Nationellt system för inventering

Kyotoprotokollet förutsätter att parterna inför ett nationellt system för uppskattning och rapportering av utsläpp av växthusgaser och upptag i kolsänkor. Systemet inbegriper utarbetning, beräkningar och rapportering av inventeringar, insamling av utgångsuppgifter, beräkning av utsläpp, osäkerhetsbedömning och kvalitetssäkring samt granskning och godkännande av inventeringen på nationell nivå. Varje part skall utse en nationell ansvarsenhet samt fastställa ansvarsfördelningen och genomföra tillämpliga legislativa och metodologiska åtgärder i frågor som gäller inventeringen. Systemet skall vara i funktion senast ett år före åtagandeperiodens början. För att en part skall kunna använda sig av de flexibla mekanismerna bör dess nationella system uppfylla de fastställda kraven.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa