De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Bruksinkomster

Med familjens bruksinkomster avses det penningbelopp som erhålls genom att de betalda skatterna dras av från de statsskattepliktiga inkomsterna. Därefter läggs till dessa familjens nettoinkomster de viktigaste skattefria socialskyddsförmånerna och inkomstöverföringarna med undantag av inkomstöverföringar mellan familjer.

Familjernas och bostadshushållens bruksinkomster för år 1995 fastställdes utgående från registeruppgifter och de fastställs på ungefär samma sätt för år 2000.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa