Begrepp: C

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Klassificeringen av miljöskyddsåtgärder och -kostnader. CEPA-klasser är bl.a. avloppsrening, avfallshantering, luftvård, naturskydd, samt förvaltning och annat miljöskydd.

Läs hela definitionen

Tullen statistikför varuimporten enligt CIF-värdet. I betalningsbalansen anges varuimporten till FOB-värdet. För att uppnå FOB värdet avdras frakten och försäkringskostnaderna mellan inlastningshamn och destinationshamn från varuimporten.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Transporter inom ett land med ett fordon som är registrerat i ett annat land.

Läs hela definitionen

Valutareserven statistikförs enligt Internationella valutafondens (IMF) och Europeiska centralbankens (ECB) anvisningar. Valutareserven innehåller monetärt guld, särskilda dragningsrätter, reservpositioner i IMF och övriga valutareserver. Övriga valutareserver omfattar sedlar, mynt och inlåning, värdepapper, finansiella derivat och övriga fordringar. Som växelkurs används valuteringsdagens avistakurs och posterna redovisas till marknadsvärde.

Uppgifterna om valutareserven i betalningsbalansen baserar sig på Finlands Banks bokföring.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Uppgifterna om civilstånd tas ur det centrala befolkningsregistret. Märkas bör att samboende inte är ett civilstånd. Representanter för alla civilstånd kan vara samboende, också personer som fortfarande officiellt är gifta.

De nuvarande stadgandena om äktenskapsskillnad omfattar inte längre begreppet hemskillnad. Personer som med stöd av de gamla stadgandena om äktenskapsskillnad dömts till hemskillnad före 1.1.1988 och som fortfarande lever i hemskillnad betraktas i statistiken som gifta.

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Par av samma kön hade fr.o.m. 1.3.2002 i Finland kunnat låta registrera sitt partnerskap.

Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017, inte ändrade civilståndindelningen.

Antalet personer i registrerat partnerskap har på grund av datasekretess klassificerats i kommunvisa tabeller tillsammans med gifta personer. Personer som skilt sig från registrerat partnerskap eller som blivit änkor/ änklingar har klassificerats med frånskilda och änkor/ änklingar.

Klassificeringen av civilstånd är följande:
- ogift
- gift
- frånskild
- änka/änkling
- i registrerat partnerskap
- skild från registrerat partnerskap
- änka/änkling efter registrerat partnerskap

Läs hela definitionen

Som civiltjänstepliktiga definieras personer som enligt arbets- och näringsministeriet varit i civiltjänst under undersökningsveckan.

Civiltjänstgöring baserar sig å ena sidan på försvarsskyldighet enligt grundlagen och å andra sidan på religionsfrihet och samvetsfrihet. En värnpliktig kan av allvarliga samvetsskäl som bygger på religiös eller etisk övertygelse ansöka om civiltjänst. Fullgörande av civiltjänst ersätter under fredstid tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1950/452).

Läs hela definitionen

Ett vägfordon som har två eller flera hjul och som i allmänhet drivs uteslutande med muskelkraften från personerna på fordonet, särskilt genom trampanordning, spak eller vev (t.ex. cyklar, trehjulingar, fyrhjulingar och invalidfordon).
Cyklar med stödjande kraftenhet ingår.

Läs hela definitionen

Jaa