De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Innovationsutgifter

Till innovationsutgifter räknas följande poster bland driftskostnader och investeringar.

Forskning och utveckling (FoU) avser systematisk verksamhet som syftar till ökat kunnande eller användning av existerande kunskap för utveckling av nya tillämpningar. Utveckling av prototyper är ofta en central del av FoU-verksamheten. Utveckling av adb-program räknas till FoU, om utvecklingen syftar till en väsentlig utveckling av adb-teknologin eller om programmen utgör en integrerande del av ett FoU-projekt. Till FoU räknas både arbete som utförs av företagets egen personal och FoU-projekt som beställts från utomstående.

Anskaffning av maskiner och anläggningar med anknytning till innovationer. Anskaffningar som behövs antingen för att frambringa innovationer, eller som på grund av sina teknologiska egenskaper utgör processinnovationer. Omfattar även adb-program med direkt anknytning till dessa.

Anskaffning av teknologiskt kunnande med anknytning till innovationer. Omfattar anskaffning av patent, uppfinningar, licenser, varumärken, ritningar, konsulttjänster (utom FoU), annan knowhow samt icke annorstädes klassificerade adb-program, som behövs för frambringandet av innovationer.

Industriell formgivning och ändringar i produktionsprocessen som behövs för att frambringa innovationer. Planer och ritningar som behövs för att fastställa förfaranden, tekniska lösningar och praktiska åtgärder för frambringandet av produktinnovationer och ibruktagandet av processinnovationer. Omfattar även av dessa föranledda ändringar i produktion, kvalitetskontroll, standarder och adb-program. Omfattar även ändringar av produkter och processer som behövs för att inleda produktionen samt testproduktion efter FoU-fasen.

Förberedelser i anslutning till ibruktagande, produktion och distribution av nya tjänster. Åtgärder i syfte att fastställa förfaranden, specifikationer och praktiska lösningar som behövs för frambringandet av innovationer.

Utbildning och inskolning i anslutning till innovationer. Utbildning och annan inskolning av personal i direkt anslutning till genomförande av innovationer. Omfattar både utbildning i egen regi och inköpta utbildningstjänster.

Lansering av innovationer på marknaden. Omfattar t.ex. preliminära marknadsundersökningar, testmarknadsföring och reklam som behövs för lanseringen. Avgränsning: omfattar inte uppbyggnaden av distributionsnätverk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2016

Källorganisation

  • OECD

Jaa