Begrepp: O

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

I arbetsförhållandeundersökningen är det intervjupersonens egen bedömning som avgör när det är fråga om övertidsarbete utan kompensation. En kortare arbetstidsöverskridning på t.ex. fem minuter utan kompensation kan av vissa arbetstagare betraktas som övertidsarbete, medan andra inte fäster något avseende vid saken.

Om personen i princip har rätt till kompensationsledighet för övertidsarbete men i praktiken aldrig hinner ta ut den, kan man betrakta det som okompenserat övertidsarbete.

Arbetstidslagstiftningens bestämmelser om högsta antal arbetstimmar gäller också högre tjänstemän, även om de skulle säga att övertiden är inkluderad i deras arbetsavtalsenliga lön. De enda anställda som inte omfattas av arbetstidslagens bestämmelser är de som hör till ett företags allra högsta ledning.

Entreprenad- och projektarbetare däremot har ingen överenskommen arbetstid utan får sin lön först när arbetet är slutfört. I dessa fall kan det i princip inte förekomma övertidsarbete. Men om intervjupersonen själv bedömer att han arbetar långt över den normala genomsnittliga arbetstiden (t.ex. mer än 40 timmar i veckan), kan detta betraktas som övertidsarbete utan kompensation.

Läs hela definitionen

Ett ledigt jobb är obesatt när ingen sköter befattningen under statistikens referenstidpunkt eller ingen har namngetts för att sköta den utan t.ex. andra anställda på arbetsstället sköter befattningen gemensamt vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Det kan också vara fråga om en helt ny befattning vid arbetsstället.

Läs hela definitionen

Som odlarhushåll klassificeras hushåll som enligt intervjuuppgifter har odlingar med en areal på över 2 hektar. Ett hushåll betraktas inte som odlarhushåll, om dess huvudsakliga inkomstkälla har uppgetts vara utarrendering av odlingsmark, ersättning för inskränkning av eller upphörande med lantbruksproduktion eller om hushållet inte har haft någon som helst inkomst från sin gård. Vid beräkning av arealstorleken beaktas även mark som hushållet arrenderat av andra.

Odlarhushåll indelas vidare i lantbrukarhushåll och deltidsodlarhushåll enligt hushållets socioekonomiska ställning. Som lantbrukarhushåll definieras de hushåll vars socioekonomiska ställning beskrivs som lantbruksföretagare. Alla lantbruksföretagarhushåll har dock inte klassificerats som odlarhushåll.

Som gårdens huvudsakliga produktionsinriktning har på basis av intervjuuppgifter antecknats den verksamhet inom vilken hushållet erhöll sina största inkomster.

Läs hela definitionen

Skattefria priser som odlare betalar för sina produktionsmedel då produktionsmedlen anländer till gården.

Läs hela definitionen

Offentliga myndigheter är staten och statliga inrättningar, kommuner, samkommuner samt landskapet Åland och dess ämbetsverk.

Läs hela definitionen

Offentliga sammanslutningar är ekonomiska enheter som producerar offentlig förvaltning i Finland: statlig och kommunal förvaltning, samkommunal förvaltning samt Ålands landskapsförvaltning.

Läs hela definitionen

Den offentliga sektorn omfattar staten och kommunerna. Statssektorn omfattar staten, universiteten, Folkpensionsanstalten, statens affärsverk och socialskyddsfonderna. Kommunerna och samkommunerna omfattar kommunförvaltningen, det kommunala skolväsendet, kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar och arbetsställen som inte har bolagsform, såsom hälsocentraler, sjukhus, daghem samt kommunernas och samkommunernas affärsverk.

Läs hela definitionen

Den offentliga sektorns skuld är den offentliga sektorns konsoliderade brut-toskuld till nominellt värde, och den kallas också för EDP-skuld (= Exces-sive Deficit Procedure).

Den offentliga sektorns skuld omfattar masskuldebrevslån, kortfristiga skul-debrev, kort- och långfristiga lån samt inlåning som den offentliga sektorn får från övriga sektorer inom samhällsekonomin och utlandet. Begreppet EDP-skuld som används i rapporteringen enligt EU:s stabiliserings- och till-växtpakt avviker från ENS 2010 både när det gäller värderingen och täck-ningen. I finansräkenskaperna enligt ENS 2010 värderas de finansiella till-gångarna och skulderna till marknadsvärde, däremot värderas den offentliga sektorns EDP-skuld till nominellt värde. När det gäller finansobjekten enligt ENS 2010 beaktas inte bl.a. finansiella derivat, handelskrediter och transito-riska skulder i skuldbeståndet.

Läs hela definitionen

Den offentliga sektorns totalutgifter beskriver summan av offentliga sektorns utgiftsslag. Kapitalutgifterna, löpande transfereringar och kapitaltrans-fereringarna inom den offentliga sektorn har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Köp av tjänster eller varor inom den offentliga sektorn konsolideras dock inte. Totalutgifterna är alltså delvis bruttoutgifter.

Offentliga sektorn totalt (S.13) granskas vanligen konsoliderat och uppgifterna om delsektorerna icke-konsoliderat.

Offentliga sektorns totalutgifter i förhållande till BNP kallas också för utgiftsgrad.
Offentliga sektorns totalutgifter beräknas genom att summera följande utgiftsslag:

Konsoliderade/icke-konsoliderade totalutgifter=
P22K insatsförbrukning, dvs. köpta tjänster och varor +
D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter +
D29K Övriga produktskatter +
D3K Subventioner
D4K Kapitalutgifter +
D5K Löpande inkomst- och förmögenhetsskatter
D62K Sociala förmåner, andra än in natura +
D632K Sociala transfereringar in natura
D7K Andra löpande transfereringar +
D9K Betalda kapitaltransfereringar +
P5K Bruttoinvestering +
NP Anskaffning minus avyttring av icke producerade tillgångar

Läs hela definitionen

Den offentliga sektorns underskott, som också kallas EDP-underskott (=Excessive Deficit Procedure), motsvarar det finansiella sparan-det/nettoutlåningen enligt nationalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

Offentliga transaktioner (även internationella organisationers transaktioner) med varor och tjänster som inte kan hänföras till någon annan kategori.

Läs hela definitionen

Offentligrättsliga fordringar är kommuners och andra offentliga sammanslutningars fordringar. Till dem hör t.ex. sjukvårds- och dagsvårdsavgifter samt avgifter för de kommunala myndigheternas prestationer som tillstånd, registreringar, kontroller och övervakningar.

Läs hela definitionen

Offentligrättsliga samfund är självständiga statliga inrättningar (t.ex. FPA, Finlands Bank och Helsingfors universitet) samt andra offentligrättsliga juridiska personer.

Läs hela definitionen

Till den här klassen hör statens, kommunernas och samkommunernas samt Ålands affärsverk. Om statens affärsverk stadgas i lagen om statens affärsverk (1987/627). Om affärsverkenas verksamhet och uppgifter stadgas i lagen om affärsverk. Statens affärsverk definieras som företag. Kommunala och samkommunernas affärsverk är offentliga sammanslutningar och de tas inte med i företagsstatistiken, men de registreras ändå i företags- och arbetsställeregistret. Ålands affärsverk registreras inte i företags- och arbetsställeregistret.

Läs hela definitionen

Icke-finansiella företag och kvasibolag som kontrolleras av offentliga sektorns enheter och som främst ägnar sig åt marknadsproduktion av varor och tjänster. I offentligt kontrollerade icke-finansiella företag ägs minst 50 procent av aktie- eller andelskapitalet endera direkt eller indirekt av offentliga enheter och dessa har rätt att bestämma den allmänna inriktningen för ett företag och utse dess ledning.

Läs hela definitionen

Om målsägande och brottsoffer är samma person, registreras detta i PATJA-systemet med en separat anteckning. För närvarande måste ett offer registreras endast vid försök till brott mot liv, misshandel och andra brott mot liv eller hälsa, sexualbrott, människohandelsbrott och vissa brott enligt kapitel 25 i strafflagen.

Läs hela definitionen

Vallagens 85 § innehåller bestämmelser om ogiltiga röstsedlar. En röstsedel kan ogiltigförklaras på bl.a. följande grunder:
1) valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller också något annat än en röstsedel
2) valkuvertet är försett med en obehörig anteckning
3) som röstsedel har använts något annat än en röstsedel som justitieministeriet låtit trycka
4) röstsedeln är ostämplad
5) kandidatens nummer har antecknats så att det inte tydligt framgår vilken kandidat som avses
6) på röstsedeln har skrivits den röstandes namn eller ett särskilt kännetecken på denne, eller någon annan obehörig anteckning.

Förutom antalet röstsedlar som ogiltigförklarats på dessa grunder statistikförs även antalet blanka röstsedlar.

Läs hela definitionen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Raffinerigas (1111)
- Gasol, flytgas (1112)
- Industribensin (1121)
- Flygbensin (1123)
- Flygfotogen (1131)-
- Annat fotogen, petroleum (1132)
- Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
- Motorbrännolja (1135)
- Andra mellantjocka oljor (1139)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
- Andra tjocka oljor (1143)
- Petroleumkoks (1150)
- Retur- och spilloljor (1160)
- Andra oljeprodukter (1190)

Läs hela definitionen

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetade timmar inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetade timmar får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallsfrekvens avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetade timmar. Olycksfallsfrekvensen beräknas per en miljon arbetstimmar, och används framför allt vid jämförelser mellan olika branscher.

Läs hela definitionen

Olycksfallsrisken inom en bransch eller yrkesgrupp etc. kan uttryckas som förhållandet mellan antalet arbetsolycksfall och antalet arbetstagare inom branschen. Genom att relatera antalet olycksfall till antalet arbetstagare får man ett slags "risktal" för branschen eller yrket. I praktiken varierar olycksfallsrisken också inom branschen, beroende på t.ex. typen av arbetsuppgifter.

Med olycksfallskvot avses förhållandet mellan antalet olycksfall och antalet arbetstagare. Olycksfallskvoten beräknas per 1 000 arbetstagare i fråga om olycksfall som lett till minst tre dagars sjukfrånvaro. Vid olycksfall med dödlig utgång beräknas olycksfallskvoten per 100 000 arbetstagare.

Läs hela definitionen

I en ombildad familj är ett barn som inte fyllt 18 år bara den ena makens barn. Alla barn i familjen är inte makarnas gemensamma.

Läs hela definitionen

Ombyggnad är en åtgärd, med vilken byggnadens tidigare kvalitet och värde vanligen förhöjs.

Läs hela definitionen

Den institutionella enhet i utlandet som kommer först i företagets kontroll- eller inflytandekedja.

Läs hela definitionen

Den omedelbara dödsorsaken anger den sjukdom, skada eller handikapp, vars symptom leder till personens död. Som omedelbar dödsorsak räknas dock inte dödsmekanismer, t.ex. hjärtstopp. Den omedelbara dödsorsaken har uppgivits på dödsattesten och den registreras i statistikmaterialet, men den används inte i den årliga statistikföringen.

Läs hela definitionen

Med omgiftetalet efter åldersgrupp avses antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern.
Omsättningen ska anges i sin helhet (100 procent), även om koncernmoderbolaget inte äger mer än en del av bolaget.
I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från den bokföringsskyldiges normala verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och gottgörelser samt mervärdesskatt och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen. Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden.
Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter och extraordinära intäkter i bolagets bokföring samt intäkter från annans utnyttjande av ett bolags tillgångar som ger upphov till ränta, royalty eller utdelning och andra intäkter ska enligt IAS/IFRS inte räknas in i omsättningen. Driftsstöd från offentliga myndigheter eller Europeiska unionens institutioner räknas inte heller in.

Läs hela definitionen

T.ex. bank-, företags- och kommuncertifikat, statens skuldförbindelser samt skuldförbindelser utställda av egendomsförvaltningsbolag. Till denna kategori räknas inte depositionsbevis.

Läs hela definitionen

Omsättningsindexet för byggföretag beskriver utvecklingen av omsättningen hos momsskyldiga byggföretag inom näringsgrenen. För indexet beräknas som underindex omsättningsindex för husbyggande, anläggningsarbeten samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Näringsgrenarna har indelats enligt handboken Näringsindelningen TOL 2008. Den variabel som granskas är den inhemska omsättningen.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens periodskatteuppgifter som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. I de uppgifter som används vid beräkningen av omsättningsindexet ingår inte moms. Utöver det ursprungliga indexet beräknas en säsongrensad serie och en trendserie. Indexet publiceras månatligen.

Läs hela definitionen

Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller som är avsedda att förbrukas. Omsättningstillgångar indelas i material och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga produkter/varor, övriga omsättningstillgångar samt förskottsbetalningar.

Med material och förnödenheter avses tillgångar vilka en bokföringsskyldig som bedriver produktion av varor eller tjänster har anskaffat för framställning av sina omsättningstillgångar (t.ex. råvaror, tillbehör och förnödenheter som används för produktion av produkter eller tjänster).

Med varor under tillverkning avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och vars produktionsprocess vid tidpunkten för bokslutet ännu inte är avslutad (halvfabrikat).

Med färdiga produkter avses sådana tillgångar som den bokföringsskyldige själv har framställt för att sälja eller använda i produktionen av tjänster, och som är färdiga att överlåtas. Med varor avses sådana tillgångar som anskaffats från utomstående varuleverantörer för att säljas som sådana eller användas i produktionen av tjänster.

Till övriga omsättningstillgångar räknas sådana tillgångar som har anskaffats eller tillverkats för att säljas som sådana eller i förädlad form, men som inte omfattas av de ovan beskrivna kategorierna av omsättningstillgångar (t.ex. tomter och andra fastigheter som skall säljas och därför har överförts från anläggnings- till omsättningstillgångar).

Med förskottsbetalning avses en köpesumma eller del därav som betalats till en leverantör av omsättningstillgångar innan köparen har har mottagit de betalda omsättningstillgångarna.

Läs hela definitionen

Omvända investeringar är finansiella fordringar som den sammanslutning (direct investment enterprise) som är föremål för direktinvesteringen har på direktinvesteraren (direct investor).

Läs hela definitionen

Här uppges omvända repor som ingår i balansräkningen och som baserar sig på ett förpliktande återförsäljningsavtal. Omvända repor är utlåning från kreditinstitut. Kreditinstitutet fungerar som köpare (placerare) och köper värdepapper av kunderna mot ett återförsäljningsavtal. Repooptioner hör däremot till poster utanför balansräkningen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett optionslån är ett masskuldebrev till vilket hör optionsbevis. På primärmarknaden säljs de tillsammans,
men på andrahandsmarknaden kan de omsättas åtskilda. Ett optionslån är ett teckningsrättslån, där tecknaren utöver räntan och återbetalningen av lånekapitalet får rätt att teckna emittentens aktier till ett visst pris under en viss tid.
Om ett kreditinstitut innehar separata optionsbevis jämställs de med aktier och andelar.
Dessa ska inte uppges här.

Läs hela definitionen

Ett avtal med vilket leverantören förbinder sig att i framtiden leverera den överenskomna varan eller tjänster till överenskommet pris.

Läs hela definitionen

Orderingång inom exporten beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får från exportländerna under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion, omsättning och export.

Läs hela definitionen

Orderstock är värdet på företagets olevererade beställningar i slutet av månaden.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ordningsbot är ett till beloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än böter. Ordningsboten kan vara 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 eller 200 euro och sedan 1.9.2015 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 eller 200 euro. Om ordningsbot samtidigt ska föreläggas för två eller flera förseelser, föreläggs ordningsboten för den förseelse för vilken den strängaste ordningsboten är föreskriven. För ordningsbot och bötesstraff eller fängelsestraff på viss tid får inte bestämmas ett gemensamt straff. Obetald ordningsbot får inte förvandlas till fängelse.

En ordningsbot föreläggs av en polisman eller någon annan tjänsteman som utför i lag föreskriven övervakning. Den som dömts till ordningsbot kan föra ärendet till en tingsrätt för prövning. Om föreläggande av ordningsbot stadgas i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Om tillämpningen av ordningsbot stadgas i strafflagen 2a kap. 8-11 § och i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010) och Statsrådets förordning om ordningsbotsförseelser (1081/2015).

Läs hela definitionen

En oreglerad fordran grundar sig på ett avtalsbrott. En fordran blir en oreglerad fordran, då ränte- eller kapitalbeloppet, hela eller en del av det, varit förfallet till betalning och obetalt i 90 dagar.

Läs hela definitionen

En organisationsinnovation är ibruktagande av en ny organisatorisk modell i företagets affärsverksamhet (inklusive informationshantering), i arbetsorganisationen eller i de externa relationerna. Metoden får inte tidigare ha varit i bruk vid företaget. Ibruktagandet av den nya metoden ska bygga på ett strategiskt beslut inom företagsledningen.

Företagsfusioner eller företagsköp räknas inte som organisationsinnovationer, även om de genomförs första gången för företagets del.

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan var orsakerna till specialundervisning på deltid under läsåren 2001/2002-2009/2010 följande:
1) talstörning
2) läs- och skrivsvårigheter
3) matematiksvårigheter
4) svårigheter med inlärningen av främmande språk
5) anpassningssvårigheter eller störning i känslolivet eller
6) andra svårigheter med inlärning.

Grunden för specialundervisning på deltid fastställdes enligt den primära orsaken till att en elev får specialundervisning.

Läs hela definitionen

Enligt den nya arbetarskyddslagen (28 §) som trädde i kraft vid ingången av år 2003 skall arbetsgivaren, om det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet.

Läs hela definitionen

Med ovillkorligt fängelse avses att straffet avtjänas i fängelse.

Läs hela definitionen

Omfattar kontrakt som gäller försäljning av värdepapper med option utställd till köparen om återförsäljning av värdepapperen till kreditinstitutet. Omfattar även bl.a. avtal om att inom viss tid ställa deposition till annans förfogande (forward/forward-depositioner), obetald del av likvid för värdepapper, emissionsgarantier och bindande tilläggskreditmöjligheter, bindande kreditlöften och ej disponerade kreditlimiter.

Läs hela definitionen

Jaa