Begrepp: Ö

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

En ömsesidig skadeförsäkringsförening är en på delägarnas ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt vars verksamhetsområde får omfatta högst 40 kommuner inom ett enhetligt område eller som enbart bedriver försäkring av fiskerimateriel. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar föreningens stadgar och föreningen införs i handelsregistret.

Läs hela definitionen

Ömsesidiga försäkringsbolag är antingen livförsäkringsbolag eller skadeförsäkringsbolag och bedriver så som namnet säger huvudsakligen antingen livförsäkringsrörelse (inkl. pensionförsäkring) eller skadeförsäkringsrörelse. Försäkringsinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet.

Läs hela definitionen

Småbarnspedagogisk verksamhet av klubbkaraktär som tillhandahålls för barn eller barn tillsammans med en vuxen. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet riktas huvudsakligen till barn som inte deltar i småbarnspedagogik på deltid eller på heltid. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet är till exempel lekparksverksamhet, lek- och klubbverksamhet för barn och öppen dagvårdsverksamhet. Lagstiftningen innehåller inga föreskrifter om personaldimensioneringen eller behörighetskraven inom öppen
småbarnspedagogisk verksamhet.

Läs hela definitionen

Ett öppet bolag grundas av minst två parter som kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Varje bolagsman i ett öppet bolag svarar för bolagets förpliktelser till deras fulla belopp såsom för egen skuld. Ett öppet bolag anmäls till handelsregistret.

Läs hela definitionen

Ett övergångsskede är då en person övergår från ett skede i undervisningen till ett annat så att undervisningens metoder, innehåll, mål eller studieform ändras betydligt, eller då personen övergår från en utbildningsnivå till en annan eller från utbildning till arbetslivet.

Läs hela definitionen

Överlåtelsepriskoefficienter beräknas på basis av förändringar i byggnadskostnadsindexet. Överlåtelsepriskoefficienter används vid beräkning av överlåtelseersättning av aktier i hyreshus eller hyreshus i form av fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag eller maximipriset för hyreshus som lånefinansierats med långfristigt ombyggnadslån.

Beräkningen av överlåtelsepriskoefficient bygger alltid på det byggnadskostnadsindex som beräknas vid ifrågavarande tidpunkt. Byggnadskostnadsindexen för olika basår har eget varuurval och egen viktstruktur. På det här sättet har man försäkrat sig att indexet mäter rätt den gällande kostnadsstrukturen för byggandet under en viss tidpunkt.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Översikten av tillväxten är ett analyspaket som via diagram, tabeller och beskrivningar ger information om hur till exempel omsättningen, lönesumman eller ökningen av antalet anställda har fördelats mellan olika företag. Översikten hjälper till att reda ut hur mycket exempelvis småföretag eller lokala företag, som enbart verkar i sitt eget område, inverkar på branschens tillväxt eller om branschens tillväxt enbart beror på tillväxten hos några få företag med stor tillväxt. Med hjälp av översikten kan man följa med tillväxtföretagens andel av branschens företag.

Läs hela definitionen

Övertid är arbete som löntagare utför i huvudsysslan utöver den avtalsenliga arbetstiden. Övertid kan vara antingen med eller utan lön. Övertid med lön ersättas i form av pengar eller ledighet.

Läs hela definitionen

Övertidstimmar som en löntagare utfört under referensveckan och för vilka han får ersättning i form av lön eller ledighet (intervjupersonens egen bedömning).

Läs hela definitionen

Tingsrätten ska besluta om i lagen om alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri (Strafflagen 23:3 §) eller grovt rattfylleri (Strafflagen 23:4 §), om den som förbudet gäller begär det. Körförbudet ska vara villkorligt. (Körkortslagen 386/2011).

Läs hela definitionen

Ett övervakningsstraff kan dömas i stället för ett högst sex månader långt ovillkorligt fängelsestraff. Övervakningsstraff kan dömas om gärningsmannen inte kan dömas till samhällstjänst, tidigare utdömda straff eller brottens art inte anses utgöra ett hinder och om övervakningsstraff anses motiverat för att upprätthålla gärningsmannens sociala färdigheter. (Strafflagen 6: 11a §). Den som döms till övervakningsstraff bor i sitt hem, men övervakas under strafftiden med hjälp av teknisk utrustning och på andra sätt. Ett övervakningsstraff omvandlas till ovillkorligt fängelse om den dömda bryter mot villkoren för straffet.

Läs hela definitionen

Den här klassen omfattar andra än ovan nämnda kreditgivningsposter inom utlåning II. Hit hör bl.a. avtalsfinansiering för vilken inget avbetalningsavtal ingåtts och lagerfinansiering i samband med finansiering av rörelsekapital. Också kombinationer av olika finansieringsformer, såsom betalningstid- och kreditfinansiering, hör hit om de inte klart kan hänföras till någon annan klass.

Läs hela definitionen

Forsknings- och utvecklingstjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, revisions-, bokförings- och skatterådgivningstjänster, affärs- och managementkonsult- och PR-tjänster, reklam, marknads- och opinionsundersökningar, arkitekttjänster, ingenjörstjänster, vetenskapliga och andra tekniska tjänster, avfallshanterings- och saneringstjänster, tjänster förknippade med jordbruk, skogsbruk och fiske, tjänster förknippade med gruvdrift och olje- och gasutvinning, operationell leasing, handelsrelaterade tjänster, arbetsförmedlingstjänster samt övriga affärstjänster.

Läs hela definitionen

Med övriga anställda vid läroanstalter avses andra personer än dem som arbetar som lärare, bl.a. skolgångsbiträden, utbildningssekreterare, kanslipersonal, kökspersonal och städare.

Läs hela definitionen

Reservfonder, fonder som anges i bolagsordningen samt övriga fonder.

Läs hela definitionen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser
- Vegetabiliska produkter (3170)
- Animaliska produkter (3180)
- Biogas från avstjälpningsplats (3211)
- Biogas i avloppsrening (3212)
- Biogas från industrin (3213)
- Övrig biogas (3219)
- Flytande biobränslen (3220)
- Återvinningsbränslen (3231)
- Rivningsträ (3232)
- Impregnerat trä (3233)
- Övriga blandbränslen (3239),
- Produktgas (3240)
- Plastavfall (4911)
- Gummiavfall (4912)
- Problemavfall (4913)
- Övrigt avfall (4919)
- Industriell reaktionsvärme (4920)
- Elektricitet, som använts i elpannor och värmepumpar (4940)
- Väte (4980)
- Övriga energikällor, ospecificerade (4990)

Läs hela definitionen

Alla fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin (exkl. pråmar).

Läs hela definitionen

Övriga insatser omfattar prisuppgifter på tjänster som inte direkt är kopplade till husbyggande. En del av dem hör till byggentreprenader och en del till byggets gemensamma kostnader. Kostnader för transporter, maskinarbeten och installation av hissar samlas in genom att följa upp underleverantörspriser.

Läs hela definitionen

Övriga intäkter av fastigheten är bl.a. återförsäljning av el, värme eller vatten till ett annat bostadsaktiebolag samt ersättningar som bolaget erhållit och bolagets motsvarande övriga intäkter.

Läs hela definitionen

Till övriga investeringar räknas lån, inlåning, handelskrediter, andra ägarandelar, tilldelningar av särskilda dragningsrätter, försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem samt övriga tillgångar och skulder.

Läs hela definitionen

Hit hör bl.a. medelfristiga värdepapper av typen "medium term notes" -certifikat.

Läs hela definitionen

Utestående kreditbelopp i form av factoringkredit, avbetalningskredit, finansiering av hyresavtal, repor, kreditkortskrediter och krediter som inte ingår i andra kategorier av finansobjekt.

Läs hela definitionen

Övriga primära inkomster omfattar skatter på produktion och import, subventioner och arrenden.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Övriga skötselkostnader omfattar t.ex. utgifter för personalutbildning, uppvaktning på bemärkelsedagar o.d. poster.

Läs hela definitionen

Betalningsförmedlingsfordringar, tillgodohavanden på olika avvecklingskonton, marginalkontofordringar hänförliga till derivatinstrument och andra fordringar som inte direkt kan hänföras till någon annan balanspost.

Läs hela definitionen

Till övriga tillgångar och skulder hänförs till exempel betalningsförmedlingsskulder och -tillgångar mellan banker, betalningstidsskulder och -tillgångar avseende värdepappershandel, försäkringsföretagens återförsäkringskontoskulder och -tillgångar och depåer och företagens växelfinansiering. Vidare redovisas under denna post alla instrument som inte kan hänföras till någon annan betalningsbalanspost.

Läs hela definitionen

Övriga underhålls- och reparationstjänster omfattar reparationer som gör att varan hålls i användbart skick, som förbättrar varans effektivitet eller kapacitet eller förlänger dess livslängd, exkl. rengöring av transportutrustning, byggreparationer och underhåll samt underhåll och reparation av datorer. Reparationerna kan utföras hos reparatören eller på annan plats.

Läs hela definitionen

Klass efter huvudsaklig verksamhet som innehåller personer vars huvudsakliga verksamhet inte nämns i källmaterial eller som inte uppfyller kriterierna för andra klasser för huvudsaklig verksamhet.

Läs hela definitionen

Till medlemsandelskapitalet överförs det kapital som skall läggas till medlemmarnas fondandelar och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital.
Till det övriga fondkapitalet överförs fondens gemensamma kapital och dess donationsmedel. Till medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet kan fondens överskott och underskott överföras i enlighet med 22 § i personalfondslagen.

Läs hela definitionen

Jaa