De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inhemsk materialkonsumtion (DMC)

Den inhemska materialkonsumtionen (DMC, Domestic Material Consumption) beaktar inhemska direkta inflöden, dvs. material som tagits i bruk från naturen i Finland, samt material som importerats från utlandet som råvaror eller förädlingsprodukter och material som exporterats till utlandet. DMC är en av FN:s indikatorer för hållbar utveckling.

DMC = DE + IMP – EXPStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa