Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Maatalouden vähennyskelpoiset menot

Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, mm.

- maataloudessa työskennelleille henkilöille rahassa maksetut palkat
- maataloutta varten hankittujen siementen, lannoitteiden, maanparannus- ja kasvinsuojeluaineiden, rehujen, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hankintamenot
- maataloutta varten hankittujen kotieläinten hankintamenot
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston ja laitteiden sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot
- karjantarkkailusta ja -lääkinnästä sekä viljavuustutkimuksesta ja muusta sellaisesta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden, ojien, siltojen, aitojen, teiden ja muun sellaisen korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten valaistus-, lämmitys- ja muut sellaiset menot
- omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo
- maatalousmaan, rakennusten koneiden, kaluston ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden vuokrat
- verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä
- kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa