De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

FoU-kostnader

Löneutgifterna för egen FoU-personal
FoU-verksamhetens andel av årliga löneutgifterna baserad på antal forskningsårsverken. Till löneutgifter räknas egentlig penningslön, naturaförmåner till verkligt värde, semesterlön och semesterpenning, socialskyddsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie, lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier.

Ämnen, material, övriga driftsutgifter
Ämnen och material som behövs inom FoU-projekt samt också anskaffning av de maskiner och apparater vars uppskattade livslängd är högst ett år. Övriga driftsutgifter är FoU-verksamhetens uppskattade andel av till exempel byggnadernas driftsutgifter, datakommunikationsavgifter, resor samt administrativa utgifter (inkl. de löneutgifter för förvaltnings- och servicepersonal som inte är medräknade i löneutgifterna för forsknings- och produktutvecklingspersonalen).

Köpta tjänster
Till dessa räknas tjänster som har köpts i anslutning till egna FoU-projekt. Sådana är tjänster förknippade med företagets egen FoU-verksamhet som produceras av utomstående personal. Köpta tjänster kan bl.a. vara programmeringstjänster, konsulttjänster och andra planeringstjänster som i allmänhet inte ur servicegivarens synpunkt är FoU-verksamhet.

Utgifterna för anskaffning av maskiner, apparater, byggnader eller andra anläggningstillgångar
Räknas i sin helhet om de enbart används för FoU-ändamål. I annat fall uppskattas FoU-verksamhetens andel av utgifterna enligt användningsförhållandet. Här inbegrips också dataprogram som skaffats separat för FoU-verksamheten inkl. licensavgifterna för de program som behövs.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Lönekostnaderna för forsknings- och utvecklingspersonal erhålls genom att man räknar ut FoU-verksamhetens andel av lönekostnaderna för de personer som deltagit i forskningsverksamhet. Till lönekostnader räknas egentliga löner samt naturaförmåner till uppskattat faktiskt värde, semesterlöner och semesterpenningar. Till lönekostnader räknas även socialskyddsavgifter, arbetslöshetsavgifter, lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkringspremier samt understödsavgifter till understödsfonder.

Till driftskostnader för byggnader hör FoU-verksamhetens uppskattade andel av t.ex. följande kostnadsposter: uppvärmning, el, vatten, hyror, lägenhetsvård, renhållning, försäkringar.

Ämnen och tillbehör: Ämnen och tillbehör som behövs i FoU-projekt, inbegripet även FoU-verksamhetens andel av följande kostnadsposter: böcker, tidskrifter etc. samt anskaffning av maskiner, anläggningar och apparater med en beräknad brukstid på högst ett år.

Inköpta tjänster: Här anges inköp av tjänster i anslutning till FoU-projekt i enhetens egen regi. FoU-projekt som i sin helhet utförts av utomstående räknas däremot till beställningsforskning. Inköpta tjänster kan vara t.ex. konstruktioner, adb-arbeten och andra planeringstjänster som ur tjänsteleverantörens synpunkt vanligen inte utgör FoU-verksamhet. I detta ingår inte sådana forskningsprojekt som i sin helhet har utförts av utomstående.

Övriga driftskostnader: Hit räknas bl.a. FoU-verksamhetens andel av post- och telefonkostnader samt administrativa kostnader (inkl. de lönekostnader för förvaltnings- och underhållspersonal som inte ingår i lönekostnaderna för forskningspersonalen).

Till kostnader för anskaffning av byggnader räknas bara fakturerade kostnader för byggandet av laboratorier, produktionsanläggningar eller andra byggnader som används för forskningsändamål, antingen till fullt belopp eller till den del av kostnaderna som motsvarar FoU-verksamhetens beräknade andel av byggnadens användningsgrad, om byggnaden även tjänar andra ändamål.

Till anskaffningskostnader räknas även genomgripande förbättringar som väsentligt ökar t.ex. byggnadens brukstid eller kapacitet.

Till övriga kostnader för anskaffning av anläggningstillgångar räknas kostnader för anskaffning av maskiner och anläggningar. Kostnaderna beräknas till fullt belopp om de uteslutande tjänar FoU-verksamheten. I annat fall beräknas FoU-verksamhetens andel av kostnaderna i proportion till användningen.

Kostnaderna anges utan mervärdesskatt (moms). De inbegriper kostnader som föranletts av FoU-verksamheten under statistikåret samt aktiverade balansposter. Avskrivningar tas inte med. I avsaknad av närmare uppföljning kan FoU-verksamhetens andel av kostnadsposterna uppskattas t.ex. på basis av hur stor andel av enhetens totala lönekostnader som utgörs av lönekostnader för forskningspersonalen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2015

Källorganisation

  • OECD

Jaa