Uppgiftslämnarenhet

I industrins varustatistik är uppgiftslämnarenheten ett företag eller ett företags arbetsställe, vars huvudsakliga näringsgren är tillverkning (B Utvinning av mineral eller C Tillverkning). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet.

Företagen och arbetsställena i produktionsenkäten har valts med på så sätt att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls, dvs. minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren ska ingå i statistiken. Därför samlas produktionsuppgifterna i regel in från alla arbetsställen i företag med minst 10 anställda. Inom vissa näringsgrenar inom tillverkningen omfattar enkäten också arbetsställen i mindre företag för att representativitetskriteriet ska uppfyllas. Ramen och populationen för enkäten samt därmed förknippad urvalsdel beskrivs närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen (bara på finska).

Uppgifter om material och förnödenheter, köp och totalanvändning av dem, frågas på en skild enkätblankett av alla arbetsställen i företag inom tillverkning med minst 20 anställda. De uppgifter om material och förnödenheter som uppgiftslämnarna angett är inte annars heller lika omfattande som produktionsuppgifterna, eftersom det i anvisningarna för hur uppgifterna om material och förnödenheter ska anges står att åtminstone 80 procent av inköpen ska anges samt 100 procent av totalanvändningen i fråga om de benämningar för vilka totalanvändning frågas. Man frågar alltså uppgiftslämnarenheterna om åtminstone de viktigaste materialen och förnödenheterna som använts i produktionen under kalenderåret.

Uppgifterna om material och förnödenheter samlas numera in enbart för udda statistikår fr.o.m. statistikåret 2013. Det första året som uteblev från enkäten var således statistikåret 2014.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I varustatistiken är den statistiska enheten ett företag eller ett arbetsställe som huvudsakligen verkar inom näringsgrenen Tillverkning (C Utvinning av mineraler eller D Tillverkning). Detta innebär att också arbetsställen inom företag som inte tillhör gruppen Tillverkning omfattas av enkäten om de bedriver tillverkning.

Arbetsställena har valts till enkäten så att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls. Detta innebär att statistiken skall täcka minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren. Av denna anledning samlas produktionsuppgifterna i regel in av alla arbetsställen som hör till företag med minst 10 anställda.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

NoneÄmnesområde

  • Menetelmäkäsitteet

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa