Begrepp: S

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Sale and lease back-avtal innebär att kunden säljer ett objekt till ett finansieringsbolag och leasar tillbaka det. Sale and lease back-arrangemang omfattar vanligen endast två parter, finansiären och kunden. I detta system är objektets säljare och leastagare ett och samma företag såväl formellt som faktuellt. Utmärkande för sale and lease back-systemet är att kunden ursprungligen äger objektet, som förblir i hans innehav och användning under hela arrangemanget. Ett sale and lease back-arrangemang kan gälla antingen lös eller fast egendom. I det senare fallet rör det sig om en form av fastighetsleasing.

Specificerade uppgifter om sale and lease back-avtal insamlades för statistiken över finansieringsleasing fram till år 2008. Fr.o.m. år 2009 ingår sale and lease back-verksamhet i statistiken i annan finansieringsleasingverksamhet.

Läs hela definitionen

Samboende par bildas av personer av motsatta kön som stadigvarande bor i samma bostad, om de fyllt 18 år och om deras åldersskillnad är mindre än 16 år, och de inte är syskon. Om paret har ett gemensamt barn tillämpas inte dessa regler. Personer av samma kön som bor tillsammans klassificeras inte som sambor, om de inte har ett gemensamt barn i familjen. Det handlar i regel om kvinnliga par där den ena parten är biologisk mor till det gemensamma barnet och den andra parten är fastställd mor till barnet (5 § i föräldraskapslagen 775/2022).

Läs hela definitionen

En juridisk person döms till samfundsbot, om någon som hör till ett av dess lagstadgade organ eller annars hör till dess ledning eller utövar faktisk beslutanderätt inom den juridiska personen har varit delaktig i brottet eller tillåtit att brottet har begåtts eller om i den juridiska personens verksamhet inte har iakttagits den omsorg och försiktighet som krävs för att förebygga brottet. Samfundsbot döms ut till ett visst belopp. Dess lägsta belopp är 850 euro och dess högsta belopp 850 000 euro. Om straffansvar för juridiska personer stadgas närmare i strafflagen 9 kap.

Läs hela definitionen

Samfällda förmåner, så som fiskelag och väglag

Läs hela definitionen

Ett samföretag är ett företag som ägs till hälften av sitt moder- eller dotterbolag tillsammans med ett företag som inte hör till koncernen.

Läs hela definitionen

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering analyseras i statistiken med utgångspunkt i forskningens samhällspolitiska (socioekonomiska) mål. Fördelningen av statlig finansiering av forskning och utveckling på olika mål beror på den som utför klassificeringen, i det här fallet finansiären. I Finland använder man sig av den NABS-indelningen.

Mark, vatten och atmosfär
Miljöskydd
Rymden
Markanvändning, trafiksystem och annan infrastruktur
Energi
Främjande av industrin
Hälso- och sjukvård
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Utbildning
Kultur
Samhälleliga och sociala strukturer och processer
Universitet
Annan allmän vetenskaplig utveckling
Försvar

Läs hela definitionen

Samhällstjänst är ett straff som utdöms i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst åtta månader. Samhällstjänst kan dömas om inte ovillkorliga fängelsestraff, övervakningsstraff, tidigare samhällstjänststraff, fortsatt brottslig verksamhet eller andra vägande skäl anses utgöra hinder för att ett samhällstjänststraff döms ut. (Strafflagen 6:11 §)

Samhällstjänst kan inte dömas för följande brott: vägran att fullgöra värnplikt (1438/2007), vägran att fullgöra civiltjänst (1446/2007) och civiltjänstgöringsbrott (1446/2007).

Samhällstjänst kan dömas 14–240 timmar. Högst 90 timmar samhällstjänst kan också dömas vid sidan av ett ovillkorligt straff på mer än åtta månader.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Sammansatt förvärvsinkomst är saldoposten på inkomstbildningskontot för personliga företag i hushållssektorn, som motsvarar ersättning för arbete som utförs av ägaren och hans familjemedlemmar samt hans vinst som företagare.

Läs hela definitionen

Sannolikheten för äktenskapsskillnad i första äktenskapet, där makarna är av olika kön, har producerats genom att tillämpa s.k. multipla livslängdstabeller. Livslängdstabellerna grundar sig på siffrorna för ingående av äktenskap, dödlighet, att bli änka och äktenskapsskillnad under statistikåret för kvinnor efter åldersgrupp utan att beakta mannens ålder eller om det är mannens första äktenskap eller inte.

Läs hela definitionen

Ett sektorforskningsinstitut är ett statligt forskningsinstitut som är underställt ett sektorministerium. Sektorforskningsinstituten har en central roll som producenter av informationsunderlag för det samhällspolitiska beslutsfattandet. Till området för statens budgetekonomi hör för närvarande 20 forskningsinstitut inom åtta förvaltningsområden.

Forskningsinstitut, namnförkortning och ministerium (inom parentes):
Rättspolitiska forskningsinstitutet OPTULA (JM)
Statens ekonomiska forskningscentral VATT (FM)
Forskningscentralen för de inhemska språken FOCIS (UVM)
Museiverket (UVM)
Geodetiska institutet (JSM)
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI (JSM)
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT (JSM)
Skogsforskningsinstitutet METLA (JSM)
Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA (JSM)
Havsforskningsinstitutet (KM)
Meteorologiska institutet (KM)
Mätteknikcentralen MIKES (HIM)
Konsumentforskningscentralen (HIM)
Statens tekniska forskningscentral VTT (HIM)
Geologiska forskningscentralen GFC (HIM)
Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården STAKES (SHM)
Arbetshälsoinstitutet TTL (SHM)
Folkhälsoinstitutet KTL (SHM)
Strålsäkerhetscentralen STUK (SHM)
Finlands miljöcentral SYKE och de regionala miljöcentralerna (MM)

Läs hela definitionen

I kontot för sekundära inkomster visas löpande transfereringar mellan inhemska och utländska enheter. En transferering är en post som motsvarar en institutionell enhets tillhandahållande av en vara, tjänst, finansiell tillgång eller annan icke- producerad tillgång till en annan institutionell enhet där det inte förekommer någon motsvarande post av ekonomiskt värde i motsatt riktning. Löpande transfereringar är alla överlåtelser som inte är kapitaltransfereringar. Löpande transfereringar delas upp efter respektive institutionell sektor i den ekonomi som sammanställer uppgifterna (offentlig sektor eller övriga sektorer).
Den offentliga sektorns löpande transfereringar omfattar löpande inkomst- och förmögenhetsskatter osv., sociala avgifter, sociala förmåner, löpande internationell samverkan, diverse löpande transfereringar, moms- och BNI-relaterade avgifter till unionens egna medel.
Övriga sektorers löpande transfereringar omfattar löpande inkomst- och förmögenhetsskatter osv., sociala avgifter, sociala förmåner, diverse löpande transfereringar, skadeförsäkringspremier (netto), skadeförsäkringsfordringar och justeringar för förändringar i pensionsrättigheter. Diverse löpande transfereringar omfattar personliga transfereringar mellan inhemska och utländska hushåll.

Läs hela definitionen

Med semesterdagar och ledigheter avses en sysselsatt persons semester-, veckosluts-, helg- och andra ledigheter under referensveckan.

Läs hela definitionen

Avfall som med hjälp av källsortering har samlats in för ett speciellt ändamål, separat från blandavfall. Separat insamlat avfall (t.ex. bioavfall) kan bestå av mer än en avfallsfraktion.

Läs hela definitionen

Med separat produktion av el avses elproduktion i värmekraftverk som planerats enbart för produktion av elektricitet, elproduktion i kärnkraftverk, separat produktion av el med gasturbiner eller förbränningsmotorer samt vattenkraft och vindkraft. I separat produktion ingår även elproduktion som motsvarar den kondensatmängd som särskilts per körning med låg värmelast i samproduktionsanläggningar samt tilläggsproduktion med hjälpkondensatorer.

Läs hela definitionen

Med separat värmeproduktion avses värmeproduktion i enbart sådana värmeverk, värmepannor samt fasta och flyttbara värmecentraler som avsetts för värmeproduktion. I den separata produktionen ingår också värme som tagits tillvara direkt i pannorna via en reduktionsventil i anläggningar för separat elproduktion eller anläggningar för samproduktion.

Läs hela definitionen

Med serie korrigerad efter handelsdag tas hänsyn till den olika fördelningen av veckodagar och helger i de månader man jämför med. Handelsdagar inverkar till exempel så att branschens försäljning någon månad kan vara större än vanligt eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera effekter som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader andra år skall vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.

Läs hela definitionen

Serviceintäkterna är ersättningar som bolaget uppbär för användningen av bastur, tvättstugor, torkrum o.d.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med självbyggande avses byggprojekt som hushållen själv genomför. Exempel på sådana byggprojekt är ny- och reparationsbyggande av egnahemshus, sommarstugor, lantbruksbyggnader och andra ekonomibyggnader utan betald arbetskraft. Jfr Yrkesmässig byggverksamhet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Läs hela definitionen

Till skatt på trafikbränslen räknas grund- och tilläggsskatt samt försörjningsberedskapsavgifter på bensin och dieselolja.

Läs hela definitionen

Till kommunens skattefinansiering räknas kommunens skatteintäkter och statsandelar.

Läs hela definitionen

Kommunal inkomstskatt upptas i bokslutet som skatteintäkt för räkenskapsperioden enligt tidpunkten för skatteförvaltningens redovisning. Redovisningar av kommunal inkomstskatt som hänför sig till räkenskapsperioden är:
- månatliga förskottsinnehållnings- och förskottsuppbördsredovisningar
- sådana redovisningar av skatter för tidigare skatteår som baserar sig på lagen om beskattningsförfarande
- rättelseredovisningar.

Redovisningar av samfundsskatt som hänför sig till räkenskapsperioden omfattar redovisningar av förskottsuppbörd och övriga redovisningar av samfundsskatt. Kommunal fastighetsskatt bokförs till det belopp som redovisats under räkenskapsperioden. Kommunen svarar för debiteringen och uppbörden av hundskatt; hundskatten bokförs som inkomst för debiteringsperioden eller till influtet belopp.

Läs hela definitionen

Skattekvoten beskriver skatteutfallet i förhållande till bruttonationalprodukten under samma period.

Läs hela definitionen

Skattepliktiga inkomster är med vissa undantag alla inkomster i pengar eller pengars värde. Till skattefria inkomster hör bl.a. vissa socialunderstöd, pensioner, dagpenningar och ersättningar, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag och utkomststöd. Källskattepliktiga ränteinkomster ingår inte i statistiken. Till skattefria inkomster hör också bl.a. stipendier som erhållits från offentliga samfund.

Fysiska personers och dödsbons skattepliktiga inkomster indelas i förvärvs- respektive kapitalinkomster. Den förteckning över kapitalinkomster som ingår i inkomstskattelagen är i princip uttömmande. Andra inkomster än kapitalinkomster är förvärvsinkomster. På kapitalinkomst betalas skatt till staten. På förvärvsinkomst fastställts förutom statlig inkomstskatt även kommunalskatt och sjukförsäkringsavgift.

Läs hela definitionen

Skattepliktiga inkomster av jordbruket är bl.a.:

- överlåtelsepris och andra vederlag för lantbruks- och trädgårdsprodukter, även för husdjur;
- överlåtelsepris för maskiner och byggnader;
- understöd och ersättningar som erhållits för jordbruket;
- överlåtelsepris och andra vederlag samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten;
- överlåtelsepris för produkter från produktionsinrättning på lägenheten samt ersättningar, som uppburits för annan i samband med lant- eller skogsbruket bedriven verksamhet, såframt icke produktionsinrättningen eller verksamheten bör anses såsom en särskild rörelse;
- överlåtelsepris för vad som åtkommits genom jakt eller fiske;
- hyror och annat vederlag för nyttjande av maskiner, redskap och anordningar samt hästar ävensom annan produktionsmateriel samt i samband med vederlag för nyttjandet av produktionsmateriel uppburna löner och andra ersättningar för arbete, som utförts av den skattskyldige och för jord- eller skogsbruket avlönade arbetstagare;
- arrenden, hyror och andra dylika ersättningar som uppburits för lägenheten, del därav eller därpå uppförd byggnad;
- överlåtelsepris för köpta lantbruksförnödenheter;
- det sannolika överlåtelsepriset vid tidpunkten för överlåtelsen för lantbruks- och trädgårdsprodukter samt för grus, lera, mull, torv, renlav och annat dylikt som tagits från lägenheten och som den skattskyldige överfört till någon annan av sina inkomstkällor.

Läs hela definitionen

Med skattepliktiga tillgångar avses, med vissa undantag, en skattskyldigs i pengar uppskattbara egendom vid skatteårets slut, bl.a. fastigheter och fortskaffningsmedel, aktier och andelsbevis, företagstillgångar, jord- och skogsbrukstillgångar samt andelar i sammanslutningstillgångar. Skattepliktiga tillgångar är inte t.ex. bohag, inte heller depositioner på skattefria depositionskonton eller källskattepliktiga konton. Skattepliktiga tillgångar värderas enligt förmögenhetens beskattningsvärde.

Vid förmögenhetsbeskattningen erhålls den beskattningsbara förmögenheten genom att man från de skattepliktiga tillgångarna drar av den skattskyldiges skulder samt barnavdraget och avdraget för stadigvarande bostad. Förmögenhetsskatten betalas till staten.

Läs hela definitionen

Med skatter och avgifter av skattenatur avses i OECD:s skattestatistik obligatoriska, ensidiga avgifter som uppbärs av offentliga sektorn, inbegripet obligatoriska socialskyddsavgifter samt tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som uppbärs av EU:s medlemsländer för Europeiska unionens räkning.

Läs hela definitionen

Skatter på lönesumma och arbetskraft (klass 3000 i OECD:s skattestatistik) omfattar sådana på arbetskraftsstorleken eller lönesummebeloppet baserade skatter som inte ger upphov till en rätt till sociala förmåner. Sådana skatter förekommer för närvarande inte i Finland.

Läs hela definitionen

Skatter på produktion och import (D.2) består av obligatoriska, ensidiga betalningar, kontant eller in natura, som uttaxeras av den offentliga sektorn eller av Europeiska unionens institutioner, och som avser produktion och import av varor och tjänster, anställd arbetskraft, ägande eller användande av mark, byggnader eller andra tillgångar som används i produktionen. Dessa skatter skall betalas oavsett om vinst uppkommer eller ej.

Skatter på produktion och import uppdelas i:
a) produktskatter (D.21)
(1) mervärdesskatter (D.211)
(2) skatter och tullar på import exklusive moms (D.212)
– importtullar (D.2121)
– skatter på import exklusive moms och importtullar (D.2122)
(3) produktskatter exklusive moms och importskatter (D.214)
b) andra skatter på produktion (D.29).

Läs hela definitionen

Skatter på varor och tjänster (klass 5000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla skatter och avgifter som påförs för produktion, tillvaratagande, försäljning, transport, leasing eller distribution av förnödenheter samt för användning av förnödenheter eller utövande av verksamheter, t.ex. mervärdesskatten, alkoholaccisen, bilskatten, fordonsskatten, avfallsskatten.

Belopp som EU uppbär från medlemsstaterna som EU:s egna medel från mervärdesskatt räknas i OECD:s skattestatistik till medlemsstaternas mervärdesskatt. I nationalräkenskaperna upptas dessa belopp som en skatt till EU.

Läs hela definitionen

Till skattesamfunden hör: 1) skattesamfund, 2) innehållningsskyldiga med solidariskt ansvar, så som icke-registrerade bolag, stiftelser eller föreningar, 3) samfällda skogar, 4) gårdar, 5) näringssammanslutningar och 6) övriga beskattningsenheter

Läs hela definitionen

Allmänt skattskyldiga är personer och inhemska samfund som har varit bosatta i Finland under skatteåret. En person anses vara bosatt i Finland, om han har sitt stadigvarande bo och hemvist här eller om han vistas här över sex månader i följd, varvid tillfällig frånvaro inte anses medföra avbrott i vistelsen.

En person som inte är bosatt i Finland eller ett utländskt samfund är skattskyldig endast för sin inkomst från Finland (begränsad skattskyldighet). Uppbörden av begränsat skattskyldigas stats- och kommunalskatt verkställs enligt den s.k. källskattelagen i fråga om löne- och pensionsinkomster, räntor, dividender och royaltyer som erhållits från Finland. Uppbörden av skatt på begränsat skattskyldigas övriga inkomst sker däremot i enlighet med beskattningslagen.

På förvärvsinkomst betalas kommunalskatt till hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där den skattskyldige var folkbokförd vid skatteårets ingång. För rörelseidkare och yrkesutövare fastställs näringsverksamhetens resultat i enlighet med näringsskattelagen. Skattepliktiga inkomster är med vissa undantag alla inkomster i pengar eller pengars värde som erhållits genom näringsverksamhet. Avdragbara inom näringsverksamhet är utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande samt därav härrörande förluster.

Gårdsbruksidkares beskattningsbara inkomst fastställs i enlighet med gårdsbruksskattelagen. Gårdsbruksinkomsten utgör den sammanlagda nettoinkomsten av jordbruk. Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan de under skatteåret erhållna inkomsterna av jordbruk i pengar eller pengars värde och utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande.

I samband med 1993 års skattereform ändrades beskattningen av inkomst från skogsbruk så att den grundar sig på faktiska inkomster och utgifter. Intäkter av skogsbruk beskattas som kapitalinkomst, med undantag för leveransarbete. Den tidigare arealbaserade skogsbeskattningen tillämpades parallellt med det nya systemet under övergångsperioden 1993-2005. I beskattningen för år 2006 slopades arealbeskattningen alltså slutlgiltigt.

Läs hela definitionen

Skiftarbete är arbete där skiften avlöser varandra regelbundet och växlar vid på förhand överenskomna tidpunkter. Om personer arbetar regelbundet bara ett visst skift, t.ex. nattskift, räknas de inte som skiftarbetare.

Läs hela definitionen

Barnet omfattas av skiftomsorg, om småbarnspedagogiken äger rum utanför s.k. normala tider för småbarnspedagogik. Som normal tid för småbarnspedagogiken har fastställts småbarnspedagogik som äger rum vardagar (mån–fre) kl. 6.00–18.00.

Läs hela definitionen

Skogsbalansen visar den uppskattade förändringen av virkesförrådet på årsnivå till följd av biologisk tillväxt, naturlig avgång och avverkning. Den uppskattade ökningen av virkesförrådet på årsnivå beräknas som skillnaden mellan 5-årsperiodens genomsnittliga årstillväxt och den totala årliga avgången. Som enhet används miljoner kubikmeter fast mått obarkat virke.

Läs hela definitionen

I skogsräkenskaperna beskrivs virkesförrådsförändringar och virkesflöden samt de ekonomiska värden dessa representerar. Skogsräkenskaperna omfattar även andra än träbaserade skogsresurser för vilka det finns tillgång till mängd- eller värdeuppgifter, samt uppgifter om skogsarealer.

Läs hela definitionen

I skolväsendets driftsutgifter ingår utöver läroanstalternas driftsutgifter (se separat definition) också driftsutgifterna för förskoleundervisning, läroavtalsutbildning, annan utbildning, utbildningsförvaltning och studiestöd.

För de läroanstalters del som omfattas av statsandelssystemet avser driftsutgifterna de bokföringsmässiga bruttoutgifter för driftsekonomin som uppgetts enligt statsandelslagstiftningen, samt sådana investeringsutgifter för grundläggningsprojekt, där totalkostnaderna underskrider det maximibelopp som statsrådet fastställt för grundläggningsprojekt. Investeringsutgifterna ingår inte i driftsutgifterna. Små projekt ingår i driftsutgifterna. Driftsutgifterna räknat per studerande har erhållits genom att utgifterna under kostnadsåret per utbildningssektor har dividerats med årsmedeltalet av antalet studerande under höstterminen.

Sedan augusti 2000 avser utgifterna för förskoleundervisningen den avgiftsfria förskoleundervisning för 6-åringar som ges i samband med daghem och grundskolor. Kostnaderna för skolskjutsar ingår inte i utgifterna för förskoleundervisningen. Utgifterna för sjukhus- och handikappundervisningen ingår i uppgifterna.

Utgifterna för läroavtalsutbildning omfattar utgifterna för yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning som anordnas som läroavtalsutbildning inklusive utgifterna för läroavtalsutbildning som stöds av Europeiska socialfonden (ESF).

Annan utbildning inkluderar folkhögskolors och medborgarinstituts utgifter samt musikläroanstalters och idrottsutbildningscenters utbildning som inte leder till examen. Från år 1999 ingår utgifterna för utbildning som leder till examen vid folkhögskolor och yrkesutbildningscenter för vuxna i uppgifterna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utgifterna för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och studiecentraler ingår inte i uppgifterna i gruppen annan utbildning.

Administrationsutgifterna innehåller undervisningsministeriets, utbildningsstyrelsens samt kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter för administration av undervisnings- och kulturväsendet. Läroanstalternas egna administrationsutgifter har räknats till deras driftsutgifter.

Studiestödet omfattar studiepenningen, bostadsstödet, vuxenstudiepenningen, räntestödet och -bidraget, borgensansvarsprestationer, måltidsstödet och stödet för skolresor.

Läs hela definitionen

Skuld för inkomstens förvärvande är en skuld som gäller förvärv av skattepliktig inkomst. Det kan vara frågan om löpande inkomster, såsom hyres-, ränte- eller dividendinkomst. Inkomsten kan också bygga på värdeökning, t.ex. om den skattskyldiga i placeringssyfte skaffar en affärsfastighet eller en placeringstomt.

Läs hela definitionen

Skulder som gäller inkomstkälla är skulder som gäller jord- och skogsbruk samt näringsverksamhet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det utestående kapitalet av skuldebrevslån som ett finansinstitut beviljat ur sin inlåning (eller försäkringsanstalter ur sina försäkringsfonder) eller ur eget kapital. Skuldebreven omfattar också lån som förmedlats ur medel hos inrättningar som är underställda Pensionsskyddscentralen, räntestödslån, lån som förmedlats av statsmedel, bostadssparpremielån samt övriga skuldebrevslån. För försäkringsanstalternas del ingår utöver frivillig utlåning även återlåning till arbetsgivare eller försäkringstagare.

Läs hela definitionen

Skulder beskriver skuldbeloppet för de personer som hör till bostadshushållen vid årets slut (31.12). Här ingår lån och krediter som beviljats av kreditinstitut och finansiella institut, intressekontor och någon av de andra vanligaste kreditgivarna. Till skulderna räknas bostadslån och studielån som garanteras av staten eller Ålands landskapsstyrelse. Till skulderna räknas ytterligare lån av kreditinstitut och finansiella institut och lån på minst 1 700 euro som beviljats av andra kreditgivare än kreditinstitut och finansiella institut och där användningssyftet är ett annat än bostadslån eller studielån.

Skulderna indelas på basis av användningssyftet enligt följande:
1. bostadsskulder
2. studieskulder
3. skulder för inkomstens förvärvande
4. skulder som gäller inkomstkälla
5. andra (övriga) skulder

Läs hela definitionen

Skulder till andra än kreditinstitut och centralbanker.

Läs hela definitionen

En privatperson som drabbats av svåra skuldproblem kan av tingsrätten beviljas skuldsanering. Om skuldsanering stadgas i lagen om skuldsanering för privatpersoner som trädde i kraft 1993. Syftet med lagen är att rätta till den ekonomiska situationen för en privatperson som hamnat i ekonomiska svårigheter. Innan gäldenären ansöker om skuldsanering hos tingsrätten skall han utreda sina möjligheter att förlikningsvägen nå en lösning med sina fordringsägare. Om det inte är möjligt att uppnå en lösning genom förlikning, kan ansökan om skuldsanering inlämnas till domstolen. Om det finns förutsättningar för skuldsanering, kan domstolen fastställa ett betalningsprogram. När betalningsprogrammet har slutförts, befrias gäldenären från sina återstående skulder.

Läs hela definitionen

Skuldsättningsgraden för ett bostadshushåll är skuldernas andel av de disponibla penninginkomsterna per år i procent.

Skuldsättningsgrad = (bostadshushållens skulder totalt/bostadshushållens inkomster totalt)*100

Läs hela definitionen

Kostnader för skötsel av gårdsområden är bl.a. avgifter som betalts till fastighetsskötselföretag för renhållning av gårdsområden, skötsel av grönområden och planteringar, snöskottning och halkbekämpning.

Läs hela definitionen

Del av resultaträkning, där det specificeras vad kostnaderna för skötsel av fastigheten består av.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Blandning av vätska och däri uppblandat finfördelat fast ämne i hög koncentration. I avfallsstatistiken redovisas avfallsblandningar inklusive sitt vätskeinnehåll, utom i fråga om slamprodukter, där mängden fast ämne är relativt liten i förhållande till mängden vatten.

I fråga om slam från vattenreningsverk räknas endast slammets torrsubstans som avfall i avfallsstatistiken.

Läs hela definitionen

Slutanvändningen av energi anger användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi, och anger således den energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga konsumenters användning.

Läs hela definitionen

Permanent deponering av avfall på en avgränsad plats (t.ex. avstjälpningsplats) som har reserverats för detta ändamål.

Läs hela definitionen

En institutionell enhet som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- och dotterbolag och som inte kontrolleras av någon annan institutionell enhet.

Läs hela definitionen

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Planmässig och målinriktad verksamhet som tillhandahåller fostran, undervisning och omsorg för barn, med särskilt fokus på pedagogik. Verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Familjedagvård kan ordnas som familjedagvård eller som gruppfamiljedagvård.

Läs hela definitionen

Småbarnspedagogik som barnet deltar i 5 timmar eller mindre per dag

Läs hela definitionen

Småbarnspedagogik som barnet enligt överenskommelse deltar i mer än 5 timmar per dag

Läs hela definitionen

Med småfartyg avses fartyg som är mindre än 15 meter men minst 10 meter långa och som frivilligt införts i fartygsregistret.

Läs hela definitionen

I prisstatistiken över fastigheter har egnahemstomter, dvs. obyggda småhustomter definierats utgående från datainnehållet i fastighetsregistret enligt följande villkor: Fastigheten används för byggande av bostadshus och det finns inga byggnader på fastigheten. Fastigheten är inte heller belägen i ett strandplaneområde. Ifall fastigheten finns i ett byggnads- eller strandplaneområde ska plantypen vara avsedd för småhuskvarter, uppgifter om byggrätt finns i registret och exploateringstalet är under 0,5. I glesbygder kan det sista villkoret inte granskas eftersom plantypen och byggrätten inte har definierats i planeområdet i fråga.

Läs hela definitionen

Småpartiklar vars diameter är under 2,5 mikrometer respektive under 10 mikrometer. Småpartiklar frigörs bl.a. vid förbränning, i trafiken och i vissa industriprocesser. Småpartiklarna är skadliga för hälsan.

Läs hela definitionen

Användning av ved i hushållen samt inom lantbruket för uppvärmning av gårds- och servicebyggnader. Även eldning med bygg- och rivningsavfall o.dyl.

Läs hela definitionen

Ett företag som har som huvudsaklig affärsverksamhet att bevilja små eller mindre garantifria konsumtionskrediter, där den ursprungliga maturiteten, dvs. återbetalningstiden, typiskt är kortare än tre månader. Det är karakteristiskt för lånen att de betalas tillbaka i en eller bara några rater. Dessutom utgår inte i allmänhet någon egentlig nominell ränta, utan alla kostnader för lånet uppkommer oftast av andra kostnader, såsom expeditions- och hanteringskostnader samt service- och textmeddelandeavgifter. Typiskt är att man kan beställa service av snabblåneföretagen per textmeddelande eller över Internet, varför kunden får tillgång till lånet mycket snabbt.

Läs hela definitionen

Snäva specialtjänster är långt specialiserade tjänster som produceras för en viss marknadsnisch.

Läs hela definitionen

I sociala förmåner andra än in natura (D.62) ingår:

a) Kontanta socialförsäkringsförmåner som utbetalas till hushåll av socialförsäkringssystem. T.ex. pensioner, arbetslöshetsstöd.

b) Kontanta socialbidrag som utbetalas till hushåll av offentliga enheter för att täcka samma behov som sociala trygghetsförsäkringsförmåner, men inte inom ett socialt trygghetsförsäkringssystem med sociala avgifter och sociala trygghetsförsäkringsförmåner. T.ex. kommunalt utkomststöd, underhållsbidrag.

Läs hela definitionen

Sociala transfereringar in natura omfattar individuella varor och tjänster som tillhandahålls individuella hushåll av offentlig sektor eller hushållens icke-vinstsyftande organisationer, vare sig varorna och tjänsterna är köpta på marknaden eller producerade som icke marknadsproduktion från offentlig sektor eller hushållens icke-vinstsyftande organisationer.

Läs hela definitionen

Socialkostnadsindexet, som ingår i arbetskraftskostnadsindexet, mäter ut-vecklingen av arbetsgivarens lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsav-gifter räknat per arbetad timme.
Se närmare om kostnader för den sociala tryggheten i begreppet arbets-kraftskostnader.
..

Läs hela definitionen

Socialskyddsavgifter (klass 2000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla obligatoriska avgifter som ger rätt att erhålla sociala förmåner i framtiden. De omfattar: a) arbetsgivares socialskyddsavgifter, t.ex. arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgifter, b) löntagares socialskyddsavgifter, t.ex. löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier, löntagares arbetspensionsförsäkringspremier, löntagares folkpensionsförsäkringsavgift, löntagares sjukförsäkringsavgift, c) självständiga företagares och icke sysselsatta personers socialskyddsavgifter, t.ex. företagares pensionsskyddsavgifter.

Endast obligatoriska socialskyddsavgifter räknas enligt OECD:s skattestatistik till socialskyddsavgifter, varför gruppen inte inbegriper frivilliga socialskyddsavgifter enligt nationalräkenskaperna (en undergrupp i gruppen D.611 faktiska sociala avgifter).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Antalet sommargäster per kommun har räknats enligt det totala antalet personer i fritidshusägarens bostadshushåll. I antalet sommargäster medräknas inte personer, vilkas fritidshus finns i den kommun där de är bosatta. Om samma person emellertid äger flera fritidshus i samma kommun, har medlemmarna i bostadshushållet räknats bara en gång som sommargäster i kommunen i fråga. Om ett bostadshushåll har fritidshus i flera kommuner har medlemmarna räknats som sommargäster i alla kommuner i fråga.

Fritidshus som ägs av dödshus, som ägs samfällt eller som ägs av utlänningar har inte kunnat beaktas då antalet sommargäster räknats.

Läs hela definitionen

Sparande är saldoposten i inkomstanvändningskontona. Sparande är det positiva eller negativa belopp som återstår efter de löpande transaktionerna och som etablerar länken till kapitalbildningen. Om sparandet är positivt, kommer den icke använda inkomsten att användas till förvärv av tillgångar eller till att betala av skuldförbindelser. Om sparandet är negativt, blir vissa tillgångar avvecklade eller också ökar vissa skuldförbindelser.

Läs hela definitionen

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (1993/1607) avsedda depositionsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet. Koncession för sparbanker beviljas av finansministeriet och de meddelas handelsregistret.

Läs hela definitionen

Spatiala justeringsfaktorer är faktorer som används för att omvandla de medelpriser som erhölls från en eller flera platser inom medlemsstaternas ekonomiska territorium till nationella medelpriser.

Läs hela definitionen

Spatialdata är en egenskap som beskriver geodataobjektets läge, geometri och topologi. Spatialdata anges i form av koordinater, adress, ort eller något annat objekt som man känner till.

Se också geografisk information och attributdata

Läs hela definitionen

Domstol som behandlar i lag särskilt bestämda kategorier av mål eller ärenden.
Specialdomstolar är bl.a. försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.

Läs hela definitionen

Ett index som "skräddarsys" efter kundens beställning och där kunden definierar varorna och viktstrukturen. I indexet används antingen Statistikcentralens vikter eller kundens egna vikter.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan och i statistiken över för- och grundskoleundervisningen avses med specialundervisning undervisning som anordnades för elever som intagits eller överförts till specialundervisning under åren 1995-2010 och som fr.o.m. år 2011 anordnas för elever som får särskilt stöd på grund av handikapp, sjukdom, utvecklingsfördröjning, störning i känslolivet eller av någon annan jämförbar särskild orsak. Till specialundervisningen hör också specialundervisning på deltid, som en elev kan få vid sidan av den övriga undervisningen om eleven har svårigheter med inlärning eller skolgång.

I statistiken över specialundervisning i yrkesutbildning (fr.o.m. år 1999) avses med specialundervisning undervisning som anordnas för studerande som på grund av handikapp, sjukdom, utvecklingsfördröjning eller av annan orsak behöver särskilda undervisnings- eller elevvårdstjänster. För den studerande utarbetas enligt lagen om yrkesutbildning en individuell plan för anordnande av undervisning.

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan avses med specialundervisning på deltid undervisning som en elev kan få vid sidan av den övriga undervisningen, om eleven har svårigheter med inlärning eller skolgång. Eleven kan få specialundervisning på deltid samtidigt med intensifierat eller särskilt stöd.

Läs hela definitionen

Yrkesexamen som visar yrkesskicklighet som är inriktad enligt arbetslivets behov och som medför mer djupgående yrkeskunskap eller branschöverskridande kunnande än yrkesexamen.

Läs hela definitionen

Specifik förbrukning per enhet beskriver den genomsnittliga årsförbrukningen för en grupp apparater. Då den multipliceras med antalet apparater, får man gruppens totala årsförbrukning.

Läs hela definitionen

En specifik förbrukningsfaktor beskriver i denna statistik olika energikällors förbrukning per byggnadskubikmeter (kWh/m3).

Läs hela definitionen

Spetstjänster är till naturen krävande, progressiva, framtidsinriktade eller revolutionerande.

Läs hela definitionen

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Läs hela definitionen

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.

Läs hela definitionen

Järnvägslinje bestående av ett spårpar för spårfordon.

Läs hela definitionen

Huvud- och sidospårens totallängd inkl. bibanor.

Läs hela definitionen

Användningen av geografisk information oberoende av kommungränserna
möjliggör en mer noggrann identifiering och klassificering av områden.
Den nya klassificeringen ersätter den tidigare indelningen av landet i städer
och landsbygd samt tredelningen av landsbygden. Den nya klassificeringen
av områdena, som bygger på geografisk information, har gjorts av Finlands
miljöcentral och geografiska institutionen vid Uleåborgs universitet.

Klassificeringen baserar sig på geografiskt informationsmaterial där landet
har indelats i rutor som mäter 250 x 250 meter. Varje ruta har blivit placerad
i någon av de sju klasserna av stadsområden respektive landsbygdsområden.

Stadsområden:
Stadsregionernas centralorter är tätorter med fler än 15 000 invånare. Inom
dessa finns det egentliga stadsområdet som uppdelas i ett inre stadsområde
och ett yttre stadsområde. Det egentliga stadsområdet omringas av
kransområdet kring staden.

1. Inre stadsområde
Det täta och effektivt bebyggda området i städerna.

2. Yttre stadsområde
Området med stadsliknande effektivitet som sträcker sig utan avbrott från
gränsen till det inre stadsområdet till utkanten av området med tät bebyggelse.

3. Kransområde kring staden
Området mellan stad och landsbygd som har direkt kontakt med staden.

Landsbygdsområden:
Landsbygdsområdena är belägna utanför städernas kransområden.
Gränsen mellan stad och landsbygd är dock inte entydig och klassificeringen
beaktar därför flexibelt den mellanliggande zonen, som kan betraktas som
en egen helhet t.ex. så att kransområdet och den stadsnära landsbygden
sammanslås.

4. Lokala centra på landsbygden
Utanför de stora stadsområdena ligger tätortscentra, småstäder och stora kyrkbyar.

5. Stadsnära landsbygd
Området med landsbygdskaraktär som ligger nära stadsområdet både fysiskt och
funktionsmässigt.

6. Kärnlandsbygd
Landsbygd med relativt tät bosättning och intensiv markanvändning och/eller
mångsidig lokal näringsstruktur.

7. Glesbygd
Ett glest befolkat område som antingen helt saknar funktionellt sett
mångsidiga centra eller som har små centra men dessa är belägna på
ett stort avstånd från varandra. Största delen av landarealen består av skog.

Läs hela definitionen

Inkomstskatt betalas till staten på förvärvsinkomst utgående från storleken på den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten på förvärvsinkomst fastställs enligt en progressiv inkomstskatteskala. Inkomstskatten på kapitalinkomst fastställs enligt den relativa kapitalskattesatsen, som exempelvis åren 1993-1995 var 25 procent, åren 1996-1998 var 28 procent, från år 2000 var 29 procent och från år 2005 åter 28 procent. Förmögenhetsskatt uppbärs inte längre sedan år 2006.

Läs hela definitionen

Statens skatteintäkter avser de skattebelopp som upptagits i bokslutet i enlighet med prestationsprincipen.

Redovisningen av skattens belopp sker enligt de principer som anges i nationalräkenskaperna. Skatterna indelas i fem grupper: skatter på inkomst och förmögenhet, skatter som uppbärs på grundval av omsättning, acciser, övriga skatter samt andra inkomster av skattenatur.

Läs hela definitionen

Statens utgifter avser de utgifter som redovisats i bokslutet över statens budgetekonomi. Av överförda anslag upptas endast det belopp som använts under året. Statens utgifter omfattar även överföringar till statliga affärsverk eller till statliga fonder utanför budget, men däremot inte utgifter som hänför sig till sådana affärsverk eller fonder.

Läs hela definitionen

Statistiken över bostadsförhållanden innehåller uppgifter om bostadshushållens och bostadsbefolkningens boendeförhållanden. Statistiken produceras huvudsakligen utifrån befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Uppgifterna om bostadshushållens boende bildas genom att sammanslå de bostadshushåll som bildats med befolkningsdatasystemets personuppgifter med lägenhetsuppgifter med hjälp av hemortskoden.

Uppgifter om boendeförhållanden har producerats i folkräkningarna åren 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 och 1985, varefter registerbaserade uppgifter har producerats årligen. Upplåtelseformen i statistiken för år 1998 är inte helt jämförbar med uppgifterna av år 1997, eftersom uppgifterna om upplåtelseform har kompletterats med uppgifter om arava- och räntestödshyresbostäder samt bostadsrättsbostäder.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Läs hela definitionen

Den statistiska differensen anger skillnaden mellan utbud och efterfrågan inom nationalräkenskaperna. Även om posterna i nationalräkenskaperna de-finitionsmässigt borde vara lika stora avviker de vanligen från varandra på grund av att de baserar sig på olika statistiska källor. I Finlands nationalrä-kenskapssystem tvingar man inte fram en överensstämmelse mellan de olika talen.

I finansräkenskaperna beskriver statistisk differens skillnaden mellan finans-räkenskapernas och de reala nationalräkenskapernas nettoutlåning.

Läs hela definitionen

Statistiska enheter i företags- och arbetsställeregistret är företag, lokalenhet, arbetsställe, företagsgrupp (koncern) och offentlig sammanslutning.

Definitionen bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen rörande företagsregister(EG 177/2008).

Läs hela definitionen

Statistikcentralen tillämpar sedan 1989 en statistisk kommungruppering för kategorisering av kommunerna efter graden av stadsmässighet respektive landsbygdsmässighet. Den statistiska kommungrupperingen omfattar tre olika kategorier baserade på tätortsbefolkningens andel och folkmängden i kommunens största tätort: urbana kommuner, tätortskommuner och landsbygdskommuner.

Till urbana kommuner räknas kommuner där minst 90 % av befolkningen bor i tätorter eller där den största tätorten har minst 15 000 invånare.

Till tätortskommuner räknas kommuner där minst 60 % men mindre än 90 % av befolkningen bor i tätorter och där den största tätorten har minst 4 000 men mindre än 15 000 invånare.

Till landsbygdskommuner räknas de kommuner där mindre än 60 % av befolkningen bor i tätorter och där den största tätorten har färre än 15 000 invånare, samt de kommuner där minst 60 % men under 90 % av befolkningen bor i tätorter och den största tätorten har färre än 4 000 invånare.

En förteckning över kommuner, kommunformer och ändringar i dem ingår i Statistikcentralens handbok Kommuner och kommunbaserade regionindelningar. Handboken uppdateras årligen.

Läs hela definitionen

Som statistisk tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.

I material som producerats av Statistikcentralen används även benämningen 'tätort' om statistiska tätorter.

Läs hela definitionen

De statliga forskningsinstituten som är underställda ministerierna hör till de viktigaste producenterna av information som behövs för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens budgetekonomi omfattar för närvarande 12 forskningsinstitut inom sju förvaltningsområden.

Institut med förkortning (förvaltningsområde):

Utrikespolitiska institutet UPI (riksdagen)
Statens ekonomiska forskningscentral VATT (FM)
Naturresursinstitutet LUKE (JSM)
Livsmedelsverket (JSM)
Lantmäteriverket LMV (JSM)
Meteorologiska institutet (KM)
Geologiska forskningscentralen GFC (ANM)
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab * (ANM)
Strålsäkerhetscentralen STUK (SHM)
Institutet för hälsa och välfärd THL (SHM)
Arbetshälsoinstitutet TTL (SHM)
Finlands miljöcentral SYKE (MM)

* icke-vinstsyftande bolag med statliga specialuppgifter

Den primära uppgiften för statens (sektor-)forskningsinstitut, som hör till de viktigaste aktörerna inom sektorforskningen, är att skaffa, producera och förmedla uppgifter som underlag för det politiska beslutsfattande och utvecklingen av samhället. Utöver forskningsuppgifter har instituten i skiftande utsträckning olika expert-, övervaknings-, utbildnings- och rådgivningsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter, avgiftsbelagd och annan serviceverksamhet o.d. Forskningsinstituten producerar tjänster horisontellt till olika förvaltningsområden samt till den övriga offentliga sektorn. De producerar tjänster också åt företag liksom åt aktörer inom den tredje sektorn.

Största delen av forskningsinstitutens forsknings- och utvecklingsverksamhet finansieras med budgetanslag. Verksamheten finansieras utöver med anslagsmedel allt mer med extern finansiering, som består av intäkterna från den avgiftsbelagda serviceverksamheten, samt med finansiering från annat håll än från institutets egen budget. Den externa finansieringen kommer från flera olika källor efter att i huvudsak konkurrensutsatts, både från den inhemska offentliga och privata sektorn och från internationella källor. Andelen extern finansiering grundar sig på institutens resultatmål och har sålunda uppskattats.

Läs hela definitionen

En statsandelsorkester är en orkester som omfattas av en lagstadgad statsandel.

Läs hela definitionen

En statsandelsteater är en teater som omfattas av en lagstadgad statsandel.

Läs hela definitionen

Uppgifterna om statliga borgensförbindelser omfattar de borgensförbindelser som staten ansvarar för.
Borgensförbindelser är arrangemang där den som beviljar borgensförbindelsen förbinder sig att, i det fall att låntagaren försummar sina förpliktelser, ersätta de förluster långivaren annars skulle åsamkas. Oftast uppbärs en avgift för borgensförbindelsen.

Borgensförbindelser kan beviljas också för finansiella fordringar som någon enhet förfogar över. I detta fall förbinder man sig att garantera förluster i anknytning till en nedgång i fordringens värde eller svårigheter att helt återindriva fordringen och i dessa fall finns det olika möjligheter för hur borgensmannens förpliktelser kan aktiveras.

I statliga borgensförbindelser ingår också borgen som enheter utanför den offentliga sektorn förvaltar å den offentliga sektorns vägnar eller som en del av den offentliga sektorns politiska mål. Ett exempel på detta är exportgarantiverksamheten.

Läs hela definitionen

Till statsekonomin räknas budgetekonomin och statliga fonder utanför statsbudgeten.

Läs hela definitionen

Den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan så som de definieras i kyrkolagen (1993/1054) och i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (2006/985). Hit hör också den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och domkapitlar samt den ortodoxa kyrkans församlingar och kloster.

Läs hela definitionen

Uppgifterna grundar sig på uppgifterna i skattestyrelsens beskattningsdatabas över statsskattepliktiga inkomster. Som statsskattepliktiga inkomster har räknats inkomster på minst 2 euro.

Med medelinkomst avses inkomster per inkomsttagare. Medianinkomsten ger i allmänhet en bättre bild av inkomstnivån i en bestämd grupp. Medianinkomsten anger storleken på den inkomst som delar inkomsttagarna i två lika stora grupper. Hälften av inkomsttagarna har mindre och hälften har större inkomster än medianinkomsten.

Med nettoinkomst avses den inkomst som erhålls då man från de statsskattepliktiga inkomsterna drar av skatter (inkomstskatt, förmögenhetsskatt, skatteförhöjning, kommunalskatt, kyrkoskatt, folkpensionsavgifter, sjukförsäkringsavgifter, och skogsvårdsavgifter)

De statsskattepliktiga inkomsterna indelas enligt inkomstkälla i följande typer:

1) löneinkomster:
förskottsskattepliktiga löneinkomster, sjöfartsinkomst, kostnadsersättning som betalas av arbetsgivare, semesterlön inom byggnadsbranschen, reservistlön, inkomst i utlandet som beskattas i Finland, värdet av anskaffningsarbete i skogsbruk, värdet av anskaffningsarbete i sammanslutning samt lösen, betjäningsavgifter o.d. förskottsskattepliktiga inkomster

2) företagarinkomster:
förvärvs- och kapitalinkomster av gårdsbruk, förvärvs- och kapitalinkomster av näringsverksamhet samt inkomst av sammanslutning

3) övriga statsskattepliktiga inkomster:
övriga förvärvsinkomster, pensionsinkomster, utkomstskyddsförmåner vid arbetslöshet samt övriga socialskyddsförmåner.

En persons förvärvsinkomster utgörs av företagar- och löneinkomster. De statsskattepliktiga inkomsterna omfattar inte stipendier och understöd från offentliga sammanslutningar, löneinkomster i utlandet om arbetet varat minst ett halvt år, vissa socialskyddsförmåner som utbetalats av den offentliga sektorn samt skattefria ränteinkomster.

En närmare utredning över olika inkomsttyper finns i Statistikcentralens årspublikation "Inkomst- och förmögenhetsstatistik ".

Läs hela definitionen

En statsskuldförbindelse är ett icke räntebärande omsättningsbart skuldebrev som staten (också annan än finska staten) utställt på innehavaren.

Läs hela definitionen

Stenkol är fast organiskt fossilt bränsle med ett effektivt värmevärde på över 24 MJ/kg i askfritt ämne. Stenkolskvaliteterna klassificeras huvudsakligen på basis av avdunstande ämnen och värmevärdet. Till stenkol räknas inte metallurgiskt stenkol eller därav framställd koks.

Läs hela definitionen

Stiftelse är en egendom som avskiljts för ett visst ändamål, och som sköts av stiftelsens styrelse. Stiftelse grundas med stiftelseurkund, testamente eller gåvobrev. Ansökan om tillstånd att grunda en stiftelse skall göras hos patent- och registerstyrelsen som också fastställer stiftelsens stadgar. Stiftelsen registreras i patent- och registerstyrelsens register över stiftelser.

Fonder hör också till denna juridiska form.

Läs hela definitionen

National räkenskaperna tar med två grundläggande typer av information: flöden och stockar. Flöden hänför sig till händelser och effekter av händelser som äger rum under en given tidsperiod, medan stockar hänför sig till lägesbeskrivningar vid en viss tidpunkt.

Stockar är innehav av tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. Stockar redovisas vid början och vid slutet av varje bokföringsperiod. De konton som visar stockar kallas för balansräkningar. Stockar beräknas också för befolkningen och för antal sysselsatta. Dessa stockar är istället beräknade som medelvärden för hela bokföringsperioden.

Stockar redovisas för alla tillgångar inom systemets gränser; dvs. finansiella tillgångar och skulder och för såväl producerade som icke producerade icke-finansiella tillgångar. Men täckningen är avgränsad till sådana tillgångar som används i ekonomiska aktiviteter och som omfattas av äganderättigheter. Därför är stockar inte redovisade för tillgångar som humankapital eller naturresurser som inte har ägare.

Inom sina avgränsningar är systemet uttömmande i fråga om både flöden och stockar. Detta innebär att alla förändringar i stockar kan helt och fullt förklaras av de redovisade flödena.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Allmänna straffarter (kan utdömas till vem som helst som lyder under strafflagen) är ordningsbot, böter, villkorligt fängelse, samhällstjänst, övervakningsstraff och ovillkorligt fängelse.

Ungdomsstraffet är ett särskilt straff för ett brott som någon har begått före fyllda 18 år. Särskilda straff för tjänstemän är varning och avsättning. Disciplinstraff för krigsmän är anmärkning, varning, utegångsförbud, disciplinbot, extra tjänstgöring och arrest.

Juridiska personer, dvs. ett samfund, en förening, en stiftelse e.d., kan dömas till samfundsbot.

Läs hela definitionen

Med strafföreläggande avses ett avgörande genom vilket allmänna åklagaren på grundval av ett bötesyrkande eller ett straffyrkande förelägger ett bötesstraff och en förverkandepåföljd.

Bötesyrkande och straffyrkande föreläggs av en polisman. Med bötesyrkande avses ett yrkande mot den misstänkte genom vilket för honom eller henne för en förseelse yrkas bötesstraff och förverkandepåföljd. Med straffyrkande avses ett yrkande på bötesstraff eller ordningsbot samt förverkandepåföljd som delges den misstänkte i en situation där han eller hon inte samtycker till att saken handläggs i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

En polisman kan också utfärda ett bötesföreläggande. Med bötesföreläggande avses ett bötesstraff som föreläggs av en polisman. I ett bötesföreläggande kan som påföljd föreläggas ett bötesstraff på högst 20 dagsböter och en förverkandepåföljd för den som bryter mot de lagar och förordningar som specificeras i 1 kap. 3 § 1–13 punkterna i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Bötesstraff kan bestämmas som påföljd för en förseelse, för vilken inte har föreskrivits strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader. Vid sidan av bötesstraff kan en förverkandepåföljd på 1 000 euro föreläggas.

För handläggning av ett ärende i ett förfarande enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) krävs målsägandens samtycke. I samband med förfrågan om samtycke ska målsäganden informeras om vad samtycket innebär.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

De anställda vägrar arbeta och anländer därmed inte heller till arbetsplatsen.

Läs hela definitionen

I samband med första leverans av uppgifter om kundspecifik konjunkturtjänst får kunderna en strukturutredning över näringsverksamheten inom ett valt område. Strukturutredningen är en utskrift i tabellform över antalet företag och arbetsställen samt över variabeln som beskrivs (t.ex. omsättning, lönesumma eller antalet anställda). I strukturutredningen ingår också andelen omsättning, löner och antalet anställda, i det område som kunden valt, i förhållandet till omsättningen, löner och antalet anställda inom motsvarande näringsgrenar i hela Finland.

Läs hela definitionen

Med studentexamen avses den avgångsexamen från gymnasiet som studentexamensnämnden sammanställt och som en studerande som läser hela gymnasiets lärokurs kan delta i. Studentskrivningar som avlagts med godkänt vitsord leder till studentexamen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Lån till privatpersoner för finansiering av studier, studieresor o.d.

Läs hela definitionen

Studier i kursform

– sker under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren (helt eller delvis)
– har planerats på förhand och anordnas separat (inte i samband med arbetsuppgifter)
– studierna har mål och program och undervisningen ges av handledare, lärare eller föreläsare
– studierna kan genomföras som närstudier och/eller i webbutbildningsmiljö.

Studier i kursform kan vara antingen interna (planerade eller anordnade av företaget) eller externa (planerade och anordnade av en utomstående organisation).

Till kursutbildning räknas inte handledda studier i samband med arbetsuppgifter, kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarigt övergång till andra uppgifter och studiebesök, deltagande i konferenser, mässor eller föreläsningar i inlärningssyfte, inlärning i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar och inte heller självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Läs hela definitionen

Studier på annat sätt än i kursform:

– sker helt eller delvis under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren
– är planerad på förhand
– handledda studier i samband med arbetsuppgifter
– kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök
– deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar
– inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar
– självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.

Läs hela definitionen

Rätt att avlägga examen eller delta i utbildning eller undervisning.

Läs hela definitionen

Med studieskuld avses studieskuld som garanteras av staten eller Ålands landskapsstyrelse.

Läs hela definitionen

I den finländska reseundersökningen är en resa till stugan en fritidsresa, där objektet är en egen eller en annars fritt disponibel fritidsbostad eller stuga.

Läs hela definitionen

Städkostnaderna är kostnader som hänför sig till städning av fastigheten och som baserar sig på avtal med separata företag eller på fakturering.

Läs hela definitionen

Familjemedlemmarna indelas efter ställning i familjen på följande sätt:
- äkta make/maka utan barn
- äkta make/maka med barn
- sambo utan barn
- sambo med barn
- partner i registrerat parförhållande utan barn
- partner i registrerat parförhållande med barn
- far/mor utan make/maka/sambo
- barn

Till barn räknas i familjestatistiken, oberoende av ålder, alla egna eller adopterade barn, makens/makans biologiska, adopterade eller fastställda barn som bor tillsammans med föräldrarna. Fosterbarn eller försörjda barn räknas inte med.

Läs hela definitionen

Subventioner (D.3) är löpande, ensidiga betalningar som den offentliga sektorn eller Europeiska unionens institutioner gör till inhemska producenter med syftet att påverka produktionsnivåerna, priserna eller ersättningen till produktionsfaktorerna. Övriga icke marknadsproducenter kan erhålla övriga produktionssubventioner endast i de fall dessa betalningar grundas på allmänna bestämmelser som gäller både marknads- och icke marknadsproducenter.

Subventioner från Europeiska unionens institutioner omfattar endast transfereringar, som görs direkt till inhemska producentenheter.

Subventioner klassificeras i
a) produktsubventioner (D.31)
(1) importsubventioner (D.311)
(2) övriga produktsubventioner (D.319)
b) övriga produktionssubventioner (D.39).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Svaveldioxid uppstår i samband med användningen av fossila bränslen och smältningen av svavelhaltiga malmer. Tillsammans med vatten bildar svaveldioxid svavelsyra och sura regn. Sura regn har för sin del frätande effekter. Dessutom försurar de vattendragen och inverkar på att skogarna försvinner.

Läs hela definitionen

Ett svårbesatt arbete är ett arbete som varit ledigt under referenstidpunkten och som arbetsgivaren upplevt att är svårt att besätta (subjektiv åsikt). Till exempel om det trots aktiva rekryteringsåtgärder inte har funnits sökanden eller sökandena inte har varit tillräckligt kvalificerade eller lämpliga för arbetet. Trots svårigheterna har man kunnat hitta en arbetstagare eller också har arbetet eventuellt blivit obesatt.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Statistikcentralens sysselsättningsstatistik är totalstatistik, där alla 18-74-åringar som var sysselsatta den sista veckan under året och inte var arbetslösa arbetssökande vid arbetskraftsbyrån eller utförde militär- eller civiltjänst hörde till den sysselsatta arbetskraften. Uppgiften om sysselsättning baserar sig på arbetspensionsuppgifter och uppgifter från skattemyndigheterna. I kulturstatistiken ingår i den sysselsatta arbetskraften inom kulturbranschen de personer som arbetar inom följande näringsgrenar enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002 (TOL2002):
- konstnärs-, scen- och konsertverksamhet
- biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
- konsthandlar och antikvitetsaffärer
- bokutgivning och -handel
- produktion och utdelning av tidningar och tidskrifter
- annan tryckning
- radio- och TV-verksamhet
- produktion och utdelning av filmer och videor
- ljudinspelningar
- tillverkning och handel av musikinstrument och -artiklar
- reklamverksamhet
- arkitekt- och konstindustriell planering
- fotoverksamhet
- tillverkning och handel med hemelektronik (utan så kallade vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner o.d.))
- nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet.

Läs hela definitionen

Sysselsättning omfattar alla personer – både anställda och egenföretagare – som är engagerade i någon form av produktiv verksamhet, som ligger inom systemets produktionsavgränsning.

Läs hela definitionen

Systerföretagen är sammankopplade via ett gemensamt moderbolag. Systerföretag kan inte ha ett inbördes direktinvesteringsförhållande.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan och i statistiken över för- och grundskoleundervisning avser särskilt stöd det stöd som ges en elev i enlighet med ett skriftligt beslut om särskilt stöd. Särskilt stöd ges till de elever för vilka genomförandet av målen för växande, utveckling och lärande inte uppnås i tillräcklig utsträckning med andra stödåtgärder. Särskilt stöd anordnas inom antingen allmän eller förlängd läroplikt och den består av specialundervisning och annat stöd.

Innan ett beslut om särskilt stöd fattas hörs eleven och vårdnadshavaren och en pedagogisk utredning görs. I den ingår en bedömning av behovet av särskilt stöd. Beslutet granskas åtminstone efter årskurs 2 och före uppflyttningen till årskurs 7. En individuell plan för anordnande av undervisning tas fram åt en elev som får särskilt stöd.

Stödet för inlärning och skolgång kan indelas i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.
Om det allmänna stödet inte är tillräckligt, ges intensifierat stöd. Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt, ges särskilt stöd. Grundskolelever som under tidigare år (1995-2010) tagits in i eller överförts till specialundervisning jämställs med elever med särskilt stöd.

Läs hela definitionen

En säsongrensad serie får man när man eliminerar säsongvariationens inverkan på den ursprungliga tidsserien. Uppgifterna i en säsongrensad serie är sinsemellan jämförbara och således är det också meningsfullt att jämföra två successiva observationer. En säsongrensad serie kan användas för att upptäcka utvecklingstrender under en kortare period samt betydande konjunktursvängningar.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med säsongvariation avses de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie. Säsongvariation kan förorsakas av bl.a. temperatur, nederbörd, helgdagar, säsonger och semestrar.

Läs hela definitionen

Med såld produktion avses försäljning av inhemsk produktion utanför företaget eller till des annan juridisk enhet under kalenderåret, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).

Från 2021 och framåt kommer underleverantörsproduktion att registreras separat och kommer inte att ingå i uppgifterna om såld produktion. Tidigare år har variabeln Såld produktion även inkluderat uppgifter om underleverantörsproduktion.

Läs hela definitionen

Med sökande avses den som har ansökt om verkställighet av återkrav av fordran. Med fordran avses det kapital som fastställts i utsökningsgrunden, räntan på kapitalet och de kostnader som enligt utsökningsgrunden ska betalas jämte ränta. Den sökande kan var antingen en fysisk eller en juridisk person.

Läs hela definitionen

Person som har lämnat in en ansökan till utbildning eller undervisning.

Läs hela definitionen

Jaa