De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Stads- och landsbygdsområden

Användningen av geografisk information oberoende av kommungränserna
möjliggör en mer noggrann identifiering och klassificering av områden.
Den nya klassificeringen ersätter den tidigare indelningen av landet i städer
och landsbygd samt tredelningen av landsbygden. Den nya klassificeringen
av områdena, som bygger på geografisk information, har gjorts av Finlands
miljöcentral och geografiska institutionen vid Uleåborgs universitet.

Klassificeringen baserar sig på geografiskt informationsmaterial där landet
har indelats i rutor som mäter 250 x 250 meter. Varje ruta har blivit placerad
i någon av de sju klasserna av stadsområden respektive landsbygdsområden.

Stadsområden:
Stadsregionernas centralorter är tätorter med fler än 15 000 invånare. Inom
dessa finns det egentliga stadsområdet som uppdelas i ett inre stadsområde
och ett yttre stadsområde. Det egentliga stadsområdet omringas av
kransområdet kring staden.

1. Inre stadsområde
Det täta och effektivt bebyggda området i städerna.

2. Yttre stadsområde
Området med stadsliknande effektivitet som sträcker sig utan avbrott från
gränsen till det inre stadsområdet till utkanten av området med tät bebyggelse.

3. Kransområde kring staden
Området mellan stad och landsbygd som har direkt kontakt med staden.

Landsbygdsområden:
Landsbygdsområdena är belägna utanför städernas kransområden.
Gränsen mellan stad och landsbygd är dock inte entydig och klassificeringen
beaktar därför flexibelt den mellanliggande zonen, som kan betraktas som
en egen helhet t.ex. så att kransområdet och den stadsnära landsbygden
sammanslås.

4. Lokala centra på landsbygden
Utanför de stora stadsområdena ligger tätortscentra, småstäder och stora kyrkbyar.

5. Stadsnära landsbygd
Området med landsbygdskaraktär som ligger nära stadsområdet både fysiskt och
funktionsmässigt.

6. Kärnlandsbygd
Landsbygd med relativt tät bosättning och intensiv markanvändning och/eller
mångsidig lokal näringsstruktur.

7. Glesbygd
Ett glest befolkat område som antingen helt saknar funktionellt sett
mångsidiga centra eller som har små centra men dessa är belägna på
ett stort avstånd från varandra. Största delen av landarealen består av skog.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Användningen av geografisk information oberoende av kommungränserna
möjliggör en mer noggrann identifiering och klassificering av områden.
Den nya klassificeringen ersätter den tidigare indelningen av landet i städer
och landsbygd samt tredelningen av landsbygden. Den nya klassificeringen
av områdena, som bygger på geografisk information, har gjorts av Finlands
miljöcentral och geografiska institutionen vid Uleåborgs universitet.

Klassificeringen baserar sig på geografiskt informationsmaterial där landet
har indelats i rutor som mäter 250 x 250 meter. Varje ruta har blivit placerad
i någon av de sju klasserna av stadsområden respektive landsbygdsområden.

Stadsområden:
Stadsregionernas centralorter är tätorter med fler än 15 000 invånare. Inom
dessa finns det egentliga stadsområdet som uppdelas i ett inre stadsområde
och ett yttre stadsområde. Det egentliga stadsområdet omringas av
kransområdet kring staden.

1. Inre stadsområde
Det täta och effektivt bebyggda området i städerna.

2. Yttre stadsområde
Området med stadsliknande effektivitet som sträcker sig utan avbrott från
gränsen till det inre stadsområdet till utkanten av området med tät bebyggelse.

3. Kransområde kring staden
Området mellan stad och landsbygd som har direkt kontakt med staden.

Landsbygdsområden:
Landsbygdsområdena är belägna utanför städernas kransområden.
Gränsen mellan stad och landsbygd är dock inte entydig och klassificeringen
beaktar därför flexibelt den mellanliggande zonen, som kan betraktas som
en egen helhet t.ex. så att kransområdet och den stadsnära landsbygden
sammanslås.

4. Lokala centra på landsbygden
Utanför de stora stadsområdena ligger tätortscentra, småstäder och stora kyrkbyar.

5. Stadsnära landsbygd
Området med landsbygdskaraktär som ligger nära stadsområdet både fysiskt och
funktionsmässigt.

6. Kärnlandsbygd
Landsbygd med relativt tät bosättning och intensiv markanvändning och/eller
mångsidig lokal näringsstruktur.

7. Glesbygd
Ett glest befolkat område som antingen helt saknar funktionellt sett
mångsidiga centra eller som har små centra men dessa är belägna på
ett stort avstånd från varandra. Största delen av landarealen består av skog.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2013 - 29.5.2020

Källorganisation

  • SYKE

Källorganisation

  • SYKE

Jaa