De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Farligt ämne

Som farligt ämne klassificeras sådana ämnen som på grund av sin explosivitet, lättantändlighet eller strålningskänslighet, giftighet, frätande verkan eller annan egenskap kan medföra skada på människor, egendom eller miljö.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa