Bokslutsprognos

Bokslutsprognosen baserar sig på uppgifter som Statistikcentralen och Finlands Kommunförbunds samlar in i januari varje år från alla kommuner och samkommuner. Prognosen omfattar vissa poster i resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen i bokslutet för det föregående året. Prognoserna samlas in separat för kommunens/samkommunens övriga verksamhet och för affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen, så att de kan sammanställas till prognoser över centrala poster i kommunens bokslut. Uppgifter om bokslutsprognoser på kommun- eller samkommunsnivå publiceras inte.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa