De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Pensionsstiftelse eller -kassa

Till denna klass hör också försäkrings- och arbetslöshetskassor.

En pensionsstiftelse är en försäkrings- och pensionsanstalt som grundats av arbetsgivaren och som har till syfte att bevilja personerna inom dess verksamhetsområde och deras anhöriga pensioner och med dem jämförbara förmåner. Pensionerna och förmånerna kan vara lagstadgade eller frivilliga.

En pensionskassa är en försäkringskassa som sköter motsvarande pensions- och förmånsärenden och som vanligtvis är näringsgrensspecifik.

Utöver pensionsstiftelser och -kassor omfattar klassen för denna juridiska form också en del andra pensionsanstalter som bygger på separata pensionslagar. Däremot hör arbetspensionsförsäkringsbolag (t.ex. Ilmarinen och Varma) som sköter pensionsärenden av ovan nämnda slag till ömsesidiga försäkringsbolag enligt klassen för juridisk form eller så är de aktiebolag.

Utöver pensionskassor finns det andra försäkringskassor (tidigare understödsfonder) som beviljar understöd eller bedriver annan social personförsäkringsverksamhet. T.ex. sjukkassa, begravnings- och avgångsbidragskassa.

Arbetslöshetskassa är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att anordna förtjänstskydd för sina medlemmar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Till denna klass hör också arbetspensionsanstalten samt arbetslöshetskassor och understödsfonder.

En pensionsstiftelse är en stiftelse som grundats av arbetsgivaren och som har till syfte att betala pensioner och med dem jämförbara förmåner till de anställda och deras anhöriga. I stiftelsens stadgar har man fastställt enligt vilka grunder förmåner räknas ut och villkoren för givandet av förmåner. Pensionsstiftelsen antecknas i social- och hälsovårdsministeriets register över pensionsstiftelser. Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolag (t.ex. Ilmarinen, Tapiola, Varma) hör enligt sin juridiska form till gruppen ömsesidigt försäkringsbolag.

Arbetspensionskassan sköter om de anställdas pensionsskydd. (t.ex. KAPL, KoPL).

Arbetslöshetskassor är kassor som verkar i anslutning till fackföreningar och vars medlemskap är frivilligt och som betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina arbetslösa medlemmar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa