De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildningens totalkostnader

De totala kostnaderna för utbildningen bildas genom att räkna ihop kostnadsposterna 1–6 och från det dra av kostnadspost 7 Erhållna stöd.

Kostnadsposter:
1) löner för utbildningstiden
2) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
3) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
4) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
5) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning
6) avgifter till utbildningsfonder, t.ex. avgifter till Sysselsättningsfonden, medlemskap i ett arbetsgivarförbund med utbildningstjänster
7) erhållna stöd, t.ex. skatteincitament (bl.a. utbildningsavdrag), stöd från nationella, regionala och branschvisa fonder, EU eller statligt stöd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Utbildningens totalkostnader utgörs av de sammanlagda indirekta och direkta kostnaderna, efter avdrag för erhållna understöd och utbildningsbidrag (t.ex. EU-stöd).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa