De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utvandring

Personer som flyttar ut ur landet ska göra en flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar in i Finland (lagarna 661/2009 och 201/1994). Som utvandrare betraktas personer som flyttar utomlands för en längre tid än ett år. Undantag är finska medborgare som är diplomater, arbetar inom utvecklingssamarbete o.d.

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska han eller hon anmäla sin inflyttning till inflyttningsstatens lokala registreringsmyndighet. Registreringsmyndigheten beslutar i enlighet med landets registreringspraxis om personen registreras som boende i inflyttningsstaten eller inte. Registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten meddelar sitt beslut till personen ifråga och till utflyttningsstatens registreringsmyndighet. I utflyttningsstatens befolkningsregister anges som datum för utflyttning det datum när personen upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister (lagen om hemkommun 201/1994, förordning och fördrag 96/2006).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa