Begrepp
Aktier och andelar


Aktier och andelar exkl. fondandelar. Hit hör aktiebolags aktier och motsvarande ägarandelar av kapitalet i andra bolagsformer exkl. andelar i fonder. Här ingår t.ex. aktier i aktiebolag, fastighetsbolag och bostadsaktiebolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Aktier, grundfonds- och placeringsandelar samt andra sådana andelar som medför rätt till emittentens eget kapital. Med aktier och andelar jämställs fondandelar och bevis som berättigar till teckning av eller avkastning på aktier och placeringsandelar. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa