De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Vedträn, långved och småved (3111)
- Helträds- eller slanflis (3112)
- Flis eller kross av hyggesrester (3113)
- Bark (3121)
- Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
- Flis eller kross av trärester (3123)
- Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
- Övriga restprodukter av trä (3129)
- Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
- Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
- Återvinningsträ (3150)
- Träpelletar och -briketter (3160).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa