Begrepp: R

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

I inventeringen av växthusgaser rapporteras utsläppen inom följande sektorer:

Energi:

energianvändning av bränslen samt utsläpp genom avdunstning och flyktiga utsläpp i anknytning till produktion, distribution och förbrukning av bränslen

Industriella processer och användning av produkter:

utsläpp vid industriella processer, utsläpp vid råvaruanvändning och vid råvaruanvändning av bränslen, utsläpp vid användning av F-gaser samt utsläpp vid användning av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

Jordbruk:

CH4-utsläpp från husdjurs matsmältning, CH4- och N2O-utsläpp från gödselhantering, N2O-utsläpp från marken, N2O-utsläpp från förbränning av växtrester på åkrar samt CO2-utsläpp från kalkning och ureagödsling

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF):

CO2-utsläpp och CO2-upptag i fråga om markanvändningsklasserna skogsmark, odlingsmark, gräsmark, våtmarker, bebyggda områden och övrig mark. Dessutom rapporteras bl.a. utsläpp från träprodukter, skogsbränder och skogsbränning samt N2O-utsläpp från åkerröjning, skogsgödsling, dikade skogsmarker och torvproduktionsområden och CH4-utsläpp från dikade skogsmarker och torvproduktionsområden.

Avfall:

avstjälpningsplatser, kompostering och behandling av avloppsvatten

dessutom rapporteras indirekta CO2-utsläpp som uppstår via NMVOC- och CH4-utsläpp från industriella processer och energisektorn

Läs hela definitionen

En olycka där föraren till ett motorfordon har konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.

Läs hela definitionen

Bruttokapitalstocken beskriver värdet av producenternas tillgångar som ännu är i användning, värderade till priset för 'motsvarande nya' tillgångar oavsett deras ålder och verkliga skick. Bruttokapitalstocken är det kumulerade värdet av tidigare investeringar minus den kumulerade minskningen.

Läs hela definitionen

Nettokapitalstocken beskriver det kumulerade värdet av tidigare investeringar minus den kumulerade realkapitalförslitningen.

Läs hela definitionen

Pris som räknats utgående från priserna under ett visst basår och där effekterna av förändringarna i prisnivån har avlägsnats. Med realpris avses vanligen det nominella priset deflaterat med konsumentprisindexet.

Läs hela definitionen

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Läs hela definitionen

Med referensperiod avses en tidsperiod för vilken uppgifterna samlas in. I strukturstatistiken är räkenskapsperioden referensperiod.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Referensåret är det år som används speciellt för att presentera tidsserier över fastprisdata. I en serie med indexnummer är referensåret det år som får värdet 100. Seriens interna vikter behöver inte basera sig på referensåret. Det år vars vikter används för att konstruera serien kallas basåret.

Läs hela definitionen

En person som använt internet minst varje vecka under en tremånadersperiod som föregick undersökningsperioden definieras som regelbunden internetanvändare.

Läs hela definitionen

Regelbundet kvällsarbete innebär att en del av arbetstiden regelbundet infaller efter kl. 18.00, dock så att största delen av arbetstiden infaller före kl. 21.00.

Läs hela definitionen

Regelbundet nattarbete innebär att större delen av arbetstiden regelbundet infaller mellan kl. 21.00 och 6.00.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett regionalt danscentrum är ett centrum som hör till det nätverk av regionala danscentra som undervisningsministeriet startade år 2004. Dess målsättning är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för danskonsten, öka arbetsmöjligheterna för danskonstnärer och utvidga kulturverksamheten runt om i landet.

Läs hela definitionen

Ett lands ekonomiska territorium kan indelas i regionala territorier och det utomregionala territoriet.

Det regionala territoriet innefattar den region som är en del av det geografiska territoriet, samt alla frihandelszoner, inklusive magasin, lagerförråd och fabriker under tullkontroll inom regionen.

Standardindelningen av territoriella enheter för statistikändamål (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) ger en enhetlig indelning av EU:s ekonomiska territorium. NUTS utgör den territoriella standardindelningen för regionalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

En regionindelning innebär en indelning av ett geografiskt område i mindre områden. Exempel på statistiska regionindelningar är kommunindelningen och landskapsindelningen.

Läs hela definitionen

Registerkorrigering innebär att uppgifter om personens hemvist ändras i befolkningsdatasystemet på så sätt att ändringen av uppgifterna inte omfattar personens verkliga flyttning. I allmänhet har flyttningen skett för mycket länge sedan, varför det inte är rationell att ändra uppgifterna med en flyttningsanmälan eller man vet att personen någon gång flyttat, men uppgifter om inflyttningshemvist inte erhållits och personen har räknats tillhöra den frånvarande befolkningen.

Då man på detta sätt inverkar på befolkningen inom området med en ökning, är det frågan om en ökningskorrigering. Då man inom området påverkar med en minskning, är det frågan om en avskrivningskorrigering. Skillnaden mellan ökningskorrigering och avskrivningskorrigering kallas registerkorrigering eller netto av registerkorrigering.

Läs hela definitionen

Alla fartyg som är införda i det finska trafik- och transportregistret eller i det finska fartygsregistret, oavsett fartygets storlek och typ.

Läs hela definitionen

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år (lag om registrerat partnerskap 9.11.2001/950).

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskaper avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

I och med ändringen av äktenskaplagen kan parterna i ett registrerat partnerskap omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en egen anmälan om detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett registrerat partnerskap fortsätter som ett äktenskap från den dag då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagits emot anmälan. I statistiken räknas inte registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap genom anmälan till ingångna äktenskap i årsstatistiken.

Läs hela definitionen

Registret över offentliga sammanslutningar är en del av företags- och arbetsställeregistret. Det täcker alla statliga ämbetsverk, kommuner och samkommuner samt arbetsställen i dessa och Ålands landskapsförvaltning och dess arbetsställen. Offentliga sammanslutningar har ingen omsättning, men i övrigt är datainnehållet i registret över offentliga sammanslutningar nästan lika som i företags- och arbetsställeregistret.

Läs hela definitionen

Begreppet rehabilitering används här i relativt vidsträckt betydelse och inbegriper även hälsofrämjande på arbetsplatsen (verksamhet för bevarande av arbetsförmågan eller främjande av välbefinnandet i arbetet). Det väsentliga är om personen själv upplever verksamheten som rehabilitering.

Läs hela definitionen

Statistiken över lärare innehåller yrkesgruppen 12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning bara rektorer (inte skoldirektörer).

Läs hela definitionen

Den procentuella andelen övertidsarbete i relation till det totala antalet utförda arbetstimmar.

Läs hela definitionen

Procentandelen personer som hör till arbetskraften av befolkningen i samma ålder.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Procentandelen sysselsatta som utförde bisyssla under undersökningsveckan av alla sysselsatta.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Procentandelen löntagare som arbetade övertid med lön under undersökningsveckan av alla sysselsatta.

Läs hela definitionen

Bostadsaktiebolagen kan på förhand uppbära reparationsvederlag för kommande utgifter. Bolagen kan också uppbära specialvederlag, t.ex. vederlag för kabel-tv, satellitantenn eller balkongglas.

Läs hela definitionen

Med reparationsbyggande avses i stor omfattning all den verksamhet som eftersträvar att förbättra eller upprätthålla en existerande byggnads eller dess delars skick.

I Statistikcentralens olika statistik indelas reparationsbyggande i ombyggnad och renovering. Termen som används för renovering varierar i olika statistik. T.ex. i konsumtionsundersökningen används här begreppet underhållsreparationer.

Inom nationalräkenskaperna räknas ombyggnad till fast investering och avser förbättring av byggnadens grundläggande kvalitet. Efter ombyggnad stiger byggnadens värde och motsvarar värdet hos en ny byggnad.

Renovering är en mindre åtgärd än ombyggnad. Renovering är regelbunden reparation och underhåll (bl.a. kallad årlig reparation) av hus eller delar till hus.

Tillbyggnader räknas till nybyggande.

Läs hela definitionen

Med reparationsåtgärd avses en åtgärd som ändrar eller totalt byter ut en enskild konstruktion, byggnadsdel eller ett system.

Läs hela definitionen

En resa (trip) beskriver turism utgående från ursprungsorten eller ursprungslandet (originbased perspektive). Resan omfattar hela den tid som personen är borta hemifrån.

Läs hela definitionen

En resa med övernattning (overnight trip) är en resa utanför den vanliga omgivningen, under vilken åtminstone en övernattning görs i någon avgiftsbelagd eller gratis inkvartering. Resans längd är högst ett år (12 månader).

I den finländska reseundersökningen omfattar övernattningarna också resande under natten med offentliga kommunikationsmedel (flygplan, buss o.d.), även om några andra övernattningar inte förekommer under resan.

Läs hela definitionen

Resans huvudmål i Finland är det resmål som den utländska resenären uppger som huvudsakligt mål. Det kan finnas flera huvudmål för en resa av vilka högst två antecknas. I gränsintervjuundersökningen registreras resans huvudmål på kommunnivå. Huvudsakligt mål kan också vara en plats där resenären inte har övernattat.

Läs hela definitionen

Resans längd (duration of trip) hänvisar till den tid turisten är borta hemifrån. Resan inleds när personen lämnar hemmet och avslutas när personen kommer hem igen. Resorna indelas i två huvudgrupper efter resans längd: dagsresor och resor med övernattning. Längden på en resa med övernattning är högst ett år (12 månader). Längden på en dagsresa är under 24 timmar, så att resan inleds och avslutas under samma dygn utan övernattning.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I betalningsbalansen (balance of payments) omfattar turismen i första hand de varor och tjänster som turisten skaffar på sina resor till ett annat land, då han/hon stannar där högst ett år (12 månader). I turistkonsumtionen ingår de varor och tjänster som turisten själv betalar eller som någon annan betalar för hans/hennes del, eller som han/hon får utan vederlag för eget bruk eller för att ge till någon annan. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår. Däremot ingår inte turisternas internationella transporter. De ingår i persontransporterna i betalningsbalansens transporttjänster (transportation services) (jfr turistkonsumtionen).

Resebalansen (travel accounts), som ingår i betalningsbalansen, beskriver förhållandet mellan de internationella turistintäkterna och -utgifterna i det givna landet. Balansen är positiv, om de intäkter som de utländska turisterna ger det land de besöker är större än vad landets invånare konsumerar på utrikesresor. Balansen är negativ, om utgifterna är större än intäkterna.

Läs hela definitionen

Alla utlänningar som besöker Finland och som stannar mindre än 12 månader i landet är enligt gränsintervjuundersökningen resenärer. Att bestämmas som resenär beror inte på huvudsyftet med Finlandsbesöket. Som resenär betraktas också en sådan person som anlänt på ett Finlandsbesök för vilken Finland är den normala omgivningen (t.ex. arbetsplatsen ligger i Finland).

Läs hela definitionen

Restposten är nettot av alla fel och bortfall i betalningsbalansen, dvs. redovisningsmässig skillnad mellan summan av bytes- och kapitalbalanserna och den finansiella balansen under en given period. Restposten är relativt sett större i månads- och kvartalsstatistiken än i årsstatistiken, där många mätfel på grund av periodiseringar jämnas ut. De stora internationella företagens utländska transaktioner orsakar stora svängningar i statistiken, och inom EMU syns motposterna nödvändigtvis inte i betalningsbalansstatistiken för Finland. Också periodiseringsskillnaderna kan avspeglas som stora statistikfel eller som konsekutiva stora statistikfel med olika förtecken.

Läs hela definitionen

Resultatet av jordbruk uträknas så att från nettoinkomsten av jordbruket avdras räntor på skulder som hänför sig till detta samt index- och kursförluster.

Till nettoinkomsten av jordbruk hänförs det sammanlagda beloppet av nettoinkomsten av jordbruket på alla de gårdsbruksenheter som tillhör den som bedriver jordbruket.

Läs hela definitionen

Resultatlön är en övergripande beteckning för olika typer av poster som betalas i tillägg till lönen. Posterna kan indelas i tre huvudtyper: resultatbonus, vinstbonus och vinstutdelningsposter. Aktie- eller optionsarrangemang räknas inte till resultatlön i detta sammanhang.

Läs hela definitionen

Resursproduktiviteten (RP, Resource Productivity) beräknas som förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den inhemska materialkonsumtionen. Den visar hur effektivt naturresurserna utnyttjas i förhållande till bruttonationalprodukten. Resursproduktiviteten är en av EU:s mätare för hållbar utveckling.

RP = BKT/DMC

Läs hela definitionen

Revision avser granskning av uppgifter. Att uppgifter preciseras beror till exempel på ändringar i materialet som används vid kalkyleringen eller tillgång till nya uppgifter.

Läs hela definitionen

Ett revolverande lån är en överenskommelse mellan en borgenär och en gäldenär som tillåter gäldenären att
förfoga över medel, under en viss period och upp till ett visst belopp, och efter eget gottfinnande återbetala dessa
medel före ett visst datum. De revolverande lånen uppfyller alla fyra kriterier nedan:
1. Gäldenären får använda medel upp till en avtalad kreditlimit utan att i förväg informera
borgenären.
2. Den tillgängliga krediten kan öka eller minska allteftersom medel lånas och återbetalas.
3. Krediten kan användas upprepade gånger.
4. Det ställs inga krav på regelbundna återbetalningar.
I posten rapporteras det belopp som gäldenären har erhållit och som ännu inte återbetalats. Det sammanlagda
beloppet för skulden rapporteras, oavsett om det ligger inom eller utanför de begränsningar avseende lånets
storlek och löptid som borgenären och gäldenären avtalat om.
Som revolverande lån klassificeras också avbetalningsavtalsfordringar, factoring och confirming när de fyra
villkoren för revolverande lån uppfylls fullständigt eller nästan fullständigt. Om avtalet med kunden har formen
av ett skuldebrev, ska lånet rapporteras som övrig utlåning.

Läs hela definitionen

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten folket, som företräds av den till riksmöte samlade riksdagen. Finland har en enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna väljs genom allmänna val som förrättas vart fjärde år.

Läs hela definitionen

En riksomfattande televisionskanal är en kanal som med olika distributionssätt (markbundet, kabel, satellit) har ett sammanräknat sebarhetsområde som täcker minst 70 procent av befolkningen.

Läs hela definitionen

Finansiella fordringar och skulder nettoförs i uppgifterna om direktinvesteringar enligt riktningsprincipen utgående från riktningen av ägarkontrollen/inflytandet mellan direktinvesteraren och investeringsobjektet. Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk investerare har direktinvesterat i ett företag i Finland och som investeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk investerare har direktinvesterat i ett företag i utlandet som investeraren har kontroll eller inflytande över. Omvända investeringar, dvs. finansiella fordringar som den sammanslutning som är föremål för direktinvesteringen har på direktinvesteraren, och investeringar mellan systerföretag beaktas i uppgifterna enligt riktningsprincipen. Finansiella fordringar och skulder redovisade av systerföretag vars yttersta bestämmande inflytande är i Finland, nettoförs och bokförs som direktinvesteringar från Finland till utlandet. På motsvarande sätt gäller att finansiella fordringar och skulder redovisade av systerföretag vars yttersta bestämmande inflytande är i utlandet, nettoförs och bokförs som direktinvesteringar från utlandet till Finland. Uppgifter om direktinvesteringar enligt riktningsprincipen publiceras i statistiken över utländska direktinvesteringar. Den reviderade riktningsprincipen hänför sig till riktningsprincipen enligt de nya standarderna för statistikföring (BPM6/BD4).

Läs hela definitionen

Risken för fattigdom eller social utestängning beskriver den befolkning som antingen är medlem i ett hushåll med låga inkomster, upplever allvarlig materiell och social fattigdom eller bor i ett hushåll med låg arbetsintensitet. Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion), som mäter risken för fattigdom eller social utestängning, är en del av uppföljningen av målen för EU 2030-strategin.

Delindikatorn låg inkomst, som ingår i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning som publiceras av Statistikcentralen, grundar sig på ett internationellt jämförbart inkomstbegrepp (disponibla penninginkomster exkl. försäljningsvinster). Begreppet motsvarar Eurostats inkomstbegrepp i EU-SILC-statistiken, men avviker något från det i fråga om naturaförmåner som är inkluderade i löner. De räknas till inkomster i den nationella statistiken, men inte i EU-SILC, bortsett från bilförmånen. Avvikelsen orsakar en liten differens i låginkomstgraden, och därmed i risken för fattigdom eller social utestängning, jämfört med de siffror som Eurostat publicerar.

Referenstidpunkten för indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning är i Statistikcentralens publikationer referensåret för inkomsterna. Av indikatorns tre delfaktorer baserar sig låg inkomst och låg arbetsintensitet på uppgifterna för referensåret för inkomsterna, allvarlig materiell och social fattigdom på uppgifterna för undersökningsåret, som är året efter referensåret för inkomsterna. På Eurostats sidor publiceras indikatorn enligt undersökningsåret.

När det gäller delfaktorerna i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning reviderade Eurostat definitionerna för allvarlig materiell och social fattigdom och låg arbetsintensitet år 2021. I Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden publiceras uppgifter om de som omfattas av risk med en ny definition fr.o.m. publiceringarna för statistikåret 2020. Uppgifterna enligt den nya definitionen finns i databastabellerna fr.o.m. år 2018. Tidsserieuppgifterna från år 2005 till år 2019 enligt den gamla definitionen finns i tabellarkivet.

Läs hela definitionen

Roro-fartyg är fartyg som lastas och lossas via akter- eller bogrampen eller sidoportarna enligt roll on/roll off-principen. Om fartyget kan ta minst 120 passagerare utöver lasten, klassas det som ett ro-ro-passagerarfartyg.

Läs hela definitionen

Royaltyinkomster och -utgifter samt licensinkomster och -utgifter uppstår

1) vid användning av immateriell tillgång, som varumärke, copyright, patent, produktionsprocess eller -teknik, design, modell, produktionsrättighet, franchising eller dataprogram
2) vid sådan användning av producerat original eller prototyp som bygger på licensavtal eller upphovsrätt så som manuskript eller film.

Läs hela definitionen

I övriga avgifter för nyttjande av immateriella rättigheter ingår avgifter för nyttjande av äganderätt (så som patent, varumärken, upphovsrätter, metod- och modellskydd, inkl. affärshemligheter och franchising). Dessa rättigheter kan uppkomma genom forskning och utveckling samt genom marknadsföring samt avgifter för licenser för att reproducera och/eller distribuera immateriella rättigheter i form av producerade original eller prototyper (t.ex. upphovsrätt på böcker och manuskript, datorprogram, kinematografiska verk och ljudinspelningar) och relaterade rättigheter, t.ex. för inspelning av liveframträdanden (t.ex. televisions-/kabel-/satellit¬sändning).

Läs hela definitionen

Ett rum är ett utrymme med fönster, en golvyta på minst 7 m2 och en medelhöjd på minst 2 meter. En farstu, veranda, sovalkov eller annat motsvarande utrymme betraktas inte som ett rum. Rumsantalet inkluderar i allmänhet inte köket.

Läs hela definitionen

En period, vanligen ett kalenderår, vars bokföring är utgångspunkten för företagets bokslut. Från och med året 2001 bildas uppgifterna för statistikåret i företags- och arbetsställeregistret från den räkenskapsperiod som har utgått under ifrågavarande statistikår.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Hjälp som i rättsliga angelägenheter kan beviljas mindre bemedlade personer och som bekostas helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen omfattar alla ärenden av rättslig natur.

Läs hela definitionen

Rättshjälp som getts av en advokat eller annan privat jurist.

Läs hela definitionen

Sådan rättshjälp som getts i en statlig rättshjälpsbyrå.

Läs hela definitionen

Råvaruekvivalenten (RME, Raw Material Equivalents) innehåller utöver den exporterade eller importerade mängden material också de direkta inflöden som behövs för att producera den exporterade eller importerade mängden material.

Läs hela definitionen

Råvaruinsatser (RMI, Raw Material Input) beräknas genom att till de direkta inhemska inflödena lägga till de råvaror och förädlingsprodukter som importerats, och vid beräkningen beaktas också de insatser som behövts för att producera den importerade materialmängden.

RMI = DE + IMPrme

Läs hela definitionen

Röstberättigad vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Vid presidentval skall rösträttsåldern uppnås senast på valdagen under det första valet.

Röstberättigad vid Europaparlamentsval är också medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har i lagen om hemkommun (201/1994) avsedd hemkommun i Finland, förutsatt att de inte förlorat sin rösträtt vid Europaparlamentsval i den stat i vilken de är medborgare (2 § i vallagen).

Rösträtt i kommunalval och vid välfärdsområdesval som förrättas i kommunen har finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun enligt lagen om hemkommun kommunen, enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet, är vid utgången av den 51 dagen före valdagen.

Rösträtt i kommunalval och vid välfärdsområdesval har även andra utlänningar som uppfyller villkoren ovan, om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år. (26 § i kommunallagen).

Läs hela definitionen

Jaa