De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Vuxenutbildning

Med vuxenutbildning avses ordnandet av handledda studietillfällen för vuxna som efter tidigare avslutad eller avbruten utbildning inom ramen för skolsystemet i regel är eller har varit verksamma i arbetslivet. Kännetecknande för vuxenutbildningen är att utbildningen är ordnad och organiserad speciellt med tanke på vuxna. Vuxenutbildning kan skilja sig från den utbildning som ges inom ramen för skolsystemet ifråga om t.ex. undervisningstidpunkten och undervisningssättet. Inom vuxenutbildningsundersökningen har avgränsningen av vuxenutbildningen gjorts på basis av den organisation (läroanstalt, utbildningsföretag e.dyl. utbildningsanordnare) som har hand om undervisningen.

Uppgiftsinsamlingsblanketten innehåller frågor om läroanstaltstyper och utbildningsorganisationer, vilket gör det möjligt att definiera begreppet vuxenutbildning ur olika synvinklar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I läroanstalternas statistik över vuxenutbildning avses med vuxenutbildning utbildning, kurs eller utbildningsprogram som tar minst 6 timmar och som är avsedd för vuxna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa