De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Resebalans

I betalningsbalansen (balance of payments) omfattar turismen i första hand de varor och tjänster som turisten skaffar på sina resor till ett annat land, då han/hon stannar där högst ett år (12 månader). I turistkonsumtionen ingår de varor och tjänster som turisten själv betalar eller som någon annan betalar för hans/hennes del, eller som han/hon får utan vederlag för eget bruk eller för att ge till någon annan. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår. Däremot ingår inte turisternas internationella transporter. De ingår i persontransporterna i betalningsbalansens transporttjänster (transportation services) (jfr turistkonsumtionen).

Resebalansen (travel accounts), som ingår i betalningsbalansen, beskriver förhållandet mellan de internationella turistintäkterna och -utgifterna i det givna landet. Balansen är positiv, om de intäkter som de utländska turisterna ger det land de besöker är större än vad landets invånare konsumerar på utrikesresor. Balansen är negativ, om utgifterna är större än intäkterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa