Böter

Böter döms ut i dagsböter, så att minimiantalet är en dagsbot och maximiantalet är 120 dagsböter. (Strafflagen 2a:1 §) Ett gemensamt bötesstraff får vara högst 240 dagsböter. (Strafflagen 7:3 §)

Som ett skäligt dagsbotsbelopp ska anses en sextiondedel av den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst, från vilken har avdragits de skatter och avgifter som bestäms genom förordning av statsrådet samt ett fast baskonsumtionsavdrag. Dagsbotsbeloppet kan sänkas på grund av den bötfälldes försörjningsplikt. (Strafflagen 2a:2 §)

Det totala bötesbeloppet är antalet dagsböter multiplicerat med dagsbotsbeloppet, men bötesbeloppet för fortkörning ska alltid vara minst lika stort som högsta ordningsboten som kan föreläggas för fortkörning. Ett gemensamt bötesstraff får dock inte vara strängare än de sammanlagda maximistraffen för de olika brotten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa