De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inhemsk råvaruförbrukning (RMC)

Den inhemska råvaruförbrukningen (RMC, Domestic Raw material Consumption) mäter den inhemska slutanvändningen av råvaror inklusive inhemska och importerade råvaruekvivalenter. Den beräknas genom att man till de inhemska direkta inflödena lägger till råvaruekvivalenter för importerade råvaror och förädlingsprodukter och på motsvarande sätt drar av råvaruekvivalenter för exporterade råvaror och förädlingsprodukter; resultatet blir de inflöden som landet har behövt för att producera den importerade eller exporterade materialmängden. Den inhemska råvaruförbrukningen är en mer detaljerad beskrivning av belastningen på miljön än den inhemska materialkonsumtionen och också en mer meningsfull indikator för jämförelse mellan olika länder.

RMC = DE + IMPrme – EXPrmeStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa