyttöastetta (Room occupancy rate) mitataan käytössä olevien huoneiden suhteella tarjolla oleviin huoneisiin. Matkailutilastossa käytetään kahta huoneiden käyttöasteen mittaria: huoneiden nettokäyttöaste ja huoneiden bruttokäyttöaste. Nettokäyttöaste lasketaan jakamalla kuukauden aikana käytössä olleiden huoneiden lukumäärä käytettävissä olleiden huoneiden lukumäärällä. Nettokäyttöasteessa remontin tai muun syyn takia tilapäisesti käytöstä pois olevia huoneita ei lasketa mukaan tarjontaan. Bruttokäyttöaste lasketaan jakamalla kuukauden aikana käytössä olleiden huoneiden lukumäärä majoitusliikkeiden koko huonekapasiteetilla riippumatta siitä ovat huoneet olleet käytettävissä vai eivät.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 m² ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun ei sisälly keittiötä. Huonelukuluokkaan 3+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Huumausainekuolemien laskemisessa käytetään EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDA:n laatimaa luokittelua (Selection B). Sen mukaan huumausainekuolemiksi lasketaan tapaukset, joissa peruskuolemansyynä on huumeiden käytöstä johtuva mielenterveyden häiriö tai tahaton, tahallinen tai tahallisuudelta epäselvä huumeiden aiheuttama myrkytys. EMCDDA:n luokituksen mukaisilla huumeilla tarkoitetaan lähinnä opioideja sekä myös kannabista ja sen johdoksia, muita hallusinogeenejä sekä väärinkäyttöön soveltuvia psykostimulantteja, kuten amfetamiinia ja sen johdoksia (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: luokat F110-F112, F120-F122, F140-F142, F150-F152, F160-F162, F190-F199, X41+T436, X42+T400-T409, X61+T436, X62+T400-T409, Y11+T436, Y12+T400-T409). Tapaukset on laskettu WHO:n suosituksen mukaisesti vaikuttavimmaksi arvioidun aineen mukaan. Useissa tapauksissa kyse on moniainemyrkytyksistä, jossa henkilö on nauttinut myös esimerkiksi alkoholia ja/tai psyykenlääkkeitä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa
3) muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
4) leimaamaton äänestyslippu
5) ehdokkaan numero merkitty epäselvästi
6) äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä.

Edellisten syiden lisäksi tilastoidaan myös tyhjien äänestyslippujen määrät.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tieteellinen hypoteesi on tavallisesti teoriasta johdettu olettamus ilmiön toimintamekanismista, jota testataan empiirisellä aineistolla. Edellisestä on erotettava tilastollinen hypoteesi, joka on otoksen perusteella tehtävä olettamus perusjoukon jakaumasta ja tunnusluvuista. Testiteoriassa hypoteesi jataan kahtia nollahypoteesiksi (H0) ja vaihtoehtoiseksi hypoteesiksi (H1).
Lue käsitteen koko määritelmä

Hyödykkeellä tarkoitetaan aineellista tai aineetonta välinettä, joka välittömästi (kulutushyödyke) tai välillisesti (tuotantohyödyke) tyydyttää ihmisen tarpeita.

Aineellisiin hyödykkeisiin luetaan sekä tuotteet että aineet ja tarvikkeet. Palvelut ovat aineettomia hyödykkeitä. (Muita aineettomia hyödykkeitä voivat olla esim. digitaalisessa muodossa oleva tieto tai jonkin aineellisen hyödykkeen tuotanto-oikeus.)

Hyödykkeiden tuotanto (teollisuustuotanto) käsittää myös ns. teolliset palvelut. Teollisia palveluita ovat muokkaus, käsittely, työstö yms. viimeistely, ylläpito ja korjaukset sekä asennukset. Teollisilla palveluilla on hyödyketilaston PRODCOM-tuotenimikerekisterissä omat PRODCOM-palvelunimikkeensä.

Eräät teollisista palveluista luokitellaan kuitenkin toimialaluokituksessa (TOL) ei-teollisiksi palveluiksi, esim. ajoneuvojen huolto ja korjaus sekä konttori- ja tietokoneiden huolto ja korjaus, joten ne eivät kuulu teollisuuden hyödyketiedustelun piiriin. Sama koskee myös ohjelmistojen suunnittelua ja valmistusta sekä konsultointia ym. tietojenkäsittelypalveluja.


Lue käsitteen koko määritelmä

Hyötyenergia on se osa asuinrakennukseen hankitusta energiasta, joka saadaan hyödyksi lämmityksessä. Osa hankitusta energiasta menee hukkaan, koska polttoaineissa on muunto- ja siirtohäviöitä. Hyötyenergia on laskettu vähentämällä tilojen lämmitykseen käytetystä energiamäärästä lämmitysjärjestelmien häviöt. Kauko- ja sähkölämmitys ovat hyötyenergiaa sellaisenaan. Lämpöpumppujen hyötyenergia on laskettu tuotetun lämmön ja kulutetun sähkön summana. Muilla energialähteillä on käytetty seuraavia oletushyötysuhteita:
- Puun pienkäyttö 55 %
- Turve 60 %
- Hiili 60 %
- Raskas polttoöljy 83 %
- Kevyt polttoöljy 78 %
- Maakaasu 90 %

Oletushyötysuhteet perustuvat Tampereen teknillisen yliopiston ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä laatimaan REM-malliin (Rakennuskannan energiankulutuksen laskentamalli).

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa