Nettointäkter från leasingverksamhet

Leasingintäkter som erhållits enligt leasingavtal med avdrag för avskrivningar på leasingobjekten enligt plan. Inkluderar också nedskrivningar av leasingobjekt och realisationsvinster och -förluster på leasingtillgångar, provisioner från kunder samt andra intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till leasingavtal. Övriga intäkter från och kostnader för leasingverksamheten resultatförs i den intäkts- eller kostnadspost som motsvarar intäkts- eller kostnadsslaget i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa