De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetsinsats

Arbetsinsatsen beskriver utvecklingen av arbetskostnader inom byggverksamheten i förhållande till basårets nivå. Uppföljningen av dem bygger på medeltiminkomsterna för ordinarie arbetstid inom byggbranschen och indirekta arbetskraftskostnader enligt kollektivavtalen samt uppskattningar om inkomstutvecklingen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Arbetsinsatser som används som variabel för arbetskostnader beskriver utvecklingen av medeltiminkomsten inom byggbranschen och faktiska löner. Till löneuppgifterna bifogas lagstadgade och avtalsenliga sociala kostnader.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1999

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa