De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Omsättning

Försäljningsintäkterna från den egentliga verksamheten med avdrag för beviljade rabatter samt moms och andra skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Omsättningen ges enligt bokslutet.

Omsättningen av inköps- och försäljningsverksamhet inom handeln är försäljning av varor som företaget köpt i eget namn och för egen räkning och återförsålt som sådana eller förpackade och märkta på ett sätt som är typiskt för företag inom handeln:
-detaljhandel (återförsäljning till hushåll eller till enheter som konsumerar små mängder)
-partihandel (återförsäljning till andra köpmän eller yrkesmässiga användare).
Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I omsättningen inkluderas försäljningsintäkter av den bokföringsskyldigas egentliga verksamhet, med avdrag för beviljade understöd samt mervärdesskatt och andra skatter som direkt bygger på försäljningsvolymen.

Utöver rättelseposter för försäljning avdras transfererings- och genomgångsposter från försäljningen. Dessa hör till andra bokföringsskyldiga, som bara tekniskt går via den bokföringsskyldigas bokföring. Från omsättningen avdras inte utbetalda försäljningsfrakter, provisioner och kreditförluster. De poster som ingår i omsättningen varierar efter näringsgren. I omsättningen räknas dock alltid intäkter av omsättningstillgångar.

Omsättningen av ett byggföretag som bedriver grynderentreprenader realiseras delvis dubbelt, eftersom man i omsättningen räknar både försäljningen av byggproduktionen till bostadsaktiebolag och försäljningen av bostadsaktier till slutliga köpare.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

I omsättningen för kreditinstitut och investeringstjänstföretag ingår följande poster: Ränteintäkter + Intäkter från leasingverksamhet + Intäkter från egetkapitalinstrument + Provisionsintäkter + Nettointäkter från värdepappershandel och valutaverksamhet + Övriga rörelseintäkter.

Från 1.1.2005 upptas i enlighet med IAS/IFRS-bokslutsstandarden i omsättningen även Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas + Nettoresultat av säkringsredovisning + Nettointäkter från förvaltningsfastigheter.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Omsättningen som statistikförs av företagsregistret följer resultaträkningen, med undantag för yrkesutövare. När det gäller yrkesutövare bildas den utgående från intäkterna från yrket. För företag inom vissa näringsgrenar statistikförs ingen omsättning. Viktigast av dem är finansierings- och försäkringsverksamhet.

Till omsättningen räknas den bokföringsskyldigas försäljningsintäkter från den huvudsakliga verksamheten där man har dragit bort beviljade rabatter samt moms och andra skatter som direkt baserar sig på försäljningsvolymen. Förutom rättelseposterna inom försäljningen dras inkomstöverföringsposter och genomgångsposter av från försäljningen. De här posterna hör till en annan bokföringsskyldig och går bara tekniskt via den bokföringsskyldiges bokföring. Från omsättningen avdras inte betalda försäljningsfrakter, provisioner eller kreditförluster.

Om räkenskapsperiodens längd inte är 12 månader, omvandlas omsättningen till att motsvara 12 månader i företagsregistrets statistik. Från och med statistikåret 2001 är omsättningen för statistikåret i företags- och arbetsställeregistret för den räkenskapsperiod som tar slut under ifrågavarande statistikår. Tidigare var omsättningen för statistikåret från den räkenskapsperiod som tog slut mellan statistikåret 1.4 statistikår - 31.3 statistikår +1.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Med omsättning avses försäljningsuppgifter som erhållits på basis av skatteförvaltningens uppgifter om skatter som betalas på eget initiativ (det totala materialet) och Statistikcentralens försäljningsförfrågan (de 2 000 största företagen i respektive näringsgren). Omsättningen i materialet över skatter som betalas på eget initiativ kan också omfatta poster som inte hör till resultaträkningens omsättning, till exempel försäljning av anläggningstillgångsposter, andra intäkter, sporadiska poster, omvänt skattskyldiga köp, egen användning av produkter samt agenturförsäljning. De största posterna som avviker från omsättningen i resultaträkningen korrigeras i kalkylen. Statistikcentralens omsättningsbegrepp för enkäten om försäljning är närmare resultaträkningens omsättning. Omsättningen inkluderar både den inhemska omsättningen och exportomsättningen. Mervärdesskatt ingår inte i omsättningen.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa