Begrepp: F

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Gemensam benämning på utsläpp av HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten) och svavelhexafluorid. Kyotoprotokollets målsättning är att begränsa och minska dessa utsläpp.

Läs hela definitionen

Förkortningen FATS kommer från Foreign Affiliates Statistics och med det avses statistik över utländska dotterbolag. Det här kan avse antingen dotterbolag utomlands i inhemsk ägo (Outward FATS) eller dotterbolag i hemlandet i utländsk ägo (Inward FATS).

Läs hela definitionen

Begreppet Inward FATS kommer från Inward statistics on foreign affiliates. I Finland används benämningen Utländska dotterbolag i Finland och med det avses statistik som beskriver verksamheten hos utlandsägda delägar- och dotterbolag i Finland.

Läs hela definitionen

Begreppet Outward FATS kommer från Outward statistics on foreign affiliates. Begreppet avser statistik som beskriver verksamheten hos inhemska företags delägar- och dotterbolag utomlands.

Läs hela definitionen

Nimi on tarkistettu 12/06. SY

Läs hela definitionen

Ett FO-nummer, dvs. ett företags- och organisationsnummer är ett nummer som identifierar den juridiska enheten och som myndigheterna ger alla juridiska enheter.

FO-numret består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrollnummer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Produkter som tillverkats av ett företag och som är avsedda att levereras som sådana.

Läs hela definitionen

När det gäller fabrikslös produktion har ett företag i Finland (fabrikslös producent) lagt ut hela sin produktion, medan övriga funktioner t.ex. huvudkontoret, försäljning och forskning samt utveckling är helt eller delvis i Finland. Den fabrikslösa producenten i Finland organiserar den internationella tillverkningsprocessen. Produktens försäljningspris omfattar utöver tillverkningskostnaderna bl.a. planering, förvaltning, patent och know-how, marknadsföring och finansiering. I synnerhet för högteknologiska varor kan dessa icke-fysiska bidrag vara stora i förhållande till värdet av material och montering. Skillnaden mellan försäljning och köp inom fabrikslös produktion (marginalen för försäljning från utlandet till utlandet) bokförs inom betalningsbalansen som Finlands export av varor.

Läs hela definitionen

Faktisk konsumtion består av varor eller tjänster som förvärvas av hushåll, hushållens ideella organisationer och offentlig sektor för den direkta tillfredsställelsen av mänskliga behov, såväl individuella som kollektiva. Vissa av varorna och tjänsterna kan tillhandahållas som sociala transfereringar in natura.

Hushållens faktisk konsumtion utgörs av varor och tjänster som hushållen själva införskaffat samt av varor och tjänster som de erhållit från ideella institutioner eller den offentliga sektorn som sociala transfereringar in natura. Exempel på de sistnämnda är offentliga hälso-, utbildnings- och socialtjänster.

Offentliga sektorns faktiska konsumtion utgörs av tjänster som tillhandahålls av offentliga sektorn för alla medlemmar i samhället eller för medlemmar som tillhör en bestämd grupp. Exempel på dessa är förvaltning, försvar och miljöskydd.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett familjedaghem är ett verksamhetsställe som tillhandahåller småbarnspedagogik, och där behörig personal ansvarar för småbarnspedagogiken och där antalet barn inte får överskrida gränsen som anges i lagen. På ett familjedaghem ansvarar en familjedagvårdare för småbarnspedagogiken. Familjedagvård är småbarnspedagogisk verksamhet på ett familjedaghem

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Farligt avfall (problemavfall, riskavfall) är avfall som till sina kemiska eller andra egenskaper avviker från annat avfall så att det på grund av dessa egenskaper kan orsaka fara eller olägenheter för hälsan eller miljön och därför måste oskadliggöras eller behandlas enligt särskilda anvisningar.

Läs hela definitionen

Som farligt ämne klassificeras sådana ämnen som på grund av sin explosivitet, lättantändlighet eller strålningskänslighet, giftighet, frätande verkan eller annan egenskap kan medföra skada på människor, egendom eller miljö.

Läs hela definitionen

Jämförelsetal som baserar sig på fartygets totala inneslutna volym.

Läs hela definitionen

Den totala vikten av fartygets last, bränsle, vattenförråd, förnödenheter och personer enligt lastmärke, dvs. fartygets bärkraft.

Läs hela definitionen

Fartygets nyttiga volym.

Läs hela definitionen

Leverans av reservdelar och utrustning till fartyg, bränslen och smörjmedel till fartyg, varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg, varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg då leveransen sker till fartyg och luftfartyg som går i yrkesmässig internationell trafik.

Läs hela definitionen

Fast bruttoinvestering består av inhemska producenters förvärvav av fasta tillgångar minus avyttringar. Fasta tillgångar är materiella eller immateriella tillgångar tillkomna som resultat av produktionsprocesser, som själva används mer än ett år upprepat eller kontinuerligt i produktionsprocesser.

Läs hela definitionen

Enligt museiverkets definition är en fast fornlämning en konstruktion i jordmånen eller under vatten, som uppstått till följd av forntida mänsklig verksamhet. Fornlämningar indelas på basis av ålder i förhistoriska och historiska lämningar. Förhistoriska fornlämningar är bl.a. gravrösen från brons- eller järnåldern, jungfrudanser, borgberg, jättekyrkor, sejtar och offerstenar, fångstgropar, hällristningar och boplatser från stenåldern. Fornlämningar från historisk tid är t.ex. ödelagda medeltida bytomter, stadsarkeologiska kulturlager, närings- och industrihistoriska fornlämningar, platser där det funnits kyrkor, vägruiner, övergivna begravningsplatser och fästningsanläggningar från första världskriget. Med fasta fornlämningar jämställs sådana vrak och vrakdelar som antas ha funnits under vatten i mer än hundra år.

Läs hela definitionen

Ett fast telefonnät är ett kommunikationsnät som i huvudsak är avsett för punkt-till-punkt-kommunikation mellan terminaler som är anslutna till nätet via kabel eller annan fast förbindelse.

Läs hela definitionen

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Läs hela definitionen

Resultaträkningens del för specificering av fastighetens inkomster.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Fastighetsunderhåll är verksamhet med syftet att bevara fastighetens skick, värde och egenskaper.

Läs hela definitionen

Med filial avses lokal enhet som inte är en egen juridisk person och som är beroende av ett utlandsägt företag. En filial behandlas som sammanslutning av företagsform och har ett permanent arbetsställe (jfr utländsk sammanslutning).

Läs hela definitionen

Ett regionalt filmcentrum är ett centrum vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för filmkonsten inom sitt område. Verksamheten är icke-kommersiell till sin karaktär, även om uppvisningar, utbildningsverksamhet o.d. också förekommer på kommersiell basis. Filmcentrumen finansieras huvudsakligen av staten och kommunerna.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Parterna vid finansieringsleasing är objektets säljare, finansieringsbolaget och leasingtagaren.

Finansiell leasing innebär långfristig uthyrning, där finansiären förvärvar ett objekt som leastagaren behöver och hyr ut det på basis av ett långfristigt hyresavtal. Olika maskiner, anordningar och fortskaffningsmedel är de vanligaste finansiella leasingobjekten i Finland.

Leasingavtal kan även gälla byggnader och fast egendom. Finansieringsbolaget finansierar anskaffningen av objektet genom att köpa anordningen och hyra ut den till kunden.

Leasingobjektet ägs av finansieringsbolaget. Avtalets syfte är inte att leastagaren blir ägare till objektet vid hyrestidens utgång. Leastagaren har nyttjanderätt till objektet, och hyresperioden omfattar vanligen objektets hela ekonomiska brukstid.

Läs hela definitionen

Derivat är finansiella instrument vars pris fastställs utifrån värdet på en annan råvara. En dylik råvara, dvs. underliggande tillgång, kan i princip vara vilken produkt som helst, till exempel valuta, ränta, aktie, index eller råvara. Derivat avser optioner, optionsbevis (warranter), terminer, futurer och valuta- och ränteswappar.

Transaktioner som hänför sig till derivat och motsvarande utestående tillgångar och skulder statistikförs separat från de underliggande tillgångarna. Kapitalflöden som hänförs till derivaten redovisas som bruttoförändringar, dvs. deras flödesuppgifter bryts ned på tillgångar och skulder. Under bruttoförändringarna redovisas de betalningsflöden (kassaflöden) under statistikperioden som härrör från kontrakt med personer bosatta i utlandet. Som betalningsflöden rapporteras bl.a. premier som betalas när standardiserade derivatkontrakt sluts, mellanavräkningar under deras löptid (s.k. marginalbetalningar som inte betalas tillbaka), nettovärdesavräkningar när kontrakten löper ut och alla nettobetalningar mellan parterna för icke standardiserade kontrakt.

Derivatens utestående belopp fördelas på tillgångar och skulder. Utestående tillgångar utgör summan av alla derivatavtal med positiva marknadsvärden medan utestående skulder utgör summan av värdet på alla avtal med negativa marknadsvärden. Ett kontrakt har ett positivt marknadsvärde ur inlänningens synvinkel när den utländska motparten skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den inhemska rapportören om kontraktet avvecklades omedelbart (dvs. vid slutet av månaden). På motsvarande sätt är marknadsvärdet negativt när den inhemska rapportören skulle bli nettobetalningsskyldig gentemot den utländska motparten. Värdena på derivatinstrumentens underliggande instrument bokförs inte i derivatavtalens värden.

Läs hela definitionen

Klassificeringen av finansiella instrument omfattar alla sådana finansiella instrument som beskrivs i finansräkenskaperna.

De huvudsakliga indelningskriterierna är de finansiella instrumentens likviditet och de lagar som reglerar deras användning. Tillgång-skuld-förhållandet måste vara absolut; en villkorad tillgång räknas med endast om den kan åsättas ett marknadspris eller användas för kvittning mot en motfordran.

Läs hela definitionen

Finansiella nettotransaktioner utgör differensen mellan nettoanskaffningen av finansiella tillgångar och nettoanskaffningen av finansiella skulder. En sektor är nettoutlånare under perioden, om sektorns finansiella tillgångar ökar mer än dess finansiella skulder. Begreppet motsvarar begreppet netto-utlåning/-upplåning i nationalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

Finansiella skulder är ekonomiska skulder som klassificeras på samma sätt som finansiella tillgångar. Skulderna är motkonteringar till tillgångar, dvs. någons tillgång är någon annans skuld.

Läs hela definitionen

Finansiella tillgångar är ekonomiska tillgångar som betalningsmedel, finansi-ella fordringar och sådana ekonomiska tillgångar som till sin karaktär liknar finansiella fordringar.

Finansiella fordringar berättigar ägarna (långivarna) att utan någon motpre-station erhålla en betalning eller serie av betalningar från andra institutionella enheter (låntagarna) som har motsvarande skuld.

Finansiella tillgångar indelas i åtta undergrupper: Monetärt guld och sär-skilda dragningsrätter (AF1), Sedlar, mynt och inlåning (AF2), Skuldebrev (AF3), Lån (AF4), Ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder (AF5), Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisy-stem (AF6), Finansiella derivat och personaloptioner (AF7) samt Obe-talda/förutbetalda inkomster och utgifter (F8).

Läs hela definitionen

Finansiella tjänster täcker i huvudsak bankernas och övriga finansiella företags finansieringsförmedling och stödtjänster med undantag av försäkrings- och pensionstjänster.

Läs hela definitionen

Finansiella transaktioner är transaktioner i finansiella tillgångar och skulder mellan institutionella enheter och mellan dessa enheter och utlandet.

Posten visar vilka sektorer som är nettolåntagare och vilka som är nettolångi-vare samt tillhandahåller information om relationerna mellan långi-vare/låntagare.

Finansiella transaktioner indelas i åtta huvudgrupper och deras undergrupper. Indelningen är konsistent med indelningen av balansräkningarna över finan-siella tillgångar och skulder.

Läs hela definitionen

Finansiellt sparande/nettoupplåning är en saldopost på kapitalkontot och kontot för finansiella transaktioner.

Finansiellt sparande/nettoupplåning motsvarar det belopp som är tillgängligt för en enhet eller en sektor att, direkt eller indirekt, finansiera andra enheter eller sektorer, respektive det belopp som en enhet eller en sektor måste låna från andra enheter eller sektorer.

Det begrepp som motsvarar finansiellt sparande/nettoupplåning är i finansrä-kenskaperna finansiella transaktioner, netto. Det utgör differensen mellan nettoanskaffningen av finansiella tillgångar och nettoanskaffningen av finan-siella skulder. En sektor är nettoutlånare under perioden, om sektorns finan-siella tillgångar ökar mer än dess finansiella skulder.

Läs hela definitionen

Factoring innebär att ett säljföretags fakturafordringar omvandlas till pengar. Företaget levererar fakturafordringar till ett kreditinstitut/finansbolag och får rörelsekapital i utbyte mot dem. Hit hänförs kapital som överlåtits till företag för finansiering av rörelsekapital. Köparen betalar fakturafordran direkt till finansbolaget. Avtalet om den överförda fordran utgör säkerhet för fordran.
Här ingår både inhemsk factoring och exportfactoring.

Läs hela definitionen

Finansieringen av inköpsfakturor baserar sig på ett finansieringsavtal mellan ett företag och ett kreditinstitut, som hänför sig till anskaffningar av omsättnings- och anläggningstillgångar. Säkerhet är oftast en bankgaranti.

Läs hela definitionen

Hyran för leasingobjektet som leasingtagaren betalat, inklusive ränta och handläggningsavgifter, som beräknas för föremålets anskaffningspris samt föremålets värde med undantag av restvärdet för amorteringen.

Läs hela definitionen

En klassificering som beskriver bostadens eller fastighetens finansieringskälla.

Aravabostad är en bostad som byggts med statens aravalån. Hyran för denna typ av bostad fastställs med hjälp av kostnadsmotsvarighetsprincipen. De flesta aravabostäderna ägs av kommuner.

Fritt finansierade bostäder är inte aravabostäder.

Läs hela definitionen

Med finansieringsvederlag betalas lägenhetens skuldandel av bostadsaktiebolagets bolagslån.

Läs hela definitionen

Finansräkenskaperna beskriver de ekonomiska sektorernas finansiella tillgångar och skulder samt finansiella transaktioner som påverkar deras tillgångar och skulder. Finansräkenskaperna består av 1) finansiella balansräkningar som beskriver situationen vid årets utgång och 2) redovisning över årets transaktioner i finansiella tillgångar och skulder. Finansräkenskaperna utgör en del av nationalräkenskaperna.

Finansräkenskaperna är statistiska tabeller som grundar sig på annan finansiell statistik samt andra former av statistik med uppgifter om bl.a. sektorsvisa balanser och flöden.

Läs hela definitionen

Alla personer som har minst en förälder som är född i Finland är av finländsk bakgrund. Då uppgifter saknas om föräldrar till personer som är födda i Finland före år 1970 har man slutit sig till att de är av finländsk bakgrund, om de talar ett inhemskt språk som sitt modersmål (finska, svenska, samiska). Alla personer som är av finländsk bakgrund har Finland som bakgrundsland.

I fråga om barn som är adopterade från utlandet jämställs adoptivföräldrar med biologiska föräldrar. På så sätt betraktas barn som adopterats från utlandet av personer födda i Finland som barn med finländsk bakgrund och deras bakgrundsland är sålunda Finland.

Se närmare om definitionen av klassificeringen härkomst: *<*a href="http://tilastokeskus.fi/meta/kas/syntypera_ja_ta_sv.html"*>* härkomst och bakgrundsland.*<*/a*>*

Läs hela definitionen

Se *<*a href="http://tilastokeskus.fi/meta/kas/suomalaistausta_sv.html"*>* finländsk bakgrund.*<*/a*>*

Läs hela definitionen

Ett fartyg som är registrerat i Finland och som har en längd på minst 15 meter.

Läs hela definitionen

Värme producerad vid kraftverk, i värmepanna eller värmecentral och som via fjärrvärmenätet överförs för uppvärmning av byggnader och beredning av tappvarmvatten.

Läs hela definitionen

Ett flygplan är ett luftfartyg med fasta vingar som rör sig i luften och som är tyngre än luften.

Läs hela definitionen

Ett definierat område som helt eller delvis är avsett för kommersiell flygtrafik.

Läs hela definitionen

En självförsörjande institutionell byggnad avsedd för hantering av frakt- och passagerartrafik inom flygtrafik.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Statistikcentralen får uppgifter om de ändringar i hemorten där den stadigvarande boningsorten förändras. Statistikcentralen klassificerar ändringarna i boningsorten som flyttningar inom kommunen och flyttningar mellan kommuner. Flyttning inom kommunen omfattar flyttningar från en lägenhet till en annan inom samma kommun. Flyttning från en fastighet till en annan inom samma kommun åtskiljs som en skild grupp. I statistiken för år 1986 och tidigare år omfattade flyttning inom kommunen bara flyttningar från en fastighet till en annan inom samma kommun.

Begreppet flyttning inom kommunen omfattade ända till år 1993 flyttning från ett privat bostadshushåll till et annat inom kommunen. Materialet för år 1994 innehåller också de flyttningar inom kommunen som sker från ett anstaltsbostadshushåll till ett privat bostadshushåll och vice versa. Till flyttningar inom kommunen förs sedan år 1994 flyttningar från situationen "icke fast bostad" till privat bostadshushåll eller vice versa. Begreppsändringarna har ökat antalet flyttningar inom kommunen med ungefär 6 procent.

Då materialet för år 1993 producerades ändrades statistikperioden från 2.1-1.1 till 1.1-31.12 på grund av motsvarande ändring i BDS (befolkningsdatasystemet). Under övergångsåret var statistikperioden ett år, på en dag när (inverkan 11 000 flyttningar inom kommunen och 4 500 flyttningar mellan kommuner).

Efter att lagen om hemkommun trädde i kraft har volymen av flyttningar inom kommunen och mellan kommuner ökat något år 1994 och därefter.


Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Läs hela definitionen

En placeringsfond är uppdelad i lika stora fondandelar som ger lika rätt i fondens egendom.

Läs hela definitionen

Ett fondbolag (i regel ett aktiebolag) är ett bolag som bedriver placeringsfondsverksamhet.

Ett fondbolag sköter vanligen förvaltningen av flera olika fonder. För grundande av fondbolag krävs koncession av Finansinspektionen.

Numera kan fondbolag även erbjuda placeringsrådgivning och individuella förmögenhetsförvaltningstjänster.

Läs hela definitionen

Fondens värde utgörs av marknadsvärdet av fondens placeringar med avdrag för eventuella skulder.

Läs hela definitionen

I fondförsäkringarna styrs försäkringstagarens försäkringspremier till ett eller flera placeringsobjekt. Försäkringens värde utvecklas enligt värdeförändringarna i de placeringsobjekt försäkringstagaren valt.

Läs hela definitionen

Fordonsbaserade skatter är miljöskatter som uppbärs för motorfordon. Fordonsbaserade skatter som uppbärs i Finland är bilskatten, fordonsskatten och motorfordonsskatten.

Läs hela definitionen

Antal vägfordon som är registrerade vid ett visst datum i ett land och godkända för användning på allmänna vägar. Detta omfattar vägfordon som är undantagna från årliga skatter eller licensavgifter. Det omfattar också importerade begagnade fordon och andra vägfordon i enlighet med nationell praxis. Statistiken ska inte omfatta militärfordon.

Läs hela definitionen

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer.

Läs hela definitionen

Vägmotorfordon för varutransport till vilket en släpvagn är kopplad.

Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår.

Läs hela definitionen

Krediter och andra fordringar på allmänheten och offentliga sektorn.
Allmänheten (fordringar på/skulder till allmänheten) inbegriper hushåll, företag, icke vinstdrivande samfund, försäkringsinstitut och andra finansinstitut med undantag för kreditinstitut.

Offentliga sektorn omfattar stat, kommuner och samkommuner, Ålands landskapsförvaltning, arbetspensionsinrättningar och andra socialskyddsfonder.

Läs hela definitionen

Fordringsbevis som är godtagbara som säkerhet för centralbankens penningpolitiska operationer.

Läs hela definitionen

Småbarnspedagogik kan anordnas av en kommun eller en samkommun, som en köptjänst som köps in av en kommun eller en samkommun, med en servicesedel som ges av en kommun eller en samkommun, med stöd för privat vård av barn eller som privat småbarnspedagogik utan stöd för privat vård av barn

Läs hela definitionen

Med formell utbildning avses deltagande i sådan examensinriktad undervisning inom ramen för skolsystemet som ges vid någon av följande typer av läroanstalt: grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller högskola. Utbildning som leder till yrkesexamen kan ordnas även i form av läroavtalsutbildning samt vid folkhögskolor och idrottsutbildningscentrer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Tjänster i samband med grundforskning, tillämpad forskning och utveckling av nya produkter och processer. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Utveckling av teknologiskt avancerade programvaror. Kommersiell forskning inom elektronik-, läkemedels- och bioteknologibranschen.

Läs hela definitionen

Med statlig finansiering av forskning och utveckling avses anslag och bevillningsfullmakter som i statens budget anvisats för forsknings- och utvecklingsverksamhet, dvs. planer på att använda pengar. Den offentliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar de FoU-anslag som anvisats ministerierna, statens ämbetsverk och inrättningar. Utvecklingsarbetet inom de statliga affärsverken och kommunerna ingår inte i beräkningarna.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a. stenkol, brunkol, naturgas och bränslen som förädlats ur råolja. Även torv upptas ofta i internationella klassificeringar bland fossila bränslen, trots att torven är en bränsleform av betydligt yngre datum än de fossila bränslena.

Läs hela definitionen

Det antecknas ett fosterland för varje person som införs i befolkningsregistret. Fosterlandet fastställs enligt moderns stadigvarande hemland vid barnets födelse. Därmed är t.ex. Sovjetunionen fosterland för estniska inflyttare som är födda före Estlands självständighet. Likaså är Finland fosterland för personer som är födda inom de områden som Finland överlåtit, trots att området inte längre hör till Finland. Fosterlandet fastställs enligt statsstrukturen vid tidpunkten för födelsen.

Läs hela definitionen

Fotgängare, rullskridskoåkare, -brädesåkare, rullskidåkare, sparkåkare e.d.

Läs hela definitionen

Ett regionalt fotograficentrum är ett centrum vars syfte är att upprätthålla och utveckla verksamhetsförutsättningarna för fotokonsten inom sitt område. Fotograficentrumen fungerar som självständiga föreningar och finansiering erhålls huvudsakligen från staten, kommuner och stiftelser. Verksamheten är icke-kommersiell till sin karaktär i likhet med filmcentrumens verksamhet. De viktigaste verksamhetsformerna är anordnande av utställningar och kurser.

Läs hela definitionen

Fraktavgifter för transporttjänster omfattar alla de ersättningar som finländska företag betalat till utländska företag för transporttjänster, om transporterna varit landsvägstransporter. Användningen av transporttjänsterna kan gälla både export och import och ytterligare cabotage och transithandel.

Läs hela definitionen

Med fritidshus (sommarstuga) avses en fast byggnad som är uppförd på platsen och som används som semester- eller fritidsbostad. Semesterstugor som betjänar affärslivet, byggnader i semesterbyar och koloniträdgårdsstugor förs inte till fritidshus.

Till fritidshusen räknas alla de byggnader vars användningssyfte den sista dagen under året var bostadsbyggnad för fritidsbruk eller som vid nämnda tidpunkt användes för semesterboende.

Fritidshusen hör inte till byggnadsbeståndet. Med ytan i fritidshus avses byggnadens våningsyta.

Uppgifterna om fritidshus har erhållits ur byggnads- och lägenhetsuppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, som upprätthålls med hjälp av byggnadsprojektanmälningarna från kommunernas byggnadstillsyn.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Fritt finansierade bostäder är bostäder som byggts med hjälp av annan finansiering än statens aravalån.

Läs hela definitionen

Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Läs hela definitionen

Främmande kapital är kapital som utomstående investerar i företaget. Gällande främmande kapital finns alltid återköpsskyldighet. Återbetalningstiden för kortfristigt främmande kapital är högst ett år och för långfristigt främmande kapital mer än ett år. Den viktigaste källan till främmande kapital för företagen är bankerna. Olika former av kreditgivning är kort- och långfristiga krediter, kontokrediter och notariat-lån.

Läs hela definitionen

I arbetsförhållandeundersökningen frågas om intervjupersonen i något skede varit frånvarande från arbetslivet på grund av vård av barn.

Med frånvaro avses här endast familjeledighet, vårdledighet eller andra längre perioder av frånvaro från arbetslivet. Tillfälliga och kortvariga perioder (t.ex. frånvaro för vård av sjukt barn) beaktas däremot inte. Om personen flera gånger varit t.ex. moderskapsledig, anges periodernas sammanlagda längd.

Som frånvaro betraktas även sådana perioder då personen har haft tillfälliga arbeten eller deltidsarbete i högst 5 timmar/vecka.

Som frånvaro från arbetslivet räknas också om intervjupersonen varit moderskapsledig/föräldraledig eller stannat hemma med barnen direkt efter avslutad skola eller utbildning före sitt inträde i arbetslivet.

Läs hela definitionen

Antalet fullmäktigeplatser är beroende av kommunens storlek (antalet invånare). Minimiantalet är 17 (kommuner med högst 2000 invånare) och maximiantalet 85 (kommuner med över 400 000 invånare).

Läs hela definitionen

En kandidat som varit uppställd bland flera andra kandidater i kommunalvalet och som enligt valresultatet har blivit vald till kommunalfullmäktig på sin hemort.

Läs hela definitionen

Uppgifter om kreditbeståndet i finansiella företag som fusioneras bokförs inte som nya krediter i kreditbeståndet.
När fusionen är klar räknar Statistikcentralen ihop kreditbestånden i de fusionerade finansiella företagen.

Läs hela definitionen

En fyrhjuling (L7e) är ett fyrhjuligt motordrivet fordon vars olastade massa är högst 400 kg, eller i fråga om fordon för godstransport högst 550 kg, ifråga om elfordon i bådan fallen utan massan hos drivbatterier, och vars motor har en största nettoeffekt om högst 15 kW.

Läs hela definitionen

Den fysiska handelsbalansen (PTB, Physical Trade Balance) är skillnaden mellan import och export av förädlingsprodukter och råvaror.

PTB = IMP-EXP

Läs hela definitionen

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.
Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.

Läs hela definitionen

Med fängelse på viss tid avses ovillkorligt och villkorligt fängelse, övervakningsstraff och samhällstjänst.

Läs hela definitionen

Fängelsedomstolen är ett förvaltningsorgan som beslutar om verkställigheten av fängelsestraff för unga förbrytare och om internering av farliga återfallsförbrytare.
Fängelsedomstolen är inte en domstol.

Läs hela definitionen

Till fängelse döms på viss tid eller på livstid. Fängelse på viss tid döms ut för minst fjorton dagar och högst tolv år eller, när gemensamt straff bestäms enligt 7 kap., för femton år. Domstolen utdömer straffet inom ramen för den skala som lagstiftaren har bestämt för varje brott. När fängelsestraff döms ut är tidsenheterna år, månader och dagar. Straff som underskrider tre månader döms ut i dagar. Som ett år betraktas 365 dagar och som en månad 30 dagar. (Strafflagen 2c). I tabellerna presenteras de genomsnittliga fängelsetiderna i månader, förutom när det gäller samhällstjänst, som också presenteras i timmar.

Läs hela definitionen

En fånge är antingen dömd fånge, bötesfånge eller häktad.

Läs hela definitionen

Med levande födda avses nyfödda, som efter födseln andats eller visat andra livstecken.

Som dödfödda betraktas enligt World Health Organisation:s (WHO) definition nyfödda som väger minst 500 g, eller om födelsevikten inte kan fastställas, nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor. WHO:s definition har tillämpats sedan år 1987. Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Före år 1987 dödfödda var nyfödda som var döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 28 veckor.

I fråga om familjeställning särskiljs barn som fötts inom och utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet har äktenskaplig börd. Även en änka kan föda barn med äktenskaplig börd om graviditeten börjat under den tid äktenskapet varat. Barn som föds utom äktenskapet är utomäktenskapliga. I statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga där modern efter barnets födelse ingår äktenskap med barnets far. Enligt lag erhåller dessa barn äktenskaplig börd först efter det att föräldrarna ingått äktenskap med varandra.

Läs hela definitionen

Födelseöverskott, dvs. den naturliga folkökningen, avser skillnaden mellan levande födda och döda.

Läs hela definitionen

Förbrukad totalenergi innehåller de bränslen som använts vid el- och värmeproduktionen samt vatten-, vind- och kärnkraft som gjorts kommensurabla med primärenergi. Vatten- och vindkraft görs kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnenergi räknas med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 TJ/GWh). Praxisen motsvarar beräkningssättet för internationell energistatistik.

Läs hela definitionen

Förbrukning av energi för rumsuppvärmning består av förbrukningen av bränslen, el och fjärrvärme samt värmepumpsenergin. I uppvärmningsenergin ingår energin från huvuduppvärmningssystem och energin från kompletterande andra uppvärmningsformer, inkl. apparater för ventilation och värmedistribution. Kompletterande uppvärmningsformer kallas i statistiken för tilläggsuppvärmning. Också en del av den s.k. fastighetselen i flervåningshus- och radhusbolag har hänförts till uppvärmnings- och ventilationssystem. Förbrukningen täcker energikällor som köpts för boende eller anskaffats på annat sätt (t.ex. ved som producerats för eget bruk) och förluster i samband med användningen av bränslen (t.ex. pannförluster).

Läs hela definitionen

Förbrukningen av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader består av förbrukningen av bränslen, el och fjärrvärme samt värmepumpsenergin. I uppvärmningsenergin ingår energin från huvuduppvärmningssystem och energin från kompletterande andra uppvärmningsformer, inkl. uppvärmning av bruksvatten, bastur samt apparater för ventilation och värmedistribution. Kompletterande uppvärmningsformer kallas i statistiken för tilläggsuppvärmning. Också en del av den s.k. fastighetselen i flervåningshus- och radhusbolag har hänförts till uppvärmnings- och ventilationssystem. Förbrukningen täcker energikällor som köpts för boende eller anskaffats på annat sätt (t.ex. ved som producerats för eget bruk) och förluster i samband med användningen av bränslen (t.ex. pannförluster).

Läs hela definitionen

Vid användning av fastigheter förbrukas material eller förnödenheter som t.ex. vatten och el, som kallas för förbrukningsmaterial.

Läs hela definitionen

Med föreningshus avses ett hus avsett för mötes- och festverksamhet samt aktiviteter, som upprätthålls av en förening eller arbetarförening och som är öppet för alla. Undervisnings- och kulturministeriet har understött reparationen av föreningshus sedan år 1978. Finlands Hembygdsförbund sköter utdelningen av bidrag.

Läs hela definitionen

Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden.

Ett företag är detsamma som en juridisk enhet, om den juridiska enheten inte är en del av en koncern. I annat fall är företaget en koncern eller en del av den.

Definitionen av ett företag bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG) 696/93.

Läs hela definitionen

Vägtransportföretag som erbjuder och utför varutransporttjänster, vars huvudsakliga verksamhet inom vägtransportområdet, enligt förädlingsvärdet, är varutransport på väg.

Läs hela definitionen

Ett företag som har verksamhet på bara en adress och inom en näringsgren.

Läs hela definitionen

Ett företag som har verksamhet på flera adresser inom en eller flera näringsgrenar eller ett företag som bara har verksamhet på en adress, men inom flera näringsgrenar.

Läs hela definitionen

Ett företag som bedriver innovationsverksamhet är ett företag som under granskningsperioden, dvs. under de senaste tre åren, har lanserat en produktinnovation på marknaden eller tagit i bruk en processinnovation eller som har haft verksamhet som syftat på något av detta eller som har tagit i bruk en organisations- eller marknadsföringsinnovation.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En person som arbetar utan lön i ett företag eller på en gård som ägs av en familjemedlem.

Läs hela definitionen

Företagarinkomst motsvarar driftsöverskott eller sammansatt förvärvsinkomst
- kapitalinkomst som mottas i samband med finansiella och andra tillgångar som hör till företaget (på tillgångssidan),
- ränta på skulder som åvilar företaget liksom arrenden för mark eller andra icke producerade materiella tillgångar som arrenderas av företaget (på användningssidan).

Kapitalinkomst som företaget är skyldig att betala i form av utdelningar eller återinvesterade vinstmedel från direkta utlandsinvesteringar, dras inte av från företagarinkomster.

Läs hela definitionen

Till företagarinkomster räknas inkomster från jord- och skogsbruk, näringsinkomst, inkomster från ekonomiska sammanslutningar samt upphovsmannaarvoden. Till lantbruksföretagarinkomster räknas även olika subventioner och ersättningar, t.ex. produktionssubventioner, EU:s jordbruksstöd och skördeskadeersättningar. Den kalkylerade inkomsten av produkter som tagits i eget bruk har inte räknas till inkomster från jordbruk.

Läs hela definitionen

I företagsregistret används den juridiska enhetens officiella namn och den fysiska personens firmanamn. Den juridiska enhetens officiella namn innehåller bolagsformens beteckning t.ex. aktiebolag/ab eller kommanditbolag/kb. Namnen på företagen i företagsregistret fås från skatteförvaltningen och de överensstämmer med företagens namn i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Läs hela definitionen

Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister är ett statistiskt basregister som täcker alla företag, sammanslutningar (också den offentliga sektorn) och privata näringsidkare som är mervärdesskattskyldiga, arbetsgivare eller som ingår i förskottsuppbördsregistret. År 2002 innehöll företags- och arbetsställeregistret omkring 320 000 verksamma företag och sammanslutningar samt 384 000 arbetsställen.

I företags- och arbetsställeregistret ingår bara de lantbruk som verkar som arbetsgivare eller som betalar mervärdesskatt på företagsverksamheten. Registret omfattar också offentliga myndigheter, dvs. alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner samt deras arbetsställen.

Koncernstrukturena upprätthålls i koncernregistret. Koncernregistret täcker de största koncernerna i Finland inkl. moder-, dotter- och intresseföretag.

Uppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister samlas i huvudsak in från två källor: skatteförvaltningens register och egna enkäter.

Om upprätthållande av företagsregistret har stadgats i EU:s förordning rörande företagsregister (EEG 2186/93).

Läs hela definitionen

Ett register som innehåller data som enligt företags- och organisationsdatalagen skall lagras i företags- och organisationsummerregistret.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En företagsgrupp är en ekonomisk helhet som bildats av ett eller flera företag och där moderbolaget ensamt eller tillsammans med andra företag som hör till företagsgruppen har bestämmande inflytande i ett eller flera andra företag (dotter). Som företagsgrupp behandlas också sådana enskilda företag som verkar i Finland och som har moderbolag i utlandet.

Till företagsgrupper räknas alltså alla huvudkoncerner i Finland med koncernbokslut och koncernstruktur. Underkoncerner statistikförs inte separat, utan de ingår i huvudkoncernena.

Jfr koncern.

Definitionen av företagsgrupp bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696).

Läs hela definitionen

Största delen av uppgifterna i företagsregistret fås ur administrativt material. Uppgifterna i det administrativa materialet som används av företagsregistret samlas in från skatteförvaltningens register och från administrativt datamaterial från vissa andra offentliga myndigheter som, patent- och registerstyrelsen, tullstyrelsen, statskontoret, Finlands Bank och kommunernas pensionsförsäkring.

Enheterna i företags- och arbetsställeregistret tas i första hand från skatteförvaltningens kunddatabas (mervärdesskattskyldiga för affärsverksamheten, arbetsgivare, införda i förskottsuppbördsregistret). Statens ämbetsverksenheter fås ur statskontorets register över myndigheter. Kommunernas verksamhetsenheter fås ur kommunernas pensionsförsäkrings register.

Läs hela definitionen

Med företagsregistrets egna enkäter samlas årligen in uppgifter om företag med minst 10 anställda och flera arbetsställen och uppgifter om stora företag med ett arbetsställe. När det gäller små företag frågas efter enheter som ingår i det stratifierade urvalet efter näringsgren. Nya företag tas vanligen en gång med i enkäten för nya företag rätt så snart efter att verksamheten inletts.

De egna enkäterna ger bland annat uppgifter om fördelningen av anställda och omsättningen efter arbetsställe, näringsgren och arbetsställets besöksadress. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner.

Läs hela definitionen

Företagsregistrets operativa databas är en databas där företags- och arbetsställeregistrets enheter och uppgifterna om enheterna upprätthålls. Utgående från uppgifterna i företagsregistrets operativa databas utarbetas företagsregistrets enkätdatabas och företagsregistrets statistikfil.

Läs hela definitionen

Företagsregistrets servicedatabas har bildats utgående från enheterna i företags- och arbetsställeregistret. Den innehåller uppgifter om företag, statens ämbetsverk, kommuner, samkommuner samt deras arbetsställen. Databasen uppdateras varje månad och är avsedd för kunder.

Läs hela definitionen

Lagen om företagssanering (1993) syftar till att rätta till den ekonomiska situationen för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Företagssaneringsförfarandet är ett alternativ till konkurs. Målet med förfarandet är att ge livsdugliga företag möjlighet att fortsätta med sin verksamhet. Domstolen avgör om företaget har möjligheter att fortsätta med sin verksamhet efter en sanering.

Läs hela definitionen

Företagsstocken är en tvärsnittsuppgift om antalet verksamma företag under en viss tidpunkt. Antalet företag beror på ändringar i dataansamlingen av uppgifter om när företagen inlett och lagt ned sin verksamhet. Uppgiften offentliggörs i företagsregistrets statistik Nya och nedlagda företag.

Läs hela definitionen

1) Juridiska tjänster, bokföringstjänster, administrativa tjänster och PR-tjänster:

Gruppen omfattar juridisk rådgivning och representation i juridiska ärenden, beredning av juridiska dokument och instrument. Posten omfattar också konsulttjänster inom certifiering, revisions- och bokföringstjänster, skatterådgivning och beredning av beskattningsdokument, analys av bokslutsuppgifter, ledningskonsultering, ledningsrevision, imageutveckling och annan PR-verksamhet.

2) Reklam-, marknadsföringsundersökning och opinionsmätningar:

Gruppen omfattar reklambyråers planering, utförande och marknadsföring av reklam, utgivning av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, television och andra medier. Omfattar köp och försäljning av reklamutrymme,mässtjänster, redaktionstjänster och telemarknadsföring. Till gruppen hör också tjänster i anslutning till marknadsföringsundersökningar och gallupar samt främjande av produktförsäljning i utlandet.

3) Forskning och utveckling (F&U):

Gruppen omfattar sådana avgifter i anslutning till forskning och utveckling som är förknippade med grundforskning och tillämpad forskning och/eller experimentell utveckling av nya produkter och processer. F & U omfattar också forskning inom sociala och humanistiska branscher.

Läs hela definitionen

Antalet förhandsröster omfattar alla röstsedlar, både godkända och ogiltiga, som beaktats vid förhandsröstningen.

Räkningen av förhandsrösterna börjar i regel på den egentliga valdagen, på söndag kl. 15. I stora valkretsar kan rösträkningen inledas ännu tidigare, dock tidigast klockan 12. Resultatet av förhandsrösträkningen försöker man få klart till klockan 20, och efter detta klockslag får preliminära uppgifter om förhandsröstningen publiceras.

Läs hela definitionen

Förhandsröstning förrättas vid alla allmänna val såväl i hemlandet som utomlands. I vallagen (46 § 1 mom.) föreskrivs att varje röstberättigad får förhandsrösta på de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands i finska beskickningar. På valdagen får den röstberättigade rösta endast på röstningsstället inom sitt eget röstningsområde. Den röstande behöver inte anföra något speciellt skäl till att han röstar på förhand, utan kan fritt välja mellan förhandsröstning och röstning på valdagen.

Förhandsröstningen inleds den 11 dagen före valdagen samt avslutas utomlands den åttonde dagen och i hemlandet den femte dagen före valdagen.

Läs hela definitionen

Förhandsröstarnas andel av det totala valdeltagandet = andelen av alla väljare.

Förhandsröstningsprocenten anger i Statistikcentralens statistik de förhandsröstandes andel av alla röstande. Den förhandsröstningsprocent som används på justitieministeriets webbplats anger däremot de förhandsröstandes andel av alla röstberättigade.

Läs hela definitionen

Förhandsröstning ordnas på
1) allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet (enligt förordning)
2) finska beskickningar (enligt förordning)
3) anstalter (sjukhus och straffanstalter)
4) finska fartyg som befinner sig utomlands, samt
5) i den röstandes hem (under vissa förutsättningar)
6) rösta per brev (Det är möjligt att rösta per brev för röstberättigade personer som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet)

Läs hela definitionen

Vid förmedlingshandel köper en finländsk ekonomienhet varor från utlandet och återförsäljer dem oförändrade till utlandet utan att varorna transporteras via Finland. Förmedlingshandeln bokförs bara under exporten.

Läs hela definitionen

Skatter på förmögenhet (klass 4000 i OECD:s skattestatistik) omfattar löpande skatter och skatter av engångsnatur på förmögenhetsanvändning eller -innehav samt skatter på förmögenhetsöverlåtelse. Till förmögenhetsskatter hör skatter på fast egendom eller nettoförmögenhet, skatter på förändringar i förmögenhetsinnehav på grund av arv eller gåva samt skatter på finansiella transaktioner och kapitaltransaktioner: t.ex. arvs- och gåvoskatten, överlåtelseskatten, fastighetsskatten.

Läs hela definitionen

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

Läs hela definitionen

Förnybara avfall.

Läs hela definitionen

Allmänbildande utbildning som man i regel deltar i året innan läroplikten börjar och vars syfte är att främja barnets förutsättningar för lärande.

Anmärkning:
Förskoleundervisning kan ges på daghem eller i grundskolor.

Läs hela definitionen

Förslitningsgraden anger hur stor del av kapitalstocken förbrukas under året. I produktivitetsundersökningarna varierar förslitningsgraderna beroende på typ av näringsgren och kapitalobjekt. Kapitalförslitning motsvarar värdet av de fasta tillgångar som har förbrukats under den aktuella perioden. Förslitningen är en följd av normal användning och förutsebar föråldring, inklusive en avsättning för förlust av materiella fasta tillgångar genom oförutsedda skador, vilka man kan försäkra sig mot.

Kapitalförslitning ska skiljas från den avskrivning som redovisas i företagsbokföringen. Det innebär användning av fasta tillgångar i produktionen under den aktuella perioden. Kapitalförslitning beräknas med utgångspunkt i realkapitalstocken och den sannolika genomsnittliga ekonomiska livslängden för de olika kapitalobjekten.

Läs hela definitionen

Till köp av första bostad räknas de köp som är berättigade till befrielse från överlåtelseskatt (www.vero.fi).

Läs hela definitionen

Med första registrering avses fordonets första registrering i Finland.

Läs hela definitionen

Försäkrings- och pensionstjänster täcker direktförsäkring, återförsäkring, stödtjänster till försäkring och pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem. Direktförsäkring kan indelas i livförsäkring, fraktförsäkring och annan direktförsäkring. Pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem indelas i pensionstjänster och tjänster för standardiserade garantisystem. Dessa tjänster estimeras eller värderas hellre på basis av serviceavgifter som ingår i de totala försäkringsavgifterna än på basis av totalvärdet för försäkringsavgifterna.

Läs hela definitionen

Försäkringskostnaderna omfattar fastighetens avgifter för fullvärdes-, fastighets-, brand-, vattenskade-, inbrotts-, stöld-, utrustnings-, glas-, lösöres- och ansvarsförsäkring o.d.

Läs hela definitionen

Posten försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar följande:

a) skadeförsäkringstekniska reserver;
b) rättigheter som avser livförsäkring och livränta;
c) pensionsrättigheter, krav på pensionsmedel från pensionsförvaltare och rättigheter till icke-pensionsfonder;
d) avsättningar för krav inom ramen för standardiserade garantier.

Läs hela definitionen

Bildas som summan av premieansvaret och ersättningsansvaret. Den försäkringstekniska ansvarsskulden, eller ansvarsskulden, beskriver de utbetalda ersättningarnas och premieinkomsternas resultatregleringsposter som överförs från resultaträkningen till balansen och som är försäkringsbolagets skulder till försäkringstagarna. Ansvarsskulden kan därmed jämföras med de resultatregleringar som finns i boksluten inom andra branscher.

Läs hela definitionen

Det försäkringstekniska bidraget är ett bokföringsresultat i försäkringsbolagets försäkringstekniska kalkyl. Huvudposterna i beräkningen av det försäkringstekniska bidraget är premieintäkterna, ersättningskostnaderna och driftskostnader. I Finland ingår livförsäkringsbolagens och pensionsförsäkringsbolagens intäkter och kostnader från placeringsverksamheten i den försäkringstekniska beräkningen, men dessa ingår inte för skadeförsäkringsbolag.

Läs hela definitionen

En försäljning sker då leasingobjektets finansiär säljer produkten efter att leasingperioden gått ut till leasingtagaren eller till en utomstående.
I slutet av leasingperioden har leasingtagaren möjlighet att själv lösa in det leasade föremålet till det pris som restvärdet anger (köpoption) eller skaffa en köpare till objektet.

Läs hela definitionen

Försäljningsytan omfattar
- den totala ytan i kundernas bruk, inklusive provrum
- försäljningsdiskar och skyltfönster
- det utrymme bakom försäljningsdiskar som är reserverat för försäljarna.

Läs hela definitionen

Den ekonomiska försörjningskvoten beskriver det sammanräknade antalet arbetslösa och personer utanför arbetskraften i förhållande till antalet sysselsatta.
I sysselsättningsstatistiken beräknas hur många arbetslösa och personer utanför arbetskraften det finns per hundra sysselsatta.

Läs hela definitionen

Förutbetalda ränte- och andra kostnader samt upplupna ränte- och andra intäkter, efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip).

Läs hela definitionen

Domstol som behandlar förvaltningsmål. Allmänna förvaltningsdomstolar är högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna.

Läs hela definitionen

Till förvaltningskostnader räknas kostnader som uppkommer vid skötsel av bolagets förvaltning genom avtal med separata företag eller genom fakturering, t.ex. kostnader för disponent-, bokförings-, revisions- och juristtjänster samt tjänster av förvaltningsexperter. Till förvaltningskostnaderna hör också direkta kostnader i bostadsaktiebolaget, såsom kontors- och möteskostnader.

Läs hela definitionen

Ovillkorligt fängelsestraff anses kunna förvandlas till samhällstjänst om det är högst åtta månader långt och det inte har dömts för följande brott: vägran att fullgöra värnplikt (1438/2007), vägran att fullgöra civiltjänst (1446/2007) och civiltjänstgöringsbrott (1446/2007).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

Läs hela definitionen

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

Läs hela definitionen

I statens produktivitetsstatistik anges förändringen i arbetsinsatsen med förändringen i arbetsmängden (årsverken, arbetsdagar eller arbetstimmar).

Läs hela definitionen

I statens produktivitetsstatistik erhålls arbetsproduktiviteten genom att dividera produktionens volymindikator med arbetsinsatsens volymindikator.

Läs hela definitionen

Förändringar i folkmängden är folkökning sammanräknad med korrigering för folkmängden.

Läs hela definitionen

I såväl statens som i kommunernas och samkommunernas produktivitetsstatistik definieras förändringen i totalproduktiviteten som kvoten av förändringen i produktionen och förändringen i den totala insatsen.

Läs hela definitionen

Jaa