De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tvångsmedel

Tvångsmedlen indelas ofta i tre kategorier: tvångsmedel riktade mot person, tvångsmedel riktade mot egendom samt tvångsmedel som förordnats av domstol. Tvångsmedelsstatistiken använder en indelning i tvångsmedel riktade mot person och tvångsmedel riktade mot egendom; tvångsmedel förordnade av domstol har utmärkts med bokstaven O. I denna statistik ingår inte teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (tvångsmedelslagens 5a kap. 646/2003).

Vissa av de statistikförda tvångsmedelsfallen (t.ex. besöksförbud och näringsförbud) har karaktären av (efter)lysningar, som leder till åtgärder i fall av överträdelse av förbudet.

Om tvångsmedel stadgas i tvångsmedelslagen (450/1987). I polislagen ingår även bestämmelser om gripande (polismans rätt att gripa). Om tvångsmedel som under speciella omständigheter riktas mot utlänningar (t.ex. i samband med inreseformaliteter eller mottagning av flyktingar) stadgas i utlänningslagen.

I tvångsmedelsbeslutet antecknas orsaken till användningen av tvångsmedel och den eller de allmänna rättsgrunderna för användningen.

När det gäller tvångsmedel riktade mot person kan man även ange särskilda grunder (en eller flera), t.ex. risk för att den som misstänks vara skyldig kommer undan.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Tvångsmedlen indelas ofta i tre kategorier: tvångsmedel riktade mot person, tvångsmedel riktade mot egendom samt tvångsmedel som förordnats av domstol. I statistiken utmärks tvångsmedel som förordnats av domstol genom att tvångsmedlets bokstavsförkortning slutar på bokstaven O. Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation (5 a kap. i lagen om ändring av tvångsmedelslagen 2003/646) ingår inte i denna statistik.
Vissa fall som statistikförs som tvångsmedel, till exempel besöksförbud och näringsförbud, har karaktären av (efter)lysningar, som leder till åtgärder vid överträdelse av förbudet.
Bestämmelser om tvångsmedel finns i tvångsmedelslagen (806/2011). Dessutom innehåller polislagen bestämmelser om gripande (s.k. gripande enligt polislagen). Om tvångsmedel som under speciella omständigheter riktas mot utlänningar (t.ex. i samband med inreseformaliteter eller mottagning av flyktingar) stadgas i utlänningslagen.
I tvångsmedelsbeslutet antecknas orsaken till användningen av tvångsmedlet och de allmänna rättsgrunderna för användningen (en eller flera).
När det gäller tvångsmedel riktade mot en persons frihet kan även (en eller flera) särskilda grunder anges. En vanlig särskild grund är risk för att den brottsmisstänkta personen flyr.
Statistikcentralen statistikför inte hemliga tvångsmedel såsom teletvångsmedel eller tvångsmedel av observationstyp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa