De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Järnvägstransitering

Med järnvägstransitering avses transport i en och samma järnvägsvagn via ett land på så sätt att avgångs- och bestämmelseorten finns i olika länder. I Statistikcentralens statistik: Med transitotrafik via Finland med järnvägstransitering avses volymen av transitotransporter per järnväg, som överskrider Finlands östgräns.

Transitotransporter via järnväg omfattar huvudsakligen transitogods från och till hamnar i Finland. Dessutom sker transitotransporter per järnväg i mindre omfattning via Finlands nordliga landgränser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa