De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Statskyrka

Den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan så som de definieras i kyrkolagen (1993/1054) och i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (2006/985). Hit hör också den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och domkapitlar samt den ortodoxa kyrkans församlingar och kloster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa