Begrepp: V

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Med vagn avses en vagn utan egen motor som kopplas till ett tåg och som är avsedd för transport av antingen personer eller gods per järnväg.

Läs hela definitionen

Vagnarnas axelantal i tåget X motsvarande tågkilometer.

Läs hela definitionen

För valbarhet gäller i huvudsak samma allmänna förutsättningar som för rösträtt, utom vid kommunalval, där valbarhet förutsätter varaktigt boende medan rösträtt endast förutsätter att kommunen varit ens hemkommun i 51 dagars tid före valdagen.

Valbar (uppställbar som kandidat) i kommunalval är den som
1) har hemvist i kommunen
2) är röstberättigad i kommunalval, och
3) inte är omyndig.

Valbar i välfärdsområdesval är en person
1) som är invånare i välfärdsområdet (vars hemkommun hör till välfärdsområdet),
2) som i något välfärdsområde har rösträtt i välfärdsområdesvalet och
3) inte står under förmyndarskap.

En invånare i ett välfärdsområde är ene person som i enlighet med lagen om hemkommun (201/1994) har en hemkommun inom välfärdsområdet.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet ska tas in 77§ i lagen om välfärdsområden.

"Valbar till välfärdsområdesfullmäktige är inte
1) en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen,
2) den som är anställd hos välfärdsområdet i en ledande uppgift inom välfärdsområdesstyrelsens eller en nämnds uppgiftsområde eller inom något av välfärdsområdets affärsverk eller i en därmed jämförbar ansvarsfull uppgift,
3) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har bestämmelser inflytande och som vad ställning beträffar kan jämföras med en sådan hos välfärdsområdet anställd person som avses i 2 punkten,
4) den som är anställd hos en välfärdssammanslutning där välfärdsområdet är medlem och som vad ställningen beträffar kan jämföras med en sådan hos välfärdsområdet anställd person som avses i 2 punkten.
5) Den som är anställd i en uppgift som avses ovan är dock valbar till fullmäktigeledamot, om anställningsförhållandet upphör innan ledamöternas mandattid börjar."

Valbar i riksdagsval är varje röstberättigad som inte är omyndig. Till riksdagsledamöter kan dock inte väljas personer som innehar militära tjänster. Innehavare av vissa höga befattningar är tvungna att lämna sin befattning för att kunna väljas till ledamot av riksdagen.

Valbar i Europaparlamentsval är
1) varje röstberättigad finsk medborgare som inte är omyndig
2) varje röstberättigad EU-medborgare som är anmäld och upptagen i rösträttsregistret i Finland och som inte har förlorat sin valbarhet i den medlemsstat där han eller hon är medborgare.

I presidentval är endast infödda finska medborgare valbara.

Läs hela definitionen

Röstningsprocenten = andelen röstande i proportion till alla röstberättigade.

I statistiken över statliga val används fyra olika röstningsprocenter:
1) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Finland
2) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta utomlands
3) den totala röstningsprocenten, som omfattar båda de ovannämnda grupperna
4) röstningsprocenten för finska medborgare som är bosatta i Sverige (ur grupp 2).

För Europaparlamentsval beräknas även röstningsprocenten för övriga EU-medborgare.

I kommunalval är rösträtten inte bunden till finskt medborgarskap, utan baserar sig på personens hemkommun. (Se Röstberättigad.)

För kommunalval anges utöver den totala röstningsprocenten även röstningsprocenten för utländska medborgare efter medborgarskap: EU-land, Island och Norge, Annat land.
(Se även Förhandsröstningsprocent.)

Rösträtten vid välfärdsområdesval ska bestämmas på motsvarande sätt som vid kommunalval, vars hemkommun hör till välfärdsområdet.

Läs hela definitionen

Valkretsindelningen anger hur de mandat som skall besättas genom allmänna val skall fördelas på olika områden.

Välfärdsområdesval:
Vid välfärdsområdesval är valkretsen välfärdsområdet.

Riksdagsval:
För riksdagsval indelas landet i valkretsar utgående från landskapsindelningen. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna fastställs genom förordning av statsrådet. I vallagen stadgas att en av riksdagsledamöterna skall väljas från landskapet Ålands valkrets och att de övriga 199 platserna skall fördelas mellan de övriga valkretsarna i proportion till antalet invånare (finska medborgare).

Övriga val:
Vid presidentval och Europaparlamentsval utgör landet en enda valkrets, och vid kommunalval utgör varje kommun en egen valkrets, varför någon fördelning av mandaten på olika områden inte görs. För den statistiska jämförbarhetens skull presenteras resultaten valkretsvis även för dessa val.

Läs hela definitionen

En ny, enhetlig vallag stadfästes av republikens president den 2 oktober 1998. Lagen innehåller både bestämmelser om förfarande som är gemensamma för alla allmänna val och specialbestämmelser som gäller för de olika valen. Lagen ersatte de tidigare vallagarna: lagen om riksdagsmannaval, lagen om val av republikens president, den kommunala vallagen och lagen om val av företrädare för Finland till Europaparlamentet.

Den nya vallagen tillämpades första gången vid riksdagsvalet 1999. Den nya valkretsindelningen, som utgår från landskapsindelningen, tillämpades första gången vid riksdagsvalet 2003.

I alla begrepp som gäller val har den dag lagen i fråga stadsfästes använts som datum för ikraftträdandet. Den nya lagen har efter att den trädde i kraft tillämpats på alla allmänna val.

Läs hela definitionen

Valmansföreningar utgör (vid sidan av partierna) basenhet för kandidatuppställningen i riksdagsval, europaparlamentsval, presidentval och kommunalval samt välfärdsområdesval. (Se Kandidatuppställning.)

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Den vanliga omgivningen (the usual environment) består av en persons närmiljö. Dit hör hemmet och de platser som personen arbetar eller studerar på samt andra platser som han/hon ofta besöker (t.ex. dagligvaruaffär, bank o.d.).

Begreppet vanlig omgivning, och därmed också turismen, har två dimensioner: frekvens och avstånd. De platser som man besöker regelbundet och ofta hör till den vanliga omgivningen, även om de är belägna på ett långt avstånd från den fasta bostaden (t.ex. resor varje vecka till fritidsbostaden). Å andra sidan hör platserna nära den fasta bostaden till den vanliga omgivningen, även om man besöker dem mer sällan.

Läs hela definitionen

En varning är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §).

Läs hela definitionen

En varning är ett särskilt straff för tjänstemän (Strafflagen 6:1 §). En tjänsteman som bryter mot eller åsidosätter sin tjänsteplikt kan ges en skriftlig varning (Statstjänstemannalagen 750/1994).

Läs hela definitionen

Posten varor omfattar lös egendom som byter ägare mellan inhemska och utländska enheter. Den omfattar allmänna handelsvaror på betalningsbalansbasis, nettoexport av varor inom ramen för varuförmedling och icke-monetärt guld.

Läs hela definitionen

Tullen statistikför varuhandeln som överskrider statsgränsen. Uppgifter om Finlands handel med länder utanför EU fås från förtullningssystemet. När det gäller den EU-interna handeln lämnar importörer och exportörer månatligen statistikuppgifter enligt Intrastat-systemet till Tullen. Tullen statistikför importen enligt CIF-värdet.

Läs hela definitionen

Varuhandeln i den form den beräknas i betalningsbalansen omfattar varor som byter ekonomisk ägare mellan en inhemsk och en utländsk enhet och som inte utgör en del av en tjänst. Allmänna handelsvaror bokförs till marknadsvärde till leveransvillkoret fritt ombord (FOB). Exporten har statistikförts efter destinationsland, importen från EU-området efter avgångsland och importen från länder utanför EU efter ursprungsland.

Läs hela definitionen

Verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet, familjedagvård, gruppfamiljedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet

Läs hela definitionen

En fysisk helhet där en serviceproducent som tillhandahåller småbarnspedagogik utövar verksamhet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Ett verksamhetsställe inom småbarnspedagogik är till exempel ett daghem, ett familjedaghem eller ett gruppfamiljedaghem, som är beläget på en gatuadress. Till exempel alla filialer till ett daghem är enskilda verksamhetsställen.

Läs hela definitionen

Viktstrukturen beskriver vilken betydelse respektive underindex (vara, löntagargrupp o.d.) har med tanke på totalindexet.

Läs hela definitionen

Villkorlig frihet innebär att en fånge som avtjänar ett tidsbundet fängelsestraff friges för att avtjäna resten av straffet i frihet.

Läs hela definitionen

Ett fängelsestraff på högst två år kan utdömas som villkorligt, om inte gärningsmannens tidigare brottslighet eller andra omständigheter förutsätter att ovillkorligt fängelse döms ut. När villkorligt fängelse döms ut, skjuts verkställigheten av straffet upp för en prövotid. Prövotiden för villkorligt fängelse är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar löpa från det att domen avkunnas eller meddelas. (Strafflagen 2b:3–5 §)

I samband med villkorligt fängelse kan också böter utdömas som tilläggsstraff. Om det villkorliga fängelsestraffet överstiger ett år kan även samhällstjänst dömas ut som tilläggspåföljd.

Läs hela definitionen

Tingsrätten kan också meddela körförbudet villkorligt, om körrätten är nödvändig för den som förbudet gäller i hans eller hennes yrke eller om det finns något annat särskilt vägande skäl och om gärningen inte har medfört fara för andras säkerhet. Tidsfristen för villkorligt körförbud är minst ett år och högst tre år. (Körkortslagen 386/2011).

Läs hela definitionen

Med vinstpremieandel avses en penningprestation som i fråga om företag väsentligen beräknas på basis av rörelsevinsten enligt resultaträkningen eller en därmed jämförbar uträkning i den interna redovisningen justerad med avskrivningarna eller någon senare redovisningspost som utvisar verksamhetens lönsamhet och dessutom eventuellt på basis av andra faktorer som utvisar företagsverksamhetens effektivitet, och i fråga om ämbetsverk beräknas på basis av resultatpremierna enligt det resultatlönesystem som tillämpas vid ämbetsverket.

Läs hela definitionen

Virkesbalansen är en översiktstabell över årets utbud, import, export, användning och produktion av trä- och skogsindustriprodukter enligt näringsgren och varugrupp. Virkesbalansen används för uppföljning av råvirkets användning och förädling till mellan- och slutprodukter, produkternas slutanvändning, användningen av biprodukter av förädlingen som råvara eller energikälla samt tillverkningen av skogsindustriprodukter.

Användningen av timmerträ, massaved och brännved samt skogsflis, avverkningsrester, sågvaror, faner och spånplattor anges i enheten tusen kubikmeter fast mått. Användningen av fiberskivor, mekanisk och kemisk massa, avlutar, papper och kartong samt returpapper anges i enheten tusen ton.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Vite föreläggs genom att parten åläggs att uppfylla huvudförpliktelsen vid vite. För varje huvudförpliktelse ska ett särskilt vite föreläggas. Den myndighet som har förelagt ett vite får döma ut det, om en part utan giltig orsak har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen. (Viteslagen 1113/1990)

I statistiken ingår parter som dömts till vite i brottmål i gruppen 'dömda'.

Läs hela definitionen

Volymindexet är ett relationstal som beskriver den relativa volymförändringen i förhållande till basperioden. Det beskriver förändringen av produktionen till fasta priser. Volymindexet kan bildas på basis av omsättningsindexen eller genom deflatering av värdeuppgifter för produktionen, direkt på basis av mängduppgifter för produktionen eller med hjälp av insatsuppgifter, såsom arbetade timmar. Volymindexet beaktar hur produkterna utvecklats kvalitativt sett samt inflationen. Volymindex produceras för industrin och tjänsterna, medan kvantitetsindex produceras för handeln och byggverksamheten.

Läs hela definitionen

Volymindexet för husbyggnadsverksamhet mäter utvecklingen av produktionen inom näringsgrenen. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Basåret för volymindexet är 2000 och serien börjar från och med år 1995. Indexet offentliggörs kvartalsvis. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie.

Indexberäkningen bygger på företagsvisa deflaterade uppgifter om omsättning. Som deflator används det implicita prisindexet i Statistikcentralens volymindex för nybyggnad.

Uppgifter om husbyggnadsföretagens omsättning fås ur skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Vid beräkningen används s.k. förändringsestimering. I beräkningen tas med de företag som man hittar uppgift om för den period som granskas och för motsvarande period året innan. Utgående från de företag som är med i beräkningen räknas årsförändringsprocenten för näringsgrenen. Indexserien förlängs med hjälp av denna ändring.

Vid indexberäkningen har man använt näringsgrensindelningen TOL95 till slutet av år 2001. Från och med början av år 2002 har man använt näringsgrensindelningen TOL2002.

På statistikföringen inverkar EG:s förordning om konjunkturstatistik (Nr 1165/98, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bmethods/info/data/new/legislation/sts.html).

Läs hela definitionen

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den relativa förändringen av industriproduktionsvolymen jämfört med en viss basperiod. Från och med början av år 2002 övergick man till att använda kedjeindex i stället för basindex. Kedjeindexet beaktar bättre strukturförändringarna inom industrin.

Läs hela definitionen

Volymindexet för försäljning inom anläggningsföretag mäter utvecklingen av produktionsvolymen inom branschen. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret. Det nuvarande basåret för volymindexet för försäljning inom anläggningsföretag är 2000. Indexserien börjar från och med år 1995.

Indexet offentliggörs kvartalsvis. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas säsongrensad serie och trendserie.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt uppgifter ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Observationsenhet är företaget eller näringsgrensenheten. Vid beräkningen används dessutom Statistikcentralens jordbyggnadskostnadsindex.

Vid indexberäkningen har man använt näringsgrensindelningen TOL95 till slutet av år 2001. Från och med början av år 2002 har man använt näringsgrensindelningen TOL2002.

Indexberäkningen grundar sig på s.k. förändringsestimering. Grunden för beräkningen utgörs av företagsvisa uppgifter om volymen av inrikes skattepliktig försäljning. Från beräkningen raderas företag som har en utveckling som betydligt avviker från den allmänna utvecklingen inom näringsgrenen. I beräkningen tas med de företag som man hittar uppgift om för den period som granskas och för motsvarande period året innan.

Utgående från de företag som är med i beräkningen räknas årsförändringsprocenten för näringsgrenen. Indexserien förlängs med hjälp av denna ändring. Från indexserien raderas inverkan av prisförändringar genom att deflatera den med jordbyggnadskostnadsindexet.

På statistikföringen inverkar EG:s förordning om konjunkturstatistik (Nr 1165/98, http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/bmethods/info/data/new/legislation/sts.html).

Läs hela definitionen

Volymindexet för försäljning inom byggverksamhet mäter utvecklingen av produktionen inom hela byggverksamheten. Indexet beskriver den relativa förändringen i produktionsvolymen jämfört med medeltalet för produktionen under basåret.

Volymindexen för försäljning inom byggverksamhet fås genom att vikta samman volymindexen för försäljning inom husbyggande, anläggningsverksamhet samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Som vikter används förädlingsvärdet för basårets produktion.

Indexet publiceras månatligen. Utöver den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensade serie och en trendserie.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens företagsspecifika periodskattematerial samt uppgifter från Statistikcentralens försäljningsenkät. Observationsenhet är företaget eller branschenheten.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med yrkesinriktad vuxenutbildning helt i personens egen regi avses all sådan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning som inte bekostas av personens arbetsgivare eller fackförbund, och för vilken han eller hon inte har utnyttjat sin arbetstid.

Läs hela definitionen

Ett fordon försett med hjul som är avsett för användning på vägar.

Läs hela definitionen

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Läs hela definitionen

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Följande ingår:
a)   Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar
b)    Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsedda för varutransport
c)   Dragfordon  
d)   Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar.

Läs hela definitionen

Tidrymden efter den första registreringen av vägfordonet, oavsett i vilket land registreringen har skett.

Läs hela definitionen

Vägfordon försett med en motor som utgör det enda medlet för framdrivning och som normalt används för person- eller varutransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för person- eller varutransport.

Läs hela definitionen

Ett vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera personer.

Läs hela definitionen

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn).

Läs hela definitionen

Varje förflyttning av ett vägfordon i ett visst vägnät.

Läs hela definitionen

En incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

Läs hela definitionen

Värdeindexet är en mätare (relationstal) som beskriver utvecklingen av det nominella värdet i förhållande till basårets motsvarande värde. Indextalet för varje period anger hur många procent ifrågavarande periods värde är av basperiodens värde. Sålunda beskriver värdeindextalet för månaden som granskas i månadsstatistiken ifrågavarande månads värde i procent i förhållande till basårets månadsmedeltal.

Läs hela definitionen

Med värdepappersföretag avses företag som av Finansinspektionen erhållit koncession att verka som värdepappersföretag. Värdepappersföretagen får bedriva vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument, handel med finansiella instrument för egen räkning, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, ordnande av emission och garantiverksamhet för finansiella instrument samt ordnande av multilateral handel. Dessutom får värdepappersföretag erbjuda sidotjänster förknippade med ovan nämnda, vilka är bl.a. förvaring av finansiella instrument och produktion och tillhandahållning av investeringsanalyser.

Läs hela definitionen

Med undantag för några variabler som rör befolkning och arbetskraft visar systemet alla flöden och stockar i monetära termer. Systemet försöker inte bestämma nyttan av flödena och stockarna. Istället mäts flöden och stockar efter sitt bytesvärde, dvs. det värde till vilket flödena och stockarna i verkligheten byts eller skulle kunna bytas mot pengar. Marknadspriser är därför den grundläggande referensen för värderingen i nationalräkenskaperna.

Vid monetära transaktioner och kontanta tillgångar och skulder är de värden som behövs direkt tillgängliga. I de flesta andra fall föredras som metod för värdering att hänvisa till marknadspriser för likartade varor, tjänster eller tillgångar. Denna metod används t.ex. för byten och för tjänsterna från ägarbebodda bostäder. När det inte finns något marknadspris för likartade produkter att tillgå, exempelvis vid icke-marknadstjänster från offentliga sektorn, skall värderingen göras efter produktionskostnad. Om inte någon av dessa metoder är möjlig, kan flöden och stockar värderas till det diskonterade nuvärdet av förväntade framtida vinster. Den sistnämnda metoden kan dock på grund av den stora osäkerhet som den är förknippad med bara föreslås som en sista utväg.

Stockar skall värderas till löpande priser vid tidpunkten till vilken balansräkningen hänför sig, inte till produktionstidpunkten eller anskaffningstidpunkten för de varor eller tillgångar som utgör stockarna. Det är ibland nödvändigt att värdera stockarna till beräknat nedskrivet återanskaffningsvärde eller till produktionskostnad.

Läs hela definitionen

Inom industrins totalförbrukning av energi används nettoköp av fjärrvärme och den värme/ånga som används inom industriprocesser (köpt/fått - såld/överlåten), dvs. värme som skaffats utifrån för eget bruk.

Läs hela definitionen

Värmekostnaderna består i fjärrvärmeanslutna hus av en grundavgift och en energiavgift. I fastigheter vars uppvärmning sköts med en egen värmecentral, utgörs värmekostnaderna av anskaffningspriset på bränsle och av förbrukad mängd energi.

Läs hela definitionen

Med värmekälla avses det bränsle eller den värmekälla som huvudsakligen används för uppvärmning av byggnaden. Det finns också uppgift om värmekälla för bostäder Uppgift om värmekälla har erhållits ur befolkningsdatasystemet, som får uppgiften av kommunens byggnadstillsyn. Uppgiften om ändring av uppvärmningssättet förmedlas till befolkningsdatasystemet i allmänhet bara om byggnaden har genomgått ombyggnadsarbeten som kräver bygglov.

Klassificeringen är följande:
- fjärr- eller regionvärme
- olja
- gas
- stenkol
- el
- ved
- torv
- jordvärme
- annan, okänd

Läs hela definitionen

Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för uppvärmning av byggnader. Värmepumpsenergi är skillnaden mellan den värme som värmepumparna producerar och den el som de förbrukar. Den el som värmepumpar förbrukar vid kylning har i denna granskning räknats med i elförbrukningen för uppvärmning, liksom den el som värmepumpar förbrukar vid uppvärmning.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, normalt väg/järnväg.

Läs hela definitionen

De växthusgaser som ska rapporteras i inventeringen av växthusgaser är koldioxid CO2, metan CH4, dikväveoxid N2O samt fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser (HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkolväten), svavelhexafluorid SF6 och kvävetrifluorid NF3). Andra viktiga växthusgaser är vattenånga, ozon samt s.k. CFC- och HCFC-föreningar som ingår i Montrealprotokollet. Växthusgaserna försvårar återreflekteringen till rymden av solens värmestrålning, vilket medför att klimatet blir varmare.

Läs hela definitionen

I byggnadens våningsantal inräknas alla de huvudsakligen ovanför markytan belägna våningar, där det finns bostads- eller arbetsrum eller utrymmen i enlighet med byggnadens användningssyfte. Om antalet våningar är olika i olika delar av byggnaden, avser våningsantalet i allmänhet det största antalet våningar i byggnaden.

I fråga om byggnader som färdigställts efter år 1980 anges våningsantalet som ett medeltal med beaktande av helheten, om våningsytan i någon våning utgör en mycket liten del av våningsytan i byggnadens huvudsakliga våningar. T.ex. en stor industrihall i en våning med kontorslokaliteter med liten våningsyta i tre våningar anses ha våningsantalet ett.

Läs hela definitionen

I byggnadens våningsyta inräknas våningarnas yta och den del av vindens eller källarvåningens yta där det finns bostads- eller arbetsrum eller andra utrymmen i enlighet med byggnadens huvudsakliga användningssyfte.

Våningsytan är den vågräta yta som begränsas av yttersidan av våningarnas väggar eller deras tänkta fortsättning vid öppningar eller dekorationsdetaljer i ytterväggarna.

Läs hela definitionen

Jaa