Begrepp
Anhängiggjord konkurs


Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs. Ett ärende statistikförs som anhängiggjord konkurs första gången en konkursansökan i ärendet inlämnas.

Eftersom en enskild gäldenär kan sökas i konkurs av flera borgenärer är det totala antalet ansökningar alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser som redovisas i statistiken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa