De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Låg arbetsintensitet

Låg arbetsintensitet har personer i ett hushåll vars medlemmar i arbetsför ålder under året arbetade mindre än 20 procent av sin möjliga totala arbetsinsats. I beräkningen sätts arbetsmånaderna för personer i arbetsför ålder i relation till det teoretiska maximala antalet arbetsmånader för hushållets medlemmar i arbetsför ålder. Till personer i arbetsför ålder räknas 18–64-åringar med undantag av studerande i åldern 18–24 år, personer som uppgett att de i huvudsak är pensionärer, personer som får pensionsinkomst (exkl. familjepensioner, invalidpensioner och privata pensioner som kapitalinkomster) samt de 60 år fyllda som inte alls är i arbetslivet och vars hushålls huvudsakliga inkomstkälla är pensioner (exkl. familjepensioner, invalidpensioner och privata pensioner som kapitalinkomster). Indikatorn bildas inte alls för hushåll som består av endast minderåriga barn, studerande under 25 år eller personer som fyllt 65 år. I beräkningen omräknas deltidsanställningar till heltidsanställningar enligt utförda veckoarbetstimmar.

Definitionen av låg arbetsintensitet har reviderats vid Eurostat år 2021. I Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden publiceras uppgifterna om låg arbetsintensitet med en ny definition fr.o.m. publiceringarna för statistikåret 2020. Uppgifterna enligt den nya definitionen finns i databastabellerna fr.o.m. år 2015. Tidsserieuppgifterna från år 2005 till år 2019 enligt den gamla definitionen finns i tabellarkivet. Definitionsändringen inverkar på indikatorn som beskriver risk för fattigdom eller social utestängning.

Enligt den gamla definitionen hade personer i ett hushåll vars medlemmar i arbetsför ålder under året arbetade mindre än 20 procent av sin möjliga totala arbetsinsats låg arbetsintensitet. I beräkningen sattes arbetsmånaderna för personer i arbetsför ålder i relation till det teoretiska maximala antalet arbetsmånader för hushållets medlemmar i arbetsför ålder. Till personer i arbetsför ålder räknades enligt den gamla definitionen 18–59-åringar med undantag av studerande i åldern 18–24 år. Indikatorn bildades inte alls för hushåll som bestod av endast minderåriga barn, studerande under 25 år eller personer som fyllt 60 år. Också i den gamla definitionen omräknades i beräkningen deltidsanställningar till heltidsanställningar enligt utförda veckoarbetstimmar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa