Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Muuttuja

Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, joka vaihtelee yksiköstä tai mittauksesta toiseen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaatioiden tuloksena. Arvojen vaihtelusta syntyy muuttujan jakauma. Jos x tarkoittaa suomalaisten miesten pituusmuuttujaa, sen arvo voi olla mikä tahansa 120-220 cm:n välillä, ja suurehkosta otoksesta saatu pituusjakauma on normaalijakauman kaltainen. Matemaattisessa tilastotieteessä käytetään termiä satunnaismuuttuja kuvaamaan muuttujan arvojen luonnetta satunnaisprosessin tai –funktion tuloksena. Muuttujat jaetaan karkeasti kahteen luokkaan diskreetteihin (eli epäjatkuviin) ja jatkuviin muuttujiin.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaatioiden tuloksena. Arvojen vaihtelusta syntyy muuttujan jakauma. Jos x tarkoittaa suomalaisten miesten pituusmuuttujaa, sen arvo voi olla mikä tahansa 120-220 cm:n välillä, ja suurehkosta otoksesta saatu pituusjakauma on Gaussin kellokäyrän kaltainen.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa