De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Övernattning

Längden på den utländska besökarens vistelse i Finland mäts med övernattningar. En övernattning är en natt som besökaren tillbringat i Finland oberoende av inkvarteringssätt. Övernattning omfattar inte den tid som tillbringas i bil, båt eller annat fordon, om övernattningen sker på resan till Finland. Om resenären har övernattat i ett fordon, t.ex. tåg eller husbil, under sitt Finlandsbesök, räknas det som en övernattning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

I turiststatistiken används övernattningsbegreppet för att mäta å ena sidan användningen av inkvarteringsanläggningens tjänster och å andra sidan längden på turisternas resor.

Med tanke på användningen av inkvarteringsanläggningens tjänster är övernattning en central mätare, som beskriver resevolymen. Vid beräkningen av kapacitetsutnyttjandet av bäddar används övernattningar. I Finland använder man som synonym för övernattningar i inkvarteringsanläggningar termen övernattningsdygn.

I reseundersökningen mäter man resans längd med hjälp av övernattning. Längden har klassificerats enligt antalet övernattningar. Huvudgrupperna är korta resor med övernattningar 1-3 gånger samt långa resor med övernattningar minst 4 gånger. Resans längd omfattar alla övernattningar under resan både i avgiftsfri och avgiftsbelagd logi. Också resande som pågår över natten i kommunikationsmedlen räknas med i resans längd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa