De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Separat värmeproduktion

Med separat värmeproduktion avses värmeproduktion i enbart sådana värmeverk, värmepannor samt fasta och flyttbara värmecentraler som avsetts för värmeproduktion. I den separata produktionen ingår också värme som tagits tillvara direkt i pannorna via en reduktionsventil i anläggningar för separat elproduktion eller anläggningar för samproduktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa