Kapacitetsutnyttjande av bäddar

Det månatliga nettoutnyttjandet av bäddar i inkvarteringsanläggningar för anläggningar inom samma grupp fås genom att dividera det totala antalet övernattningar under en månad med antalet dagligen disponibla bäddar. I nettoutnyttjandet beaktas inte de bäddar som tillfälligt varit ur bruk.

Det månatliga bruttoutnyttjandet av bäddar i anläggningar inom samma grupp erhålls genom att dividera det totala antalet övernattningar med det totala antalet bäddar i anläggningarna oberoende av om de har varit disponibla under månaden ifråga eller inte (maximiantal bäddar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa