De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Statistikenhet

NoneDefintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Statistikenhet är en statistisk primärenhet, som statistikföringen gäller, dvs. en enhet från vilken uppgifterna samlas in. I statistiken över företagens strukturer består statistikenheten antingen av ett självständigt företag eller företagets arbetsställe.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Statistikenhet är företag eller arbetsställe som har industri som huvudsaklig näringsgren (TOL 2008 huvudklass B eller C). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet. De minsta industriföretagen har avgränsats från statistikens population och enkätens urvalsram. Mera om enkätramen och -populationen samt däri ingående urvalsdel finns i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa