De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Forsknings- och utvecklingspersonal

Till en enhets forsknings- och utvecklingspersonal räknas de personer inom enheten som under statistikåret utfört minst 0,1 årsverken (= 10 % av arbetstiden) FoU-arbete eller administrativt arbete eller kontors- eller andra rutinuppgifter med direkt anknytning till FoU-projekt. Till FoU-personal räknas inte sådana personer inom enhetens centralförvaltning som utför administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter av allmän natur som betjänar hela enheten.

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande personer är personer som har till uppgift att producera ny information eller utveckla nya program inom produkt-, process- eller annat utvecklingsarbete. Också personer som ansvarar för den innehållsmässiga styrningen och planeringen av FoU-projekt hör till denna grupp.

Annan FoU-personal omfattar tekniska experter, övriga personer som genomför FoU-projekt (t.ex. laboranter, dataprogrammerare) och personer inom övriga stödfunktioner för FoU-projekt.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2004 - 31.12.2015

Till en enhets forsknings- och utvecklingspersonal räknas de personer inom enheten som under statistikåret utfört minst 0,1 årsverken (= 10 % av arbetstiden) FoU-arbete eller administrativt arbete eller kontors- eller andra rutinuppgifter med direkt anknytning till FoU-projekt. Till FoU-personal räknas inte sådana personer inom enhetens centralförvaltning som utför administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter av allmän natur som betjänar hela enheten.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2003

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Till egna forskningspersonalen hör de personer som under år 2019 har utfört företagets eget FoU-arbete minst 0,1 årsverken (= 10 % av årlig arbetstiden) eller administrativt arbete eller kontorsarbete och andra rutinuppgifter, som direkt ansluter sig till FoU-projekten. Till personalen räknas inte personer som hör till enhetens centralförvaltning, som utfört allmänna administrativa uppgifter eller kontorsuppgifter.

FoU-personal enligt uppgift

Produktutvecklingsingenjörer, forskare eller motsvarande är personer vars uppgift är att ta fram ny kunskap eller utveckla nya tillämpningar i produkt-/processutvecklingsarbetet. Personer som ansvarar för FoU-projektens innehållsmässiga ledning ingår också i denna grupp. Personer som enbart utför administrativa uppgifter i anknytning till FoU-projekten hänförs till gruppen övrig FoU-personal. Enligt definitionen av verksamheten ska åtminstone en av FoU-personalen vara produktutvecklingsingenjör, forskare eller motsvarande.

Till övrig FoU-personal hör tekniska experter, övriga personer som förverkligar FoU-projekten (till exempel laboranter, programmerare) samt personer som utför andra stödfunktioner för FoU-verksamheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa