Årsvolymindex för industriproduktionen

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet justeras i efterhand med volymindexet för industriproduktionen (nu 1,5 år). Volymindexet för industriproduktionen har beräknats genom att dividera näringsgrensvisa förändringar i bruttovärdet med det enhetsvärdeindex som beräknats utgående från materialet (arbetsplatsvisa mängder och värden) i statistiken gällande förnödenheter inom industrin. Paasches volymindex som erhålls har använts som substitut för värdeökningen till fast pris.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa