De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Personbefordran i bytesbalansen

I betalningsbalansen (the Balance of Payments) omfattar persontransporttjänsterna alla tjänster som ingår i de internationella persontransporterna mellan det givna landet och utlandet, eller mellan två utländska aktörer. Landet får intäkter av de internationella transporttjänsterna, när inhemska transportbolag transporterar utlänningar. På motsvarande sätt uppstår utgifter när de utländska transportbolagen transporterar det givna landets invånare. Interna transporttjänster till utlänningar inom landet ingår inte, utan dessa hör till turisttjänster. Utöver biljetter omfattar transporten också tilläggsavgifter för resgods och kommunikationsmedel samt all konsumtion av mat, dryck och inköp i kommunikationsmedlen. Också transporten till och från resmålet vid paketresor inkluderas.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa