De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Offentligt affärsverk

Till den här klassen hör statens, kommunernas och samkommunernas samt Ålands affärsverk. Om statens affärsverk stadgas i lagen om statens affärsverk (1987/627). Om affärsverkenas verksamhet och uppgifter stadgas i lagen om affärsverk. Statens affärsverk definieras som företag. Kommunala och samkommunernas affärsverk är offentliga sammanslutningar och de tas inte med i företagsstatistiken, men de registreras ändå i företags- och arbetsställeregistret. Ålands affärsverk registreras inte i företags- och arbetsställeregistret.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Till den här klassen hör statens, kommunernas och samkommunernas samt Ålands affärsverk. Om statens affärsverk stadgas i lagen om statens affärsverk (1987/627). Om affärsverkenas verksamhet och uppgifter stadgas i lagen om affärsverk. Statens affärsverk är bl.a. Luftfartsverket och Bilregistercentralen. Statens affärsverk definieras som företag. Kommunala och samkommunernas affärsverk är offentliga sammanslutningar och de tas inte med i företagsstatistiken, men de registreras ändå i företags- och arbetsställeregistret. Ålands affärsverk registreras inte i företags- och arbetsställeregistret.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa