Den egentliga handelsflottan

Registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg som är minst 15 meter långa. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller andra fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan indelas enligt fartygstyp i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa