De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Födda

Med levande födda avses nyfödda, som efter födseln andats eller visat andra livstecken.

Som dödfödda betraktas enligt World Health Organisation:s (WHO) definition nyfödda som väger minst 500 g, eller om födelsevikten inte kan fastställas, nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor. WHO:s definition har tillämpats sedan år 1987. Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Före år 1987 dödfödda var nyfödda som var döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 28 veckor.

I fråga om familjeställning särskiljs barn som fötts inom och utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet har äktenskaplig börd. Även en änka kan föda barn med äktenskaplig börd om graviditeten börjat under den tid äktenskapet varat. Barn som föds utom äktenskapet är utomäktenskapliga. I statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga där modern efter barnets födelse ingår äktenskap med barnets far. Enligt lag erhåller dessa barn äktenskaplig börd först efter det att föräldrarna ingått äktenskap med varandra.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa