De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Risk för fattigdom eller social utestängning

Risken för fattigdom eller social utestängning beskriver den befolkning som antingen är medlem i ett hushåll med låga inkomster, upplever allvarlig materiell och social fattigdom eller bor i ett hushåll med låg arbetsintensitet. Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion), som mäter risken för fattigdom eller social utestängning, är en del av uppföljningen av målen för EU 2030-strategin.

Delindikatorn låg inkomst, som ingår i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning som publiceras av Statistikcentralen, grundar sig på ett internationellt jämförbart inkomstbegrepp (disponibla penninginkomster exkl. försäljningsvinster). Begreppet motsvarar Eurostats inkomstbegrepp i EU-SILC-statistiken, men avviker något från det i fråga om naturaförmåner som är inkluderade i löner. De räknas till inkomster i den nationella statistiken, men inte i EU-SILC, bortsett från bilförmånen. Avvikelsen orsakar en liten differens i låginkomstgraden, och därmed i risken för fattigdom eller social utestängning, jämfört med de siffror som Eurostat publicerar.

Referenstidpunkten för indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning är i Statistikcentralens publikationer referensåret för inkomsterna. Av indikatorns tre delfaktorer baserar sig låg inkomst och låg arbetsintensitet på uppgifterna för referensåret för inkomsterna, allvarlig materiell och social fattigdom på uppgifterna för undersökningsåret, som är året efter referensåret för inkomsterna. På Eurostats sidor publiceras indikatorn enligt undersökningsåret.

När det gäller delfaktorerna i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning reviderade Eurostat definitionerna för allvarlig materiell och social fattigdom och låg arbetsintensitet år 2021. I Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden publiceras uppgifter om de som omfattas av risk med en ny definition fr.o.m. publiceringarna för statistikåret 2020. Uppgifterna enligt den nya definitionen finns i databastabellerna fr.o.m. år 2018. Tidsserieuppgifterna från år 2005 till år 2019 enligt den gamla definitionen finns i tabellarkivet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa