Begrepp: J

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Jaktförbud meddelas den som dömts för grovt jaktbrott (Strafflagen 48a:1a §) för minst tre och högst tio år. Den som döms för jaktbrott (Strafflagen 48a:1 §) och som genom sitt förfarande har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna om jakt kan meddelas jaktförbud för minst ett och högst fem år. Jaktförbud meddelas på yrkande av åklagaren. (Strafflagen 48a:6 §)

Läs hela definitionen

Till jordbrukets miljöskatter räknas i Finland avgiften på bekämpningsmedel samt gödselaccisen (den senare uppbars fram till år 1994).

Läs hela definitionen

Jordbrukets miljöstöd är ett av staten och EU finansierat miljöstödssystem för att minska miljöbelastningen från jordbruket, främja skötseln av jordbrukslandskap och bevara den biologiska mångfalden. Stödet beviljas huvudsakligen till jordbrukare som ersättning för miljöskyddsutgifter.

Läs hela definitionen

Jordbruksinkomst avser summan av förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk samt sammanslutningsinkomstandelar i förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk.

Läs hela definitionen

Jordvärme omfattar den värme som utvinns från borrbrunnar och uppsamlingsrör. Också värme som utvinns från vattendrag räknas som jordvärme i denna granskning. Den el som jordvärmepumpar förbrukar räknas inte som jordvärme, utan den ingår i elförbrukningen för uppvärmning.

Läs hela definitionen

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.

Läs hela definitionen

Med den juridiska formen specificeras den juridiska personens juridiska ställning. Klassificeringen av juridisk form bygger på bolagsformerna i handelsregistret och på kraven i skattelagstiftningen. Företagens och sammanslutningarnas juridiska form har sparats i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Statistikcentralens klassificering av juridisk form bygger på koderna för juridisk form som används av FODS och skatteförvaltningen. I Statistikcentralens klassificering har en del av skatteförvaltningens klasser slagits samman.

Läs hela definitionen

En juridisk lokalenhet är en del av en juridisk enhet och är belägen på en viss adress. En juridisk lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar. I praktiken samma som lokalenhet.

Läs hela definitionen

Ett juridiskt arbetsställe är en underenhet till en juridisk lokalenhet. Ett juridiskt arbetsställe fås genom att dela den juridiska lokalenheten efter näringsgrenar. Ett juridiskt arbetsställe verkar alltså bara inom en näringsgren. I praktiken samma som arbetsställe.

Läs hela definitionen

Riksdagsval, europaparlamentsval, kommunalval och välfärdsområdesval:
Den inbördes ordning i vilken kandidaterna för ett parti som inte hör till något valförbund och kandidaterna för varje gemensam lista ställs inom partiet eller på den gemensamma listan bestäms enligt deras personliga röstetal. I denna ordning tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den första kandidaten från varje parti eller på respektive gemensam lista som jämförelsetal erhåller partiets eller den gemensamma listans hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare. Jämförelsetalen för de kandidater vars partier har haft ett gemensamt valförbund bildas på basis av det totala röstetalet för hela valförbundet. Jämförelsetal för en kandidat för en valmansförening som inte hör till någon gemensam lista är kandidatens röstetal.

Läs hela definitionen

Med järnvägstransitering avses transport i en och samma järnvägsvagn via ett land på så sätt att avgångs- och bestämmelseorten finns i olika länder. I Statistikcentralens statistik: Med transitotrafik via Finland med järnvägstransitering avses volymen av transitotransporter per järnväg, som överskrider Finlands östgräns.

Transitotransporter via järnväg omfattar huvudsakligen transitogods från och till hamnar i Finland. Dessutom sker transitotransporter per järnväg i mindre omfattning via Finlands nordliga landgränser.

Läs hela definitionen

Jaa