Begrepp: N

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) är Europeiska unionens regionindelningssystem, som ligger till grund för upprättandet av all gemensam regional statistik inom EU. Som huvudsaklig regionindelning för statistiska ändamål rekommenderas den officiella NUTS-indelningen. NUTS-indelningen har fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning 1059/2003. NUTS-indelningen uppdateras med Europeiska kommissionens delegerade förordningar. NUTS 2021 träder i kraft 1.1.2021 genom den delegerade förordningen 2019/1755.

NUTS-nomenklaturen används a) för insamling, utveckling och förenhetligande av gemenskapens regionala statistik, b) för socioekonomiska analyser på regional nivå, c) för att avgränsa gemenskapens regionpolitik.

I Finlands NUTS-indelning representerar Fastlandsfinland och Åland NUTS 1-nivån, medan storområdena representerar NUTS 2-nivån. Landskapen borde motsvara NUTS 3-regionerna, men i NUTS 2021 motsvarar de landskapsindelningen före 1.1.2021, dvs. Finlands NUTS 2021 förblir oförändrad jämfört med NUTS 2016.
Kommunerna bildar en LAU-nivå (Local Administrative Unit).

Den nivå som är viktigast ur Europeisk statistisk synpunkt är NUTS 2-nivån (storområden). Målsättningen är att all regional statistik skall finnas tillgänglig på denna nivå.

Läs hela definitionen

Vid beräkningen av narkotikadödsfall används klassificeringen (Selection B) som utarbetats av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk EMCDDA. Enligt denna klassificering omfattar narkotikadödsfall sådana fall där den primära dödsorsaken är en psykisk störning som beror på narkotikaanvändning eller en oavsiktlig eller avsiktlig narkotikaförgiftning eller en narkotikaförgiftning med oklar avsikt. Enligt EMCDDA:s klassificering avses med narkotika närmast opioider samt också cannabis och derivat av cannabis, andra hallucinogener samt psykostimulanter som lämpar sig för missbruk, t.ex. amfetamin och dess derivat (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: klasserna F110-F112, F120-F122, F140-F142, F150-F152, F160-F162, F190-F199, X41+T436, X42+T400-T409, X61+T436, X62+T400-T409, Y11+T436, Y12+T400-T409). Fallen har räknats enligt WHO:s rekommendation efter den högsta uppskattade halten av verksamt ämne. I flera fall är det fråga om förgiftning till följd av blandmissbruk där personen också har använt alkohol och/eller psykofarmaka.

Läs hela definitionen

Nationalinkomst är ett inkomstbegrepp som erhålls genom att dra av kapitalförslitning från bruttonationalprodukten.

Bruttonationalinkomst innefattar hela den primära inkomst som erhålls av inhemska institutionella enheter: löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import minus subventioner, driftsöverskott brutto, sammansatt förvärvsinkomst brutto och kapitalinkomst. Bruttonationalinkomst är lika med BNP minus primär inkomst som inhemska enheter betalar till utländska enheter plus primär inkomst som inhemska enheter erhåller från utlandet.

Läs hela definitionen

Årlig rapport över växthusgasinventeringens resultat som skall tillställas klimatavtalets sekretariat och EU-kommissionen. Inventarierapporten innehåller uppgifter om bl.a. utvecklingen av landets växthusgasutsläpp, uppgifter om utsläppskällorna och de metoder som använts för att beräkna utsläppen, samt om antaganden och informationskällor, osäkerhetsgranskning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Läs hela definitionen

En rapport med resultaten från den nationella inventeringen av växthusgaser, som årligen ska sändas till FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU och i fortsättningen också till Parisavtalet. Inventeringsrapporten innehåller uppgifter om bl.a. utvecklingen av parternas utsläpp och upptag av växthusgaser, utsläppskällorna, de metoder, antaganden och informationskällor som använts vid beräkningen av utsläpp, omräkningar, osäkerhetsbedömningen och kvalitetssäkringen.

Läs hela definitionen

De internationella klimatavtalen (inkl. Parisavtalet) och EU förutsätter att varje land har ett system för bedömning och rapportering av utsläpp och upptag av växthusgaser. För systemet fastställs och rapporteras ansvarsfördelningen i samband med inventeringen samt lagstiftnings- och förfarandearrangemangen. I Finland har Statistikcentralen utsetts som den ansvariga enheten för systemet. Den nationella ansvarsenhetens uppgifter sköts vid Statistikcentralen av Enheten för inventering av växthusgaser. Miljöministeriet har det nationella ansvaret för klimatkonventionen.

Som nationell ansvarsenhet ansvarar Statistikcentralen för inventeringens allmänna förvaltning, kvalitetsledningen på hela inventeringens nivå och kontakten till klimatkonventionen och Europeiska unionen. Statistikcentralen koordinerar deltagandet i granskningen av inventeringen samt publicerar och arkiverar inventeringsresultaten. Dessutom verkar Statistikcentralen som expertinrättning genom att för inventeringen producera uppgifterna om utsläpp inom energisektorn och industriprocesserna. En del av utsläppsuppgifterna om energisektorn fås som köptjänst från VTT (trafik och arbetsmaskiner).

Finlands miljöcentral producerar utsläppsuppgifter om avfallssektorn och F-gaserna för inventeringen. Inventeringsuppgifter om lantbruk och sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk tas fram av Naturresursinstitutet.

Arbetsfördelningen och förfarandena vid beräkningen, som anpassats till förhållandena i Finland, har antecknats i beräkningsprotokollen. De avtal som ingåtts med expertinrättningar bekräftar den ansvarsfördelning som antecknats i beräkningsprotokollen och preciserar förfarandena vid den årliga beräkningen.

Läs hela definitionen

Kyotoprotokollet förutsätter att parterna inför ett nationellt system för uppskattning och rapportering av utsläpp av växthusgaser och upptag i kolsänkor. Systemet inbegriper utarbetning, beräkningar och rapportering av inventeringar, insamling av utgångsuppgifter, beräkning av utsläpp, osäkerhetsbedömning och kvalitetssäkring samt granskning och godkännande av inventeringen på nationell nivå. Varje part skall utse en nationell ansvarsenhet samt fastställa ansvarsfördelningen och genomföra tillämpliga legislativa och metodologiska åtgärder i frågor som gäller inventeringen. Systemet skall vara i funktion senast ett år före åtagandeperiodens början. För att en part skall kunna använda sig av de flexibla mekanismerna bör dess nationella system uppfylla de fastställda kraven.

Läs hela definitionen

Ett vägfordon som är registrerat i det rapporterande landet och som är försett med landets registreringsskyltar eller har registrerats separat (spårvagnar, trådbussar osv.).

Då registrering av ett vägfordon inte är tillämpligt i ett särskilt land är ett nationellt vägfordon ett fordon som ägs eller leasas av en person eller ett företag som betalar skatt i det landet.

Läs hela definitionen

Nattarbete är arbete som utförs mellan klockan 23 och 06.

Läs hela definitionen

Tillförsel av förnybara och icke förnybara naturlig energi.

Läs hela definitionen

Nedläggningsdatum är det datum då FO-numret för en juridisk enhet läggs ner. Uppgiften fås av skatteförvaltningen.

Läs hela definitionen

Nedläggningsformen beskriver hur företagets verksamhet har lagts ned. Exempel på nedläggningsformer är dödsfall, förändring av juridisk form, fusion och delning.

Läs hela definitionen

Nedskrivningar av värdet på fordringar på kreditinstitut samt fordringar på allmänheten och offentliga sektorn. Omfattar även förbindelser som redovisas utanför balansräkningen.

Läs hela definitionen

Här anges finansiella tillgångar (fordringsbevis) som innehas ända till förfallodagen samt nedskrivningar av aktier och andelar i dotter- och ägarintresseföretag, som värderats till anskaffningsutgift.

Läs hela definitionen

Den neonatala dödligheten erhålls genom att dividera antalet barn som avlidit före det 28 levnadsdygnet med antalet levande födda under statistikåret och genom att multiplicera detta med 1 000.

Läs hela definitionen

Nettoanskaffning av finansiella tillgångar beskriver nettobeloppet av de finansiella tillgångar som anskaffats under perioden.

Läs hela definitionen

Nettoanskaffning av skulder beskriver nettobeloppet av de skulder som anskaffats under perioden.

Läs hela definitionen

I Statistikcentralens regionala ekonomiska statistik som innehåller statistik över kommunalekonomin räknas följande kostnader för kommunernas verksamhetsformer till nettokostnaderna för kulturverksamheten i kommunerna: allmänna bibliotek, musei- och utställningsverksamhet, teater-, dans- och cirkusverksamhet, musikverksamhet, grundläggande konstundervisning exkl. kommunens medborgarinstituts grundundervisning i konst samt annan kulturverksamhet (t.ex. kongress- och kulturcentrum samt stöd och utbud av kulturhobbyer och -tjänster). Nettokostnaderna fås genom att avdra intäkterna från totalkostnaderna.

Läs hela definitionen

Varuförmedling är när en inhemsk enhet (med hemvist i den ekonomi som gör upp statistiken) köper varor från en utländsk enhet, kombinerat med att direkt sälja dem vidare till en annan utländsk enhet, utan att varorna är på plats i den ekonomi som gör upp statistiken. Nettoexport av varor inom ramen för varuförmedling motsvarar differensen mellan försäljning och inköp av varor för varuförmedling. Denna post omfattar köpmannens handelsmarginaler, kapitalvinster och -förluster samt lagerinvesteringar av varor inom ramen för varuförmedling.

Läs hela definitionen

Skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

Läs hela definitionen

Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan den under skatteåret av jordbruket i pengar eller pengars värde erhållna inkomsten och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Läs hela definitionen

Nettointäkter från finansiella tillgångar som företaget har i sin ägo, ofta en längre tid, och som företaget avser att sälja vid lämpligt tillfälle.

Läs hela definitionen

Nettointäkter från landområden eller byggnader som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring och som inte är i bolagets egen användning.

Läs hela definitionen

Leasingintäkter som erhållits enligt leasingavtal med avdrag för avskrivningar på leasingobjekten enligt plan. Inkluderar också nedskrivningar av leasingobjekt och realisationsvinster och -förluster på leasingtillgångar, provisioner från kunder samt andra intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till leasingavtal. Övriga intäkter från och kostnader för leasingverksamheten resultatförs i den intäkts- eller kostnadspost som motsvarar intäkts- eller kostnadsslaget i fråga.

Läs hela definitionen

Den positiva eller negativa skillnaden (försäljningsbidraget) mellan försäljningspriset och bokföringsvärdet för sådana fordringsbevis, aktier och andelar som räknas till rörliga aktiva.

Positiva och negativa kursdifferenser som uppstått vid valutaväxling eller vid omvandling av valutaswapavtals kapital till inhemsk valuta.

Läs hela definitionen

Med nettointäktsgrad avses finansieringskostnaden för kapital, det vill säga s.k. intern ränta, som är en del av driftskostnaden för kapitalvaror. Den kan räknas residualt när man känner till kapitalersättningar, kapitalvinster/förluster till följd av prisförändringar samt kapitalförslitningsgrad.

Läs hela definitionen

Nettomigrationen är skillnaden mellan invandring och utvandring. En person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år, bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993).

Om personen tänker stanna i Finland permanent och har ett gällande tillstånd för minst ett års vistelse, bestäms hans/hennes hemkommun i allmänhet på samma grunder som i fråga om finländare (lagen om hemkommun 201/1994). Magistraten vidarebefordrar informationen till befolkningsdatasystemet.

Personer som flyttar ut ur landet bör göra flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar i Finland (förordningen om hemkommun 1994). Som utvandrare betraktas personer som uppger att de har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (lagen om hemkommun 201/1994). Enligt ett avtal mellan de nordiska länderna betraktas vanligen tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning.

Läs hela definitionen

Genom att dra av kapitalförslitning från bruttonationalprodukten (BNP), erhåller vi nettonationalprodukten till marknadspris (NNP).

Läs hela definitionen

Nettoomflyttningen mellan kommuner är skillnaden mellan inflyttning mellan kommuner och utflyttning mellan kommuner.

Läs hela definitionen

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Läs hela definitionen

Säkring (hedging) är en åtgärd som vidtas i syfte att eliminera risker i samband med t.ex. ränte-, valutakurs- eller råvaruprisutvecklingen, t.ex. genom användning av derivat.

Läs hela definitionen

Nettoskattekvoten fås genom att från skatteutfallet avdra den privata sektorns inkomstöverföringar från den offentliga sektorn och ställa detta i relation till bruttonationalprodukten under samma period.

I inkomstöverföringarna ingår i det här sammanhanget

- offentliga inkomstöverföringar såsom socialförmåner och -bidrag,
- investeringsbidrag och övriga kapitaltransfereringar
- produktsubventioner och andra offentliga subventioner såsom import-, energi- och jordbruksstöd.

Läs hela definitionen

I nettotalet koncentreras svarsfördelningen för varje kvalitativ fråga i statistiken över konsumenternas förtroende i form av ett tal. Nettotalet erhålls genom att subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga genom att vikta svarsalternativen (se närmare Kvalitetsbeskrivningen). Nettotalet kan variera mellan –100 och +100. Ju större tal, desto ljusare syn på ekonomin.

Läs hela definitionen

Antalet tecknade fondandelar i en fond minus antalet inlösta fondandelar under en bestämd tidrymd.

Läs hela definitionen

Fr.o.m. statistikåret 2019 används som nomenklatur för enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen Europeiska gemenskapens kombinerade CN-nomenklatur (Combined Nomenclature). CN-nomenklaturen är en 8-siffrig varuklassificering som används i statistik över utrikes-handel. Ändringar görs årligen i nomenklaturen.I enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen kanman i regel också svara på en grövre nivå än CN-nomenklaturens mest noggranna nivå, dvs. på 6-siffernivån.
Läs hela definitionen

Beskriver prisförändringen i förhållande till indexets bastidpunkt (jfr realprisindex).

Läs hela definitionen

Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i huvudsysslan. Omfattar även regelbundet övertidsarbete.

Läs hela definitionen

Den sysselsattas normala veckoarbetstid är den normala eller genomsnittliga arbetstiden per vecka i huvudsysslan. För löntagare inräknas i normal arbetstid avlönat och oavlönat övertidsarbete som blivit praxis. Frånvaro, såsom semestrar eller sjukfrånvaro, inverkar inte på den normala arbetstiden.

Läs hela definitionen

Som ny bolånetagare definieras en person, som inte vid utgången av året före undersökningsåret hade bostadsskuld, men har det under undersökningsåret. Till bostadsskulder räknas också ombyggnadslån, vilket innebär att nya krediter inte nödvändigtvis används för anskaffning av bostad.

Läs hela definitionen

En ny bostad är en bostad som färdigställts under statistikåret eller året innan.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En utsläppskategori som ska prioriteras i den nationella inventeringen av växthusgaser, eftersom den har en betydande inverkan på landets totala utsläpp av växthusgaser, mängden utsläpp/upptag och/eller utvecklingen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med nyttighet avses ett materiellt eller immateriellt redskap som direkt (konsumtionsvara) eller indirekt (produktionsvara) tillgodoser människans behov.

Till materiella tillgångar räknas både produkter samt material och förnödenheter. Tjänster är immateriella tillgångar. (Andra immateriella tillgångar kan vara t.ex. information i digital form eller produktionsrätten för någon materiell tillgång.)

Produktionen av nyttigheter (industriproduktion) omfattar också s.k. industriella tjänster. Industriella tjänster omfattar bearbetning, behandling, o.d. slutbehandling, underhåll och reparationer samt montering och installation. De industriella tjänsterna har sina egna PRODCOM-tjänstebenämningar i varustatistikens PRODCOM-klassificering.

En del industriella tjänster klassificeras emellertid i näringsgrensindelningen (TOL) som icke-industriella tjänster, t.ex. service och reparation av motorfordon samt service och reparation av kontorsapparater och datorer. Dessa omfattas alltså inte av enkäten för industrins varustatistik. Detsamma gäller också dataprogrammering samt konsultering o.d. databehandlingstjänster.

Läs hela definitionen

Nyttoenergin är den del av energin som anskaffats för bostadsbyggnaden som kan utnyttjas i uppvärmningen. En del av den anskaffade energin går till spillo på grund av överförings- och transformatorförluster. Nyttoenergin har beräknats genom att dra av förlusterna i uppvärmningssystemen från mängden energi som använts för rumsuppvärmning. Fjärr- och elvärme är nyttoenergi som sådana. Värmepumparnas nyttoenergi har beräknats som summan av producerad värme och förbrukad el. För övriga energikällor har följande antagna verkningsgrader använts:
- Småskalig användning av trä 55 %
- Torv 60 %
- Kol 60 %
- Tung brännolja 83 %
- Lätt brännolja 78 %
- Naturgas 90 %

De antagna verkningsgraderna baserar sig på en kalkylmodell för byggnadsbeståndets energiförbrukning (REM) som Tammerfors tekniska universitet och Statens tekniska forskningscentral (VTT) i samarbete utarbetat.

Läs hela definitionen

Näringsförbud kan meddelas en enskild näringsidkare som driver rörelse för vilken bokföringsskyldighet bestäms i bokföringslagen (655/1973), en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och en personmedlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering, samt den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i ett samfund eller i annan därmed jämförbar ställning samt den som faktiskt leder ett samfund eller en stiftelse eller en utländsk filial eller sköter dess förvaltning.

Näringsförbud kan meddelas den som avses ovan om han vid drivandet av rörelse väsentligen har åsidosatt de lagstadgade skyldigheter som hänför sig därtill eller om han vid drivandet av rörelse har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande. Näringsförbud kan också meddelas för följande brott: spridning av pornografisk bild (Strafflagen 17:18 §), grov spridning av barnpornografisk bild (Strafflagen 17:18a §), innehav av barnpornografisk bild (Strafflagen 17:19 §), människohandel (Strafflagen 25:3 §) och grov människohandel (Strafflagen 25:3a §). Näringsförbud kan också meddelas för brotten koppleri (Strafflagen 20:9 §) och grovt koppleri (Strafflagen 20:9a §), om dessa har riktats mot en person under 18 år.

Näringsförbud kan meddelas för minst tre och högst sju år. (Lagen om näringsförbud 1059/1985).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med närområdesturism avses turism till länder som ligger geografiskt nära. Begreppet innehåller också kryssningar utanför Finlands territorialvatten (inom Östersjöområdet). I Finlands reseundersökning omfattar närområdesturismen Sverige, Estland, Ryssland, Norge, Danmark, Lettland och Litauen.

Alla resegrupper ingår: fritidsresor och arbets-/konferensresor, resor med övernattningar och dagsresor.

Läs hela definitionen

En byggnads nätanslutningar är
- avlopp
- vattenledning
- el
- naturgas.

Läs hela definitionen

Nätföretag är företag som tillhandahåller ett kommunikationsnät som det äger eller på någon annan grund förfogar över för överföring, distribution eller tillhandahållande av meddelanden. (Kommunikationsmarknadslagen 393/2003)

Läs hela definitionen

Nätverksrelation tyder på etablerade samarbetsrelationer mellan företag. Båda parter har som mål att dra nytta av relationen också i annat än enbart ekonomisk syfte (t.ex. strategiska allianser).

Läs hela definitionen

Jaa